Coronafeirws (Covid-19)

Covid-19 HEFCW

Rheoleiddio

Rydym ni, ynghyd â Phrifysgolion Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi bod yn ymgysylltu ac yn gweithio â darparwyr addysg uwch i drafod effaith y pandemig ar eu sefydliad, eu staff a’u myfyrwyr.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi cynaliadwyedd ariannol y sector yn ystod yr argyfwng, ac er mwyn helpu i sicrhau bod myfyrwyr cyfredol a myfyrwyr newydd yn parhau i fod mewn sector addysg uwch cryf sydd wedi’i reoleiddio a’i gefnogi’n briodol. Bydd hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth inni drwy gydol yr argyfwng a thu hwnt.

Rydym wedi ailasesu ein blaenoriaethau, yn enwedig o ran y pwys a roddir ar reoleiddio, gydag hyblygrwydd yn gysylltiedig â chynlluniau mynediad a ffioedd, a phrosesau rheoleiddio eraill, gan gynnwys ceisiadau am ddata a gwybodaeth.

Rydym nawr wedi cyhoeddi’r trefniadau newydd.

Cyllid

Y Gronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch newydd, a fydd yn cael ei sefydlu yn 2020/21 er mwyn helpu prifysgolion i gynnal capasiti hanfodol a chefnogi adferiad economaidd yng nghyd-destun effaith pandemig Covid-19.

Cyfarwyddyd a gwybodaeth gan CCAUC

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant:

Derbyn

Diogelu defnyddwyr, disgwyliadau myfyrwyr ac ansawdd:

Cyfarwyddyd cyffredinol

Dylai darparwyr addysg uwch gyfeirio at y cyfarwyddyd gan Brifysgolion y DU, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae Prifysgolion Cymru wedi cadw cysylltiad agos â phrifysgolion Cymru er mwyn sicrhau bod ganddynt fynediad at yr holl ddeunyddiau a gwybodaeth berthnasol, tra bod prifysgolion wedi bod yn hysbysu Prifysgolion Cymru a Phrifysgolion y DU ynghylch y datblygiadau sefydliadol diweddaraf.

Mae Prifysgolion Cymru hefyd yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cael gwybod am unrhyw ddatblygiadau wrth iddynt ddigwydd.

Cymorth Ariannol

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio’r Cynllun Cadw Swyddi sy’n galluogi busnesau i roi cyflogeion ar ffyrlo a gwneud cais am grant i dalu 80% o’u costau cyflog misol arferol, hyd at £2,500 y mis. Gall sefydliadau AU hawlio o dan y Cynllun hwn, ond dylent eu bodloni eu hunain fod y cyflogeion yn gymwys i’w rhoi ar ffyrlo:

Gall cymorth ariannol Llywodraeth y DU hefyd fod ar gael drwy’r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws (CBILS), y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes Mawr yn sgil y Coronafeirws (CLBILS) neu Gyfleuster Cyllido Corfforaethol Covid-19 (CCFF):