Myfyrwyr

HEFCW Students

Ein nod ni yw helpu prifysgolion a cholegau i gynnig y profiad gorau posib i fyfyrwyr addysg uwch (AU) yng Nghymru.

Gweithio mewn partneriaeth

Mae’r Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru’n gosod ffocws ar weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr a hefyd, ochr yn ochr â’n canllawiau ar gyfer Siarteri Myfyrwyr, rydym wedi datblygu Memorandwm o Ddealltwriaeth gydag NUS Cymru i helpu i roi sylw i hyn.

Mae’r MoDd yn ein hymrwymo i sicrhau gweithgareddau sydd o ddiddordeb cyffredin a rhannu arbenigedd a gwybodaeth ac mae’n amlinellu sut byddwn yn cydweithio i roi sylw i anghenion myfyrwyr.

Penodwyd Old Bell Research gennym ni a Llywodraeth Cymru i asesu cyflwr presennol y bartneriaeth â myfyrwyr, yr ymgysylltiad â hwy a’r gynrychiolaeth ohonynt yng Nghymru, er mwyn cefnogi ymagwedd integredig ar draws y sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO).

Amlygodd Partneriaeth â Myfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach yng Nghymru nifer o feysydd lle ceir arfer da, fel cynnwys y bartneriaeth â myfyrwyr yn y broses benderfynu ac ymgorffori llawer mwy o ddulliau mwy cynnil o gasglu safbwyntiau gan fyfyrwyr.

Pwysleisiai astudiaethau achos hefyd yr angen i sicrhau bod myfyrwyr yn cael gwybod sut yr ystyriwyd eu safbwyntiau ac y gweithredwyr yn eu sgil

Llais y myfyriwr mewn llywodraethu

Mae llais y myfyrwyr yn rhoi gwybodaeth i gyrff llywodraethu a’u pwyllgorau ar draws y sefydliadau sy’n darparu addysg uwch yng Nghymru. Cyflwynwyd astudiaethau achos yn manylu ar hyn gan sefydliadau yng Nghymru.

Cynhwyswyd yr arferion gorau o’r astudiaethau achos hyn yn Dylanwad llais y myfyrwyr mewn llywodraethu i hybu’r hyn sy’n cael ei wneud ledled Cymru. Manylwyd ar yr effaith y gall arferion o’r fath ei chael ar y sefydliad a’r y corff o fyfyrwyr yn Pam mae myfyrwyr yn ymwneud â llywodraethu sefydliadau sy’n darparu addysg uwch yng Nghymru.

Llais y Myfyriwr mewn Llywodraethu

Cynrychiolaeth

Mae profiad y myfyrwyr a’u cyfranogiad mewn ansawdd ac ymgysylltu mewn sefydliadau addysg uwch (AU) wedi dod yn llawer amlycach yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn wedi’i ymgorffori yn ein Fframwaith Asesu Ansawdd.

Siarteri Myfyrwyr

Rydym wedi cyhoeddi cyfarwyddyd ar ddatblygu siarteri myfyrwyr. Rydym wedi gofyn i bob sefydliad a reoleiddir a/neu a gyllidir fod â siarter myfyrwyr o 2012/13 ymlaen. Rydym wedi parhau i adolygu’r cyfarwyddyd, gyda’r diweddariad diwethaf yn 2019.

W19/15HE: Cyfarwyddyd wedi’i adolygu ar ddatblygu siarteri myfyrwyr

Amddiffyn myfyrwyr

Yn ôl canllawiau’r siarter myfyrwyr mae’n ofynnol i sefydliadau a reoleiddir ac/neu a gyllidir wneud datganiad lefel uchel i hysbysu eu myfyrwyr ynghylch yr hyn a fyddai’n digwydd pe bai eu cwrs neu eu sefydliad yn peidio â bod. Rydym wedi cytuno ar ddatganiad diogelu myfyrwyr â Phrifysgolion Cymru, y gall unrhyw ddarparydd addysg uwch ei fabwysiadu neu ei addasu fel bo’n briodol.

“Bydd y Brifysgol yn gwasanaethu ei rhwymedigaethau cytundebol i fyfyrwyr ac yn cydymffurfio â’i hymrwymiadau o dan y gyfraith defnyddwyr fel yr amlinellir gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Trwy wneud hynny, bydd Prifysgolion yn gweithio i warchod buddiannau myfyrwyr wrth ymateb i amgylchiadau fel newidiadau arwyddocaol i sut cyflwynir cwrs neu gau cwrs. Mae gan y Brifysgol weithdrefnau yn eu lle i ymateb i’r amgylchiadau hyn a fydd yn lliniaru’r effaith bosibl ar fyfyrwyr ac sy’n cydnabod gwahanol anghenion ei chorff amrywiol o fyfyrwyr.”

Ers 2019/20, mae hi wedi bod yn ofynnol cynnwys y datganiad hwn, neu ddatganiad cyfatebol, ym mhob siarter myfyriwr.

Cyllid Undebau Myfyrwyr

Rydym wedi cyhoeddi cyfarwyddyd ar arfer da mewn cyllido undebau myfyrwyr effeithiol a democrataidd, a chynrychiolaeth myfyrwyr ar gyfer ymgynghori. Mae hyn yn cynnwys: egwyddorion a ddylai fod yn sail i gyllido Undebau Myfyrwyr (UM); egwyddorion a ddylai fod yn sail i gytundeb perthynas rhwng yr UM a’r sefydliad; a chyfres gyffredin o swyddogaethau craidd y dylai pob UM eu darparu. Roedd yn ofynnol i’r rhain fod yn eu lle erbyn 2012/13. Adolygwyd y cyfarwyddyd gennym yn 2014.

W14/06HE: Cyfarwyddyd adolygedig ar arfer da mewn cyllido undebau myfyrwyr effeithiol a democrataidd, a chynrychiolaeth myfyrwyr

Cwynion

Gall Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol (OIA) dderbyn cwynion gan fyfyrwyr, neu gyn-fyfyrwyr, ynghylch darparwyr sydd wedi cofrestru gyda’r Swyddfa. Gall cwynion ymwneud ag unrhyw beth y mae darparydd wedi’i wneud neu heb ei wneud, ee, ynghylch rhaglen astudio, gwasanaeth neu benderfyniad terfynol corff disgyblu’r darparydd. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n gwneud cwyn fod wedi dilyn gweithdrefnau’r sefydliad ei hun i ddechrau.

Gall myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr hefyd gwyno wrth CCAUC ynghylch problemau systematig yn gysylltiedig ag ansawdd a safonau o fewn eu sefydliadau. Unwaith eto, mae’n rhaid iddynt fod wedi dilyn gweithdrefnau’r sefydliad ei hun i ddechrau.

Mae gwybodaeth gyhoeddus ar gyfer myfyrwyr yn cynnwys yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS), gwefan Unistats, a Setiau Gwybodaeth Allweddol (KIS). Mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd yn nodi’r wybodaeth y dylid ei darparu i fyfyrwyr a darparwyr fyfyrwyr.

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS)

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) yn casglu adborth am fodlonrwydd myfyrwyr ar eu cwrs. Fe’i dechreuwyd yn 2005 a chaiff ei gynnal yn flynyddol. Gellir gweld canlyniadau’r adolygiad deng mlynedd o’r NSS ar wefan y Swyddfa Fyfyrwyr (OfS).

Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ym mhob sefydliad addysg uwch (AU) a sefydliadau addysg bellach sy’n cael eu cyllido’n uniongyrchol yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Mae rhai sefydliadau AU yn yr Alban wedi dewis cymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Mae canlyniadau’r NSS diweddaraf wedi’u cyhoeddi ar wefan Darganfod Prifysgol, sy’n cynnwys gwybodaeth i’ch helpu i:

  • benderfynu ai’r brifysgol yw’r dewis iawn i chi
  • dewis beth i’w astudio ac ymhle
  • canfod a chymharu cyrsiau

Mae data’r NSS o flynyddoedd blaenorol ar gael ar wefan yr OFS. Mae canlyniadau mwy manwl yr NSS ar gael i sefydliadau ac undebau myfyrwyr at ddibenion mewnol, trwy wefan darparwyr yr NSS. Mae hyn yn cynnwys sylwadau ansoddol dienw nad ydynt yn cael eu cyhoeddi ar Unistats.

Goruchwylir y gwaith o ddatblygu gwybodaeth gyhoeddus am AU, gan gynnwys yr NSS, gan y Grŵp Gwybodaeth Myfyrwyr, sy’n cynnwys cyllidwyr/rheoleiddwyr a llywodraethau pob gwlad yn y DU.

Gwybodaeth am Gyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Rydym ni a chyrff cyllido addysg uwch eraill y DU wedi bod yn cefnogi gwelliannau i’r wybodaeth sydd ar gael i ddarpar fyfyrwyr a ôl-raddedig a addysgir.

Mae ymchwil wedi cael ei gyhoeddi sy’n nodi anghenion gwybodaeth penodol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig. Mae wedi llunio argymhellion i sefydliadau addysg uwch a’r sector i wella gwybodaeth ar gyfer cynulleidfa amrywiol o ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig.

Datblygu arolwg o fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir