Hybu arfer da

Hybu arfer da

Rydym wedi llofnodi nifer o gytundebau – a elwir yn goncordatau – ac rydym yn gweithio gyda chyrff eraill ar draws y DU i sicrhau y cânt eu gweithredu.

Mentrau ar draws y DU

Cefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr 2019

Mae’r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr  yn ddatganiad o ddisgwyliadau a chyfrifoldebau ymchwilwyr, eu rheolwyr, eu cyflogwyr a chyllidwyr mewn perthynas â datblygu gyrfa, gyda’r nod o wneud gyrfaoedd ymchwil yn y DU yn fwy atyniadol a chynaliadwy.

Mae’n nodi’r rhwymedigaethau i gyllidwyr (fel CCAUC), sefydliadau (gan gynnwys prifysgolion), ymchwilwyr, a rheolwyr ymchwilwyr wrth gydweithio i wireddu ei nodau. Trefnir y camau yn ein Cynllun Gweithredu ar gyfer y Concordat Hybu Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr yn erbyn rhwymedigaethau’r Concordat i gyllidwyr.

Cefnogi Integriti Ymchwil

Mae’r Concordat i Gefnogi Integriti Ymchwil yn ddatganiad clir o gyfrifoldebau ymchwilwyr, cyflogwyr a chyllidwyr ymchwil ar gyfer cadw at safonau uchel o ran integriti wrth gynnal ymchwil.

Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil

Mae’r Concordat i Gynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil yn gyfres o egwyddorion a luniwyd gan sefydliadau sy’n cyllido ymchwil yn y DU i annog ymgysylltu â’r cyhoedd i roi hwb i effaith gymdeithasol ac economaidd ymchwil.

Hyrwyddo Data Ymchwil Agored

Mae’r Concordat ar Ddata Ymchwil Agored  yn gyfres o ddisgwyliadau o ran arfer gorau i helpu i sicrhau bod data ymchwil ar gael yn agored i eraill eu defnyddio pan fo hynny’n bosib.

Hyrwyddo arfer da wrth gyfnewid gwybodaeth

Cyfres o egwyddorion yw’r Concordat Cyfnewid Gwybodaeth i annog arfer gorau wrth arloesi a helpu sefydliadau i ddatblygu dulliau gweithredu newydd a chymeradwy.