GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

GO Wales

Rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn cefnogi cyflogadwyedd myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch (AU) yng Nghymru, ac maent ar gyfer y myfyrwyr hynny sy’n wynebu rhwystrau o ran cael profiad gwaith ac sy’n wynebu’r risg fwyaf o beidio â sicrhau gwaith, addysg na hyfforddiant wrth adael eu cwrs AU.

.Mae’r gweithrediadau’n darparu cyfleoedd profiad gwaith teilwredig i fyfyrwyr llawn amser dan 25 oed a chefnogaeth gysylltiedig i helpu’r myfyrwyr i gael y gorau o’u profiad a chynllunio eu camau nesaf. Rydym yn helpu’r myfyrwyr hynny sydd, oherwydd eu hamgylchiadau neu eu hanghenion, yn ei chael yn anodd cael profiad gwaith ac sydd angen mwy o gefnogaeth nag y maent yn gallu ei chael o’r ddarpariaeth cyflogadwyedd sydd wedi’i hymgorffori a mentrau eraill sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr.

Mae’r naw prifysgol yng Nghymru’n darparu’r gweithrediadau tan 31 Hydref 2022.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn www.gowales.co.uk neu anfon neges i atwe@hefcw.ac.uk.