Mentrau ymchwil ac arloesedd

Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru (RWIF)

Rydym yn rhoi cyllid yn flynyddol i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru ddatblygu eu gweithgarwch cyfnewid gwybodaeth, ac i’w galluogi i weithio gyda diwydiannau a busnes, cefnogi arloesi ymhlith myfyrwyr, a chefnogi eu cenhadaeth ddinesig a’u huchelgais i ymgysylltu â’r cyhoedd. Ceir strategaethau tair blynedd sy’n amlinellu’r meysydd ffocws allweddol a fydd yn cefnogi ffyniant cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru.

Bydd y strategaethau yn cael eu monitro a’u diweddaru’n flynyddol i adlewyrchu heriau a chyfleoedd newydd.

Dyma’r dolenni i’r strategaethau:

Prosiectau ymchwil, arloesi ac ymgysylltu

Yn 2018 gwnaethom ariannu dau gynllun i hyrwyddo gweithgareddau ymchwil, arloesi ac ymgysylltu ledled Cymru:

  • £3.5 miliwn i wella cydweithrediad AU-AB ym maes arloesi ac ymgysylltu.
  • £1.8 miliwn i wella’r genhadaeth ddinesig a’r ymgysylltiad â chymunedau.

Gwnaethom hefyd ddarparu £6.6 miliwn i gefnogi ymchwil addysg uwch yn 2019, gyda ffocws ar gryfhau’r sylfaen ymchwil ac arloesi drwy gynyddu incwm a gesglir o’r tu allan, a rhoi cefnogaeth o ran seilwaith hanfodol.

Gweithgareddau ar y cyd

Rydym yn cefnogi nifer o weithgareddau ar y cyd yng Nghymru. Hefyd, rydym wedi ffurfio partneriaethau gyda chynghorau cyllido eraill y DU a chyrff eraill i weithredu nifer o gynlluniau ar raddfa’r DU sy’n hybu ymchwil.

Sêr Cymru

Mae rhaglen Sêr Cymru wedi adeiladu ar ymchwil yng Nghymru a’i wella. Mae’r buddsoddiad wedi canolbwyntio ar dri maes yr Her Fawr: gwyddorau bywyd ac iechyd; carbon isel, ynni a’r amgylchedd; a pheirianneg a gweithgynhyrchu uwch.

Mae Sêr Cymru 2 yn canolbwyntio ar ddenu ymchwilwyr i Gymru yng nghamau cynnar neu ganol eu gyrfaoedd, ac yn darparu buddsoddiad o hyd at £60 miliwn hyd at 2021. Fe’i cyllidir gan ffynonellau Ewropeaidd gyda chyllid cyfatebol yn cael ei ddarparu gan y prifysgolion, Llywodraeth Cymru a CCAUC.

Rydym yn cyfrannu cyfanswm o £15 miliwn at raglen Sêr Cymru.

Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF)

Mae’r Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF) yn gronfa gwerth £1.5 biliwn sy’n supports cutting-edge research sy’n rhoi sylw i’r heriau a wynebir gan wledydd sy’n datblygu.

Rydym yn darparu cyllid o’r GCRF i brifysgolion cymwys yng Nghymru, who are required to darparu strategaethau tair blynedd ar gyfer y defnydd o’u dyraniadau.

Cronfa Fuddsoddi Partneriaethau Ymchwil y DU (UKRPIF)

Mae UKRPIF yn darparu cyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf mewn cyfleusterau ymchwil newydd mawr mewn prifysgolion. Mae’r cyllid gan yr Adran ar gyfer Busnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) yn cael ei ddyfarnu drwy gystadlaethau ledled y DU a reolir gan Research England, gan weithio ar y cyd â chyrff cyllido AU eraill y DU. Rhaid i’r ceisiadau gynnwys cyllid ar y cyd gan y sector preifat.

Mae Cymru wedi derbyn cyllid ar gyfer tair rhaglen fuddsoddi drwy gynllun UKRPIF.

  • Athrofa Ymchwil Diogelwch Ynni, Prifysgol Abertawe (£11.65 miliwn).
  • Sefydliad Ymchwil mewn Technoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Prifysgol Caerdydd (£17.30 miliwn).
  • Canolfan Deunyddiau Lled-ddargludyddion Integreiddiol, Prifysgol Abertawe (£29.92 miliwn).

Higher Education Research Capital (HERC)

Mae HERC yn cael ei gyllido ar y cyd gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) a Llywodraeth Cymru, ac yn cefnogi datblygiad y seilwaith ffisegol sy’n gysylltiedig ag ymchwil. Mae’n rhaid i sefydliadau fodloni trothwy sy’n seiliedig ar ragoriaeth i fod yn gymwys i dderbyn cymorth. Darparwyd £6.96 miliwn yn 2020-21. Darparwyd £2.47 miliwn o gyllid ychwanegol gan BEIS o ganlyniad i Covid-19.

Cronfa Cynnal Arbenigedd Ymchwil Prifysgolion (SURE)

Pecyn ariannol a gyllidir gan Lywodraeth y DU yw cronfa SURE. Mae’n cefnogi cynaliadwyedd capasiti ymchwil yn y DU, ac yn cynnwys cymysgedd o fenthyciadau llog isel gyda chyfnodau ad-dalu hir, a grantiau llywodraeth. BEIS sy’n gweinyddu elfen benthyciadau Cronfa SURE, ac rydyn ni’n gweinyddu elfen grant cronfa SURE ar gyfer prifysgolion sy’n cymryd rhan yn y cynllun yng Nghymru

Torri Tir Newydd

Torri Tir Newydd (2017) oedd ein casgliad cynhwysfawr cyntaf i arddangos cyfraniad prifysgolion Cymru y tu allan i fyd academia. Mae’r cyhoeddiad yn dangos sut mae ein prifysgolion ni’n cynnig gwir fantais i economi Cymru drwy gyfrwng eu gweithgareddau ymchwil a datblygu a hyfforddi eang.