Sgiliau a chyflogadwyedd

Ein gweledigaeth yw cefnogi twf yn narpariaeth swyddi sgiliau uchel o safon ledled Cymru, a chynhyrchu graddedigion sy’n gallu dangos a chyfleu eu gwerth i ddarpar gyflogwyr – yng Nghymru a thu hwnt.

Mae gennym ni dair blaenoriaeth hirsefydlog ac rydym yn disgwyl i ddarparwyr addysg uwch ymdrechu i ddarparu’r canlynol:

  • Lleoliadau gwaith a phrofiad gwaith
  • Cyrsiau a gymeradwyir gan gyflogwyr
  • Ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd ar draws yr holl gwricwla addysg uwch

Mae sgiliau a chyflogadwyedd yn torri ar draws nifer o feysydd polisi amrywiol, fel dysgu ac addysgu, ehangu mynediad ac arloesi ac ymgysylltu.

Bodloni anghenion Cymru

Mae partneriaethau sgiliau rhanbarthol yn bartneriaethau dan arweiniad llywodraeth leol sy’n gyfrifol am ddadansoddi heriau economaidd a meysydd twf tebygol er mwyn adnabod anghenion sgiliau lleol a chenedlaethol mewn partneriaeth â chyflogwyr a darparwyr addysg a hyfforddiant. Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu tair partneriaeth sgiliau ranbarthol i adnabod ac ymateb i anghenion sgiliau Cymru. Rydym yn annog pob darparwr addysg uwch yng Nghymru i weithio gyda’r partneriaethau sgiliau rhanbarthol ac, os yw hynny’n briodol, cyfrannu gwybodaeth at gynlluniau sgiliau blynyddol y partneriaethau sgiliau rhanbarthol ac ymateb iddynt yn gydweithredol.

Yn 2015, cyhoeddodd CCAUC ddogfen, Cipolwg ar Gyflogadwyedd: Sut Mae Prifysgolion Cymru’n Hogi Sgiliau Graddedigion i ddarparu gwybodaeth am rai o’r mentrau sy’n dangos sut mae prifysgolion yng Nghymru’n hogi sgiliau graddedigion i ddiwallu gofynion y farchnad lafur yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.