Cenhadaeth ddinesig

Mae a wnelo cenhadaeth ddinesig prifysgolion â’r modd y maent yn rhyngweithio â’u cymunedau ac yn gweithredu er budd ehangach y cyhoedd. Gall hyn gynnwys sut maent yn cynnwys eu cymunedau yn eu gwaith ymchwil, neu’n defnyddio’r gwaith hwnnw; sut maent yn cynnig eu gwasanaethau neu eu harbenigedd y tu allan i’r sefydliad; sut maent yn ymwneud â materion lleol; neu sut maent yn agor eu drysau i’r cyhoedd.

Responding to the coronavirus pandemic

Mae Addysg Uwch mewn Byd sy’n Newid: Addasu mewn Amser Argyfwng yn cynnwys astudiaethau achos o ledled Cymru, ac yn bwrw goleuni ar sut oedd prifysgolion yn cefnogi eu myfyrwyr, staff a chymunedau mewn cyfnod mor anodd.

Maent yn dangos sut y gwnaeth prifysgolion:

  • baratoi adnoddau ar gyfer addysgwyr gartref
  • cynnal eu perfformiadau astudiaethau perfformio ar-lein
  • dod o hyd i ddatrysiadau digidol i addysgu pynciau megis peirianneg
  • darparu dysgu ar-lein i gefnogi athrawon i barhau i addysgu, a
  • chreu adnoddau i helpu gweithwyr ar ffyrlo i ddysgu sgiliau newydd.

Mae’r adroddiad hefyd yn amlygu sut y gwnaeth undebau myfyrwyr ymateb drwy gyflwyno pecynnau bwyd i fyfyrwyr a oedd yn hunanynysu, drwy gynnal cysylltiadau rhwng cymunedau o fyfyrwyr, a thrwy ddathlu gwaith y myfyrwyr.

Cyllid

Yn 2018 darparwyd £1.8 miliwn gennym i annog prifysgolion i ddatblygu gweithgareddau’n gysylltiedig â’u cenhadaeth ddinesig ymhellach, gan gynnwys mentoriaid ffiseg i ddisgyblion ysgol, rhagnodi cymmdeithasol yn y gymuned, ac adnoddau ar-lein i lywodraethwyr ysgol.

Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru (RWIF)

Mae holl strategaethau RWIF yn amlinellu uchelgeisiau sefydliadau o ran eu cenhadaeth ddinesig mewn perthynas ag arloesi ac ymgysylltu. Gellir defnyddio cyllid i gefnogi gweithgareddau a chyflogi aelodau newydd o staff i sicrhau bod sefydliadau’n bartneriaid allweddol yn eu cymunedau. Yn y maes hwn, gall cenhadaeth ddinesig gefnogi treftadaeth ddiwylliannol fel ymgysylltu cyhoeddus drwy ymchwil, neu gellir cyfeirio hynny at weithgareddau sy’n hyrwyddo ein gweledigaeth o ffyniant cymdeithasol ac economaidd, a nodau Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol.

Torri Tir Newydd: Ar Dir Cyffredin

Mae Torri Tir Newydd: Ar Dir Cyffredin (2018) yn dangos effaith darparwyr addysg uwch ar gymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r cyhoeddiad yn cynnwys mwy na hanner cant o astudiaethau achos o ddarparwyr addysg uwch ym meysydd amrywiol, o ddarpariaeth iechyd a lles i fynediad lleol at y celfyddydau, diwylliant chwaraeon a threftadaeth; gweithgareddau gwella dyheadau; ac ymgysylltu â chymunedau ac ysgolion.