Hygyrchedd

Y bwriad yw i’r wefan hon fod yn ffynhonnell wybodaeth i bawb a pheidio ag eithrio neb drwy ddylunio. Rydym wedi gwneud ein wefan yn hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Dylai dogfennau newydd yr ydym yn eu cyhoeddi i gael mynediad at ein gwasanaethau fod yn hollol hygyrch. Ebostiwch info@hefcw.ac.uk os ydych angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat arall. Os ydych chi’n credu nad ydym yn bodloni’r gofynion o ran rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch ag info@hefcw.ac.uk.

Datganiad hygyrchedd ar gyfer hefcw.ac.uk

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i’r wefan hefcw.ac.uk.

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) sy’n cynnal y wefan hon. Rydym am i gynifer ag sy’n bosibl o bobl allu defnyddio’r wefan. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylai fod modd ichi:

 • chwyddo hyd at 300% heb i’r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml ag sy’n bosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ynghylch sut i’w gwneud hi’n haws defnyddio eich dyfais os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod bod rhai rhannau o’r wefan heb fod yn gwbl hygyrch.

 • nid oes modd defnyddio meddalwedd darllen sgrin i gael mynediad llawn at rai o’r dogfennau PDF hŷn
 • mae’n anodd llywio drwy ein ffurflenni ar-lein drwy ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes arnoch angen gwybodaeth ar y wefan hon ar ffurf wahanol, fel PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei darllen, recordiad sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os na alwch weld y map na’r cyfarwyddiadau ar ein tudalen ‘cysylltu â ni’, ffoniwch ni neu anfonwch e-bost i info@hefcw.ac.uk am gyfarwyddiadau.

Adrodd am broblemau hygyrchedd ar y wefan

Rydym wrthi’n barhaus yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan. Os cewch hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych o’r farn nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â info@hefcw.ac.uk.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sectorau Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn fodlon â’r ffordd yr ydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae CCAUC wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG), oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfio a’r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys anhygyrch

Mae’r cynnwys a restrir isod yn anhygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Nodwyd y materion a ganlyn yn gysylltiedig ag arfer gorau:

 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 1.1.1: Cynnwys nad yw’n destun: Mae rhai delweddau wedi’u codio’n anghywir fel delweddau addurnol
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 1.3.1: Gwybodaeth a Pherthnasoedd: Nid yw rhai penawdau’n cyd-fynd â’r lefel a gyflwynir yn weledol
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 1.4.3: Isafswm Cyferbyniad: Ymddygiad ffocws dolen yr is-ddewislen heb fodloni’r gymhareb cyferbyniad
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 1.4.4: Newid maint y testun: Mae logo yn cuddio testun y ddolen hafan wrth chwyddo’r dudalen i 200%
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 1.4.10: Ail-lifo: Mae’r Hysbysiad Cwcis yn llifo oddi ar y dudalen ar ffôn symudol
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 1.4.13: Cynnwys wrth Hofran neu yn Ffocws: Mae’r ddewislen lywio yn dibynnu ar hofran i ehangu cwymplenni
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 2.1.1: Bysellfwrdd: Ni all bysellfwrdd ffocysu ar y Botwm Cwcis; Ni ellir defnyddio bysellfwrdd i weithio’r botwm Newid Iaith
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 2.4.1: Osgoi Blociau: Mae’r prif dirnod ar goll ar rai tudalennau
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 2.4.3: Trefn Ffocws: Mae cynnwys wedi’i animeiddio’n ddeinamig yn effeithio ar drefn ffocws (pan fydd y dudalen wedi’i llwytho’n llawn mae tabio yn gweithio yn ôl y disgwyl); Mae trefn y ffocws yn torri oherwydd y ffocws gwag ar ôl y botwm dewis iaith
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 2.4.4: Pwrpas Dolen yn ei Chyd-destun: Nid yw testun yr Wybodaeth Cwcis yn ddisgrifiadol
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 2.4.7: Ffocws Gweladwy: Ffocws Mewnbwn Chwilio; Dim dangosydd ffocws ar y botwm Derbyn Cwcis
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 3.1.1: Iaith y Dudalen: Mae iaith y dudalen wedi’i gosod ar en-US
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 4.1.1: Parsio
 • Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 4.1.2: Enw, Gwerth a Rôl: Nid yw’r ategyn newid iaith yn defnyddio rôl ARIA; Byddai’r gwymplen yn elwa ar rolau ARIA

Gweld manylion fframiau amser yn ein map ffordd hygyrchedd.

Baich anghymesur

Dim

Dim

Offer a thrafodion rhyngweithiol

Dim

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Dim

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o’n dogfennau PDF a Word yn hanfodol er mwyn darparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs sy’n cynnwys gwybodaeth ynghylch sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni wedi’u cyhoeddi ar ffurf dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, rydym naill ai’n bwriadu trwsio’r rhain neu gyflwyno tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Yn ôl y rheoliadau hygyrchedd nid yw’n ofynnol inni drwsio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu diweddaru’r archif o gylchlythyrau, y cynllun cyhoeddi, na’r ymatebion a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018.

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn gweithio drwy’r materion diffyg cydymffurfio sy’n weddill, a bydd unrhyw gynnwys newydd a ychwanegir at y safle yn cael ei wirio i weld a yw’n cydymffurfio.

Llunio’r datganiad hygyrchedd hwn

Lluniwyd y datganiad hwn ar 18 Medi 2020. Fe’i hadolygwyd ddiwethaf ar 18 Medi 2020.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 18 Medi 2020. Cynhaliwyd y prawf gan archwilydd allanol heb unrhyw gysylltiad â CCAUC na Waters Creative. Darllenwch fwy am sut y gwnaethom brofi’r wefan.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn ar y prawf hygyrchedd – adroddiad i ddilyn.