Sgiliau a chyflogadwyedd

Ein gweledigaeth yw cynorthwyo sector addysg uwch Cymru i alluogi ei holl raddedigion i feithrin yr wybodaeth, y sgiliau a’r rhinweddau angenrheidiol er mwyn gwireddu eu huchelgeisiau, a chreu graddedigion a all ddangos a chyfleu eu gwerth wrth ddarpar gyflogwyr a rhanddeiliaid eraill – yng Nghymru a thu hwnt.

Mae gennym ni dair blaenoriaeth hirsefydlog ac rydym yn disgwyl i ddarparwyr addysg uwch ymdrechu i ddarparu’r canlynol:

  • Lleoliadau gwaith a phrofiad gwaith
  • Cyrsiau a gymeradwyir gan gyflogwyr
  • Ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd ar draws yr holl gwricwla addysg uwch

Mae sgiliau a chyflogadwyedd yn torri ar draws nifer o feysydd polisi amrywiol, fel dysgu ac addysgu, ehangu mynediad ac arloesi ac ymgysylltu.

Bodloni anghenion Cymru

Ym mis Chwefror 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru (LlC) ei chynllun polisi Sgiliau Prentisiaethau, Cysoni’r model Prentisiaethau ag anghenion Economi Cymru. Gosododd Llywodraeth Cymru darged iddi ei hun i gychwyn 100,000 o brentisiaethau yn ystod tymor cyfredol y Senedd, a disgrifio sut y byddai’n ymrwymo i ddatblygu prentisiaethau gradd.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyllido prentisiaethau gradd drwy CCAUC yn y meysydd cychwynnol sydd â blaenoriaeth, sef pynciau digidol, peirianneg ac uwch-weithgynhyrchu

Prentisiaethau gradd sydd ar gael 2020/21

Mae prentisiaethau gradd yn cynnwys cymhwyster gradd baglor, Lefel 6 yn rhan o’r cymhwyster,a rhoi cyfle i unigolion gwblhau rhaglen ddysgu a hyfforddi y mae cyflogwyr yn ei chydnabod ac yn gweld gwerth ynddi.

Partneriaethau dan arweiniad llywodraeth leol yw partneriaethau sgiliau rhanbarthol. Maent yn gyfrifol am ddadansoddi heriau economaidd a meysydd twf tebygol er mwyn adnabod y sgiliau sydd eu hangen yn lleol ac yn genedlaethol, mewn partneriaeth â chyflogwyr a darparwyr addysg a hyfforddiant. Rydym yn annog pob darparydd addysg uwch i ymgysylltu â’r partneriaethau sgiliau rhanbarthol a, lle bo’n briodol, cyfrannu gwybodaeth i gynlluniau sgiliau’r partneriaethau, ac ymateb iddynt mewn modd cydweithredol. Drwy wneud hynny, byddant yn bodloni mwy o anghenion o ran sgiliau yng Nghymru ac yn gwella arloesedd a chynhyrchiant drwy ddarparu sgiliau a gwella sgiliau cyflogeion newydd a phresennol.

Mae Rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn galluogi prifysgolion i gefnogi sgiliau cyflogadwyedd eu myfyrwyr sydd yn wynebu’r risg fwyaf o beidio gallu sicrhau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant pellach ar ôl graddio, a chreu cysylltiadau â chyflogwyr sydd mewn sefyllfa i gynnal profiad gwaith.

Ym mis Hydref 2021, gwnaethom gadarnhau’r trefniadau ar gyfer y Gronfa Cymorth i Raddedigion newydd gwerth £1.5 miliwnMae’r gronfa’n galluogi prifysgolion i weithredu mentrau a mesurau newydd i helpu’r rhai a raddiodd yn ystod y pandemig gael profiad gwaith, gan eu symud yn nes at y farchnad lafur a’u helpu i drosglwyddo i gyflogaeth mewn amgylchedd lle ceir mwy o gystadleuaeth am swyddi.

Yn 2020 ein cyhoeddiad Cenedl AU blynyddol oedd Ymwreiddio Sgiliau a Chyflogadwyedd. Rhoddodd yr adroddiad hwn, a gyhoeddwyd cyn Covid, gipolwg o rai o’r dulliau a ddefnyddir gan brifysgolion i ddatblygu sgiliau graddedigion i fodloni anghenion y farchnad lafur yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.