16 Mawrth 2021

Pwyllgor Ymchwil Cymru CCAUC: swyddi gwag i aelodau annibynnol

Mae Pwyllgor Ymchwil Cymru (PYC) yn cynghori Cyngor CCAUC ynghylch ei strategaethau ar gyfer ymchwil, arloesi ac ymgysylltu yng Nghymru. Lluniodd PYC Ymchwil ac Arloesi: Y Weledigaeth ar gyfer Cymru sy’n nodi ein uchelgais o ran ymchwil ac arloesi, a’r uchelgais sydd gennym o ran y modd y bydd prifysgolion yn cyfrannu at oresgyn heriau ar raddfa leol, ar raddfa’r DU ac yn rhyngwladol.

Fel aelod o PYC, byddwch yn cynghori ynghylch y blaenoriaethau ar gyfer ariannu, a’r mecanweithiau fydd yn cryfhau ac yn cynnal amgylchedd ymchwil ac arloesi llwyddiannus yng Nghymru. Efallai y bydd gan aelodau gyfle i arwain gweithgorau ar feysydd allweddol sydd o ddiddordeb neu sy’n berthnasol i bolisi, er mwyn cynghori’r Cyngor ar lefel uwch. Bydd eich cyfraniad yn sicrhau bod Cymru yn y sefyllfa gryfaf bosib i fanteisio ar ei chryfderau a goresgyn heriau, er mwyn bod yn arweinydd cydnabyddedig ym maes ymchwil ac arloesi.

Mae gennym o leiaf ddwy swydd wag ar Bwyllgor Ymchwil Cymru er mwyn rhoi safbwynt annibynnol allanol i waith y Pwyllgor:

  • Arbenigwr mewn ymchwil ac arloesi (academaidd)
  • Arbenigwr mewn ymchwil ac arloesi (diwydiant/sector busnes)

Penodir ar sail teilyngdod.

Os ydych yn credu bod gennych chi wybodaeth ac arbenigedd i ychwanegu gwerth fel aelod o  Bwyllgor Ymchwil Cymru, anfonwch ddatganiad ymgeisio un dudalen o hyd yn rhoi sylw i ofynion y rôl, ynghyd â fersiwn gryno o’ch CV a ffurflen monitro cydraddoldeb wedi’i llenwi, erbyn 12 Ebrill 2021 i clare.davies@hefcw.ac.uk.

Mwy o wybodaeth

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb