Ymchwil, arloesedd ac ymgysylltu

Research innovation and engagement

Ein nod yw hybu sylfaen ymchwil rymus a chynaliadwy yng Nghymru sy’n cymharu’n dda â honno yng ngweddill y DU o ran ansawdd, ac sy’n gallu cyfrannu at les economaidd a chymdeithasol Cymru a’r tu hwnt.

Ymchwil ac Arloesi: Y Weledigaeth ar gyfer Cymru

Mae ein Gweledigaeth yn datgan ein hymrwymiadau a’n huchelgeisiau ar gyfer y sector ymchwil ac arloesi AU yng Nghymru a fydd, yn eu tro, yn diogelu safle Cymru fel partner ymchwil ac arloesi blaenllaw ym mhob cwr o’r byd.

  • Darparwn oddeutu £71 miliwn y flwyddyn i sefydliadau drwy ein prif gronfa fformiwla-seiliedig ar gyfer ymchwil, QR.
  • Rydym yn cefnogi arloesi ac ymgysylltu, gan gynnwys cenhadaeth ddinesig, drwy ein Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru.
  • Hefyd, dyrannwn gyllid i sefydliadau ar gyfer hyfforddi myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Yn ogystal, darparwn beth cyllid i gefnogi mentrau penodol.
  • Arweinir ein gwaith ar bolisi a chyllid ar gyfer ymchwil, arloesi ac ymgysylltu gan ein Pwyllgor Ymchwil Cymru.

Mae cyllid cyhoeddus ar gyfer ymchwil mewn addysg/cy/pwyllgorau-ccauc/ uwch yn cael ei weinyddu o dan drefn cymorth ddeuol. O dan y drefn hon, mae’r cyllid a ddyrannwn i sefydliadau yng Nghymru yn helpu i gynnal eu hisadeiledd ymchwil ac yn rhoi’r hyblygrwydd iddynt i benderfynu ar gyfeiriad strategol eu hymchwil. Ar ochr arall y drefn cymorth ddeuol, darperir grantiau ar gyfer prosiectau a rhaglenni penodol gan y Cynghorau Ymchwil, elusennau, yr UE ac adrannau’r llywodraeth.