Ehangu mynediad a chynhwysiant

HEFCW Widening Access

Mae ehangu mynediad, cynhwysiant, dilyniant a llwyddiant mewn addysg uwch yn rhan allweddol o’n strategaeth ar gyfer addysg uwch (AU).

Rydym yn cydweithio â Llywodraeth Cymru, darparwyr AU a phartneriaid eraill i gefnogi a hyrwyddo cyfleoedd addysg uwch i bobl o bob oedran a chefndir sydd â’r potensial i elwa arni.

Mae ehangu mynediad i addysg uwch a thu hwnt yn gwneud cyfraniad sylweddol i gymdeithas ac economi Cymru, gan gynnwys cefnogi cyfiawnder cymdeithasol, symudedd cymdeithasol ac uwchsgilio economaidd.

Mae ein blaenoriaethau strategol o ran ehangu mynediad yn cynnwys:

  • recriwtio o bob oedran o’r clystyrau Cymunedau yn Gyntaf ac ardaloedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.
  • gwella llwybrau dilyniant i AU.
  • hybu mynediad teg.
  • hybu Cymru fel cyrchfan dewis cyntaf ar gyfer AU.
  • blaenoriaethu dysgu a sgiliau lefel uwch, cadw a llwyddiant myfyrwyr.
  • cynyddu cyfleoedd dysgu hyblyg, gan gynnwys astudiaeth ran amser, dysgu yn y gweithle a dysgu sydd wedi’i wella gan dechnoleg.
  • gwella mynediad teg i’r proffesiynau, sgiliau lefel uchel a’r sectorau blaenoriaeth sy’n cyfrannu at ffyniant economaidd.
  • cefnogi blaenoriaethau llywodraethol sy’n ymwneud â threchu tlodi, codi dyheadau a chyrhaeddiad addysgol, symudedd cymdeithasol a chyfle cyfartal.
  • gwella’r sail tystiolaeth i gefnogi ehangu mynediad i AU.

Mesur perfformiad

Caiff perfformiad y sector addysg uwch ei fonitro bob blwyddyn yn erbyn ystod o ddangosyddion ehangu mynediad gan gynnwys y rheiny yn ein Strategaeth Gorfforaethol a dangosyddion perfformiad AU eraill y DU.

Dull Strategol o Ehangu Mynediad

Dull Strategol o Ehangu Mynediad i Addysg Uwch 2013/14 i 2015/16

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach

Gwnaeth CCAUC sefydlu Ymgyrraedd yn Ehangach yn 2002 fel rhaglen gydweithredol hirdymor ledled Cymru er mwyn chwalu rhwystrau canfyddedig ac ehangu mynediad i addysg uwch a sgiliau lefel uwch.

Mae’r Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach yn anelu at gynyddu cyfranogiad grwpiau a chymunedau a dargedwyd yng Nghymru drwy godi dyheadau a sgiliau addysgol, a thrwy greu cyfleoedd astudio a llwybrau dysgu arloesol i addysg uwch. Mae Ymgyrraedd yn Ehangach yn ymgysylltu â dau brif grŵp o bobl o bob oedran heb gynrychiolaeth ddigonol ym maes addysg uwch: pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd (ardaloedd clwstwr Cymunedau yn Gyntaf a chwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru) a phlant sy’n derbyn gofal a phobl sy’n gadael gofal.

Mae tair Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach rhanbarthol yn arwain gweithgareddau yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, De Orllewin Cymru a De Ddwyrain Cymru (First Campus). Mae’r holl sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru yn aelodau o Bartneriaethau Ymgyrraedd yn Ehangach. Mae partneriaid rhanbarthol eraill yn amrywio, ond maent yn cynnwys awdurdodau lleol, cyflogwyr, ysgolion, y sector gwirfoddol a Gyrfa Cymru.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Er nad oes gennym bwerau i osod amcanion cydraddoldeb ar gyfer darparwyr unigol, mae gennym ymrwymiad hirdymor i hyrwyddo cyfle cyfartal a hyrwyddo arferion effeithiol a chynhwysol mewn addysg uwch.

Iechyd a Llesiant

Mae ein Datganiad Polisi Iechyd a Llesiant mewn Addysg Uwch yn cyfrannu at ein gweledigaeth o gefnogi addysg uwch hygyrch i bawb a allai elwa ohoni neu gyfrannu ati.