Prentisiaethau gradd

Degree apprenticeships

Rydym yn rheoli rhaglen beilot prentisiaethau gradd, Maent yn fath newydd o brentisiaeth sy’n cyfuno dysgu drwy brentisiaeth draddodiadol yn y gweithle â chymhwyster addysg uwch. Gallant hefyd gynnwys cymwysterau proffesiynol sy’n berthnasol i ddiwydiant.

Mae’r cymwysterau prentisiaethau gradd ar gael yng Nghymru wedi’u cyfyngu i dri maes pwnc blaenoriaeth:

  • TG / cyfrifiadura
  • Peirianneg
  • Gweithgynhyrchu uwch

Prentisiaethau gradd sydd ar gael ar hyn o bryd

Prentisiaethau gradd – cwestiynau cyffredin

Mae prentisiaethau gradd yn rhan o nod Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y prentisiaethau lefel uwch, gan gynnwys y rhai ar lefel gradd, fel y nodir yn ei chynllyn prentisiaethau. Mae tudalen Llywodraeth Cymru: prentisiaethau, sgiliau a hyfforddiant ar y we yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol a dolenni defnyddiol.

Sut maen nhw’n gweithio?

Gall cyflogwyr yng Nghymru gynnig prentisiaeth gradd mewn TG, peirianneg neu weithgynhyrchu uwch drwy bartneriaeth gydag un o brifysgolion Cymru.

Yn union fel prentisiaid traddodiadol, mae prentisiaid gradd yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr profiadol i feithrin sgiliau a phrofiad ymarferol wrth gael hyfforddiant allanol. Mae hyn yn golygu bod prentisiaid gradd yn gorffen eu cwrs gyda’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn y gwaith, yn ogystal â’r wybodaeth lefel uwch sy’n deillio o gymhwyster gradd.

Mae’r prentisiaethau’n rhedeg am hyd y cwrs gradd gyda phrentisiaid yn treulio tua 20% o’u hamser yn y brifysgol, a’r gweddill gyda’u cyflogwr. Yng Nghymru, bydd prentisiaeth gradd yn gwrs tair blynedd o leiaf, a hyd at dim mwy na phum mlynedd fel arfer.

Cyllid

Fel arfer byddai myfyrwyr sy’n byw ac yn astudio yng Nghymru yn gwneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu hyd at yr uchafswm o £9,000 ar gyfer eu ffioedd dysgu. Fodd bynnag, yn achos prentisiaethau gradd, mae Llywodraeth Cymru yn cyllido’r ffioedd yn llawn ac mae’r cyflogwr yn talu cost cyflog y prentis gradd.

Gan fod Llywodraeth Cymru yn ariannu prentisiaethau gradd drwy CCAUC fel rheoleiddiwr addysg uwch, gall cyflogwyr fod yn hyderus y bydd prentisiaethau gradd yn destun yr un sicrwydd ansawdd â darpariaeth addysg uwch arall ac yn cydymffurfio â’r Fanyleb o Safonau Prentisiaethau i Gymru (SASW).

Pwy all wneud cais?

Gall unrhyw un yng Nghymru sy’n bodloni gofynion mynediad y brifysgol ar gyfer prentisiaeth gradd wneud cais. Mae hyn fel arfer yn rhywun sydd â chymwysterau Lefel 3 neu gyfwerth ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC), a/neu brofiad perthnasol yn y diwydiant. Gallai’r cyflogwr a’r brifysgol neu’r coleg sy’n cynnig y brentisiaeth gradd bennu pynciau neu raddau penodol.

I ddechrau prentisiaeth yng Nghymru, mae angen i chi fodloni’r canlynol:

  • bod yn 16 oed neu’n hŷn – nid oes uchafswm o ran terfyn oedran
  • gweithio yng Nghymru am 51% neu fwy o’ch amser
  • mewn swydd sy’n briodol i’r brentisiaeth

Dyma’r manteision i gyflogwyr:

  • Mae prentisiaethau gradd yn annog denu talent i’r sefydliad neu wella sgiliau’r staff presennol.
  • Mae prentisiaethau gradd yn hyblyg – gellir eu dylunio o amgylch anghenion y cyflogwr a gallant helpu i lenwi bylchau o ran sgiliau, chwilio am dalent newydd, lleihau costau recriwtio, parhau’n gystadleuol a helpu gyda thwf busnes.
  • Gall busnesau o unrhyw faint yng Nghymru gyflogi prentisiaid gradd. Cysylltwch â’ch prifysgol leol am fwy o wybodaeth neu gofrestrwch eich diddordeb â Phorth Sgiliau Busnes Cymru.
  • Mae model prentisiaeth Cymru yn wahanol i fodel prentisiaeth Lloegr. Gall darparwyr addysg uwch yng Nghymru gyflwyno prentisiaethau yn Lloegr os ydynt wedi’u cynnwys ar y Gofrestr Darparwyr sy’n Cynnig Hyfforddiant i Brentisiaid (RoATP).

Dolenni defnyddiol