Astudio mewn AU

Rydym yn gweithio gyda darparwyr addysg uwch i sicrhau bod ganddynt y fframweithiau dysgu ac addysgu gorau posib ar waith er mwyn i fyfyrwyr ffynnu. Nid ydym, fodd bynnag, yn cynnig unrhyw fwrsariaethau na grantiau i fyfyrwyr astudio mewn addysg uwch.

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru

Mae Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru yn cynnig mwy o hyblygrwydd i ddysgwyr yn y ffordd maent yn astudio, a chynorthwyo gyda chynnydd o un lefel i’r nesaf a rhwng gwahanol fathau o ddysgu, er enghraifft, rhwng addysg bellach ac addysg uwch.

Mae’n caniatáu i fyfyrwyr ennill credydau wrth iddynt astudio a chronni credydau i ennill cymwysterau. Mae pob sefydliad addysg uwch yng Nghymru wedi mabwysiadu’r Framwaith.

Rydym yn bartner yn y Fframwaith, ac rydym wedi’i gwneud hi’n ofynnol i sefydliadau alinio eu darpariaeth ag ef. Rydym ar hyn o bryd yn ariannu darpariaeth ran-amser drwy ddull sy’n seiliedig ar gredydau.

Dysgu digidol

Mae dysgu digidol yn helpu i siapio profiadau dysgu ac addysgu corff o fyfyrwyr mwyfwy amrywiol dros amser.

Mae prosiect Dadansoddeg Dysgu/Learning Analytics Cymru a gyllidir yn rhannol gan CCAUC yn ariannu darparwyr addysg uwch i weithio gyda gwasanaeth dadansoddeg dysgu Jisc dros gyfnod o dair blynedd. Mae’r prosiect yn galluogi sefydliadau i adnabod patrymau mewn data er mwyn helpu myfyrwyr i ddeall eu hanghenion dysgu eu hunain, nodi meysydd i’w gwella a phrofi canlyniadau dysgu gwell, a ddylai ymhen amser gynyddu cyfraddau cadw a chyflawni blaenoriaethau ehangu mynediad yn well.

Dysgu ac addysgu

Rydym yn hybu addysgu rhagorol drwy ffocasu ar wella ansawdd drwy gyfrwng ein Fframwaith Asesu Ansawdd. Ein nod ni yw sicrhau bod pob dysgwr yn cael profiad dysgu o ansawdd da. Hefyd rydym eisiau helpu sefydliadau i ddarparu mwy o hyblygrwydd a hygyrchedd yn eu darpariaeth, gan gynnwys hwyluso addysg cyfrwng Cymraeg a rhoi ystyriaeth lawn i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae ein Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr (SOAC) yn arwain ein gwaith yn y maes hwn.

Rydym yn cyllido gwaith gydag AU Ymlaen (Advance HE) i gefnogi’r gymuned addysg uwch (AU) er mwyn gwella ansawdd ac effaith dysgu ac addysgu.

Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) yn cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol ar lefel israddedig. Er nad yw’r Fframwaith yn rhan o’n cyfrifoldebau, mae darparwyr addysg uwch Cymru wedi cael cyfle i wneud cais am y Fframwaith ar sail debyg i sefydliadau yn Lloegr os ydynt yn dymuno.

Gweinyddir y Fframwaith gan y Swyddfa Fyfyrwyr (OfS) ar ran yr Adran Addysg yn Lloegr.

Ôl-radd

Mae cyrsiau ôl-radd yn hanfodol er mwyn helpu dysgwyr i symud ymlaen, a rhoi sgiliau a gwybodaeth lefel uwch i fyfyrwyr a fydd yn helpu i roi hwb i’r economi.

Rydym ar hyn o bryd yn rhoi cyllid i sefydliadau addysg uwch ddarparu bwrsariaethau ar gyfer rhai myfyrwyr ôl-radd. Ceir gwybodaeth am sut i ymgeisio ar wefannau darparwyr.

  • £4,000 i bobl dros 60 oed astudio cwrs gradd Meistr yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.
  • £2,000 o fwrsariaeth i raddedigion o bob oed astudio yng Nghymru am radd Meistr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Feddygaeth (pynciau STEMM).
  • £1,000 i astudio gradd Meistr drwy gyfrwng y Gymraeg.

Astudio drwy’r Gymraeg

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn ymestyn yr ystod o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a chynyddu cyfranogiad myfyrwyr mewn addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Mae’r Coleg yn gweithio gyda phrifysgolion ledled Cymru er mwyn hybu, datblygu a chynnal cyfleoedd cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys cynyddu gallu sefydliadau i ddarparu cyrsiau drwy’r Gymraeg, a chynnig ysgoloriaethau i annog myfyrwyr i astudio drwy’r Gymraeg.