Ehangu mynediad a chynhwysiant

HEFCW Widening Access

Mae ehangu mynediad, cynhwysiant, dilyniant a llwyddiant mewn addysg uwch yn rhan allweddol o’n strategaeth ar gyfer pawb sy’n gallu elwa o addysg uwch (AU).

Rydym yn cydweithio â Llywodraeth Cymru, darparwyr AU a phartneriaid eraill i gefnogi a hyrwyddo cyfleoedd addysg uwch i bobl o bob oedran a chefndir sydd â’r potensial i elwa arni.

Mae ehangu mynediad i addysg uwch a thu hwnt yn gwneud cyfraniad sylweddol i gymdeithas ac economi Cymru, gan gynnwys Cymru sy’n fwy cyfartal a Chymru lewyrchus, an sy’n cefnogi cyfiawnder cymdeithasol, symudedd cymdeithasol, uwchsgilio economaidd a gweithgareddau cenhadaeth ddinesig sefydliadau fel gweithio gydag ysgolion.

Mae ein blaenoriaethau strategol o ran ehangu mynediad yn cynnwys:

  • sicrhau recriwtio o bob oedran o’r ddau glwstwr isaf o’r ardaloedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.
  • sicrhau bod cefnogaeth i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn AU a’u bod yn cael eu galluogi i lwyddo.
  • gwella llwybrau dilyniant i AU.
  • hybu mynediad teg.
  • hybu Cymru fel cyrchfan dewis cyntaf ar gyfer AU.
  • blaenoriaethu dysgu a sgiliau lefel uwch, cadw a llwyddiant myfyrwyr.
  • cynyddu cyfleoedd dysgu hyblyg, gan gynnwys astudiaeth ran amser, dysgu yn y gweithle a dysgu sydd wedi’i wella gan dechnoleg.
  • gwella mynediad teg i’r proffesiynau, sgiliau lefel uchel a’r sectorau blaenoriaeth sy’n cyfrannu at ffyniant economaidd.
  • cefnogi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru sy’n ymwneud â threchu tlodi, codi dyheadau a chyrhaeddiad addysgol, symudedd cymdeithasol a chyfle cyfartal.
  • gwella’r sail tystiolaeth i gefnogi ehangu mynediad i AU.

Mesur perfformiad

Caiff perfformiad y sector addysg uwch ei fonitro bob blwyddyn yn erbyn ystod o ddangosyddion sy’n benodol i’r DU a Chymru, gan gynnwys ein Mesurau Cenedlaethol.

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach

Sefydlwyd y rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach yn 2002/03 fel rhaglen gydweithredol hirdymor ledled Cymru er mwyn ehangu mynediad i addysg uwch a sgiliau lefel uwch a a diwallu anghenion rhanbarthol grwpiau blaenoriaeth.

Mae’r Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach yn anelu at gynyddu cyfranogiad grwpiau a chymunedau blaenoriaeth yng Nghymru drwy godi dyheadau a sgiliau addysgol, a thrwy greu cyfleoedd astudio a llwybrau dysgu arloesol i addysg uwch. 

Mae tair Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach rhanbarthol yn arwain gweithgareddau yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, De Orllewin Cymru a De Ddwyrain Cymru. Mae’r holl sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru yn aelodau o Bartneriaethau Ymgyrraedd yn Ehangach. Mae partneriaid rhanbarthol eraill yn amrywio, ond maent yn cynnwys awdurdodau lleol, cyflogwyr, ysgolion, y sector gwirfoddol a Gyrfa Cymru.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Er nad ydym yn rheoleiddio cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn addysg uwch (AU), rydym yn cefnogi, hyrwyddo a herio AU i wella cydraddoldeb ac amrywiaeth staff a myfyrwyr.

Rydym yn cyllido, annog a herio prifysgolion i gefnogi iechyd a llesiant eu staff a’u myfyrwyr.

Mae ein Datganiad Polisi Iechyd a Llesiant mewn Addysg Uwch yn nodi ein safbwynt.

Rydym yn cyllido amrywiaeth o fentrau, gan gynnwys pum prosiect cydweithredol llesiant ac iechyd. Disgwylir y bydd y prosiectau yn gwella a chynnal arferion y gellir eu rhannu ar draws addysg uwch, er mwyn annog newidiadau ar draws y brifysgol gyfan a’r system addysg uwch.

Rydym hefyd yn ariannu’r prosiect Student Space ar y cyd â’r Swyddfa Fyfyrwyr (OfS). Mae Student Space yn darparu gwybodaeth a chyngor i helpu myfyrwyr gyda’u llesiant a’u hiechyd yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae ein cyhoeddiad o 2019, Addysg Uwch ar gyfer Cenedl Iach: Iechyd a Lles Myfyrwyr, yn tynnu sylw at sut mae prifysgolion a cholegau’n meithrin amgylcheddau addysg uwch iach a ffyniannus.

Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV)

Cyhoeddwyd ein canllawiau ar fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) mewn addysg uwch ym mis Tachwedd 2020.

Mae’r canllawiau’n cynnwys deg astudiaeth achos o arfer ledled Cymru sy’n darlunio ymatebion cydweithredol ar draws prifysgolion i alluogi staff a myfyrwyr addysg uwch i fyw, gweithio ac astudio heb ofn.