Asesu ymchwil

2021 Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

System ar gyfer asesu ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch ledled y DU yw’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Caiff ei gynnal ar y cyd gan bob un o’r pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU – CCAUC, Research England, Scottish Funding Council ac Adran yr Economi, Gogledd Iwerddon – ac fe’i rheolir ar ein rhan gan Dîm y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, sy’n gweithio yn Research England.

Mae panelau o arbenigwyr mewn meysydd pwnc academaidd unigol yn asesu cyflwyniadau ymchwil sefydliadau o dan dri phennawd bras:

  • Allbynnau ymchwil – ansawdd cyhoeddiadau ymchwil ac allbynnau ymchwil eraill
  • Effaith – y buddiannau i’r economi, i gymdeithas, diwylliant, polisi neu wasanaethau cyhoeddus, iechyd, yr amgylchedd neu ansawdd bywyd
  • Yr amgylchedd ymchwil – hyfywedd a chynaliadwyedd yr amgylchedd ymchwil, yn cynnwys y cyfraniad at y ddisgyblaeth ehangach neu’r drysorfa ymchwil.

Mae rhagor o wybodaeth am y trefniadau ar gyfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 ar gael ar wefan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

Cyhoeddi Mynediad Agored

Mae mynediad agored yn rhan greiddiol o uchelgeisiau UKRI ar gyfer ymchwil ac arloesi yn y DU. Mae cyrff cyllido Addysg Uwch y DU, gan gynnwys CCAUC, wedi ymrwymo i gefnogi ymagweddau llwyddiannus at gyhoeddi’n agored drwy’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil. Mae’n ofynnol bod cynnyrch ymchwil penodol a gyflwynir i unrhyw ymarfer asesu ymchwil ar ôl 2014 fod mor hygyrch ag sy’n bosibl.

Caiff Cwestiynau Cyffredin Mynediad Agored Fframwaith Rhagoriaeth ac Ymchwil 2021 eu cyhoeddi ar wefan REF.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Cynhaliwyd y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil cyntaf yn 2014. Cyhoeddwyd y canlyniadau ym mis Rhagfyr 2014. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

Rhaglen asesu ymchwil y dyfodol

Mae pedwar corff cyllido addysg uwch y DU wedi lansio Rhaglen Asesu Ymchwil y Dyfodol.

Bydd y rhaglen yn ymchwilio i wahanol ddulliau posibl o werthuso perfformiad ymchwil addysg uwch y DU. Drwy ddeialog â’r sector addysg uwch, mae’r rhaglen yn ceisio canfod beth yw nodweddion system ymchwil iach a ffyniannus, a’r ffordd orau o sefydlu model asesu yn sail ar gyfer hynny.