Ein cyfrifoldebau

Yn ogystal â chyllido a rheoleiddio, rydym hefyd yn datblygu polisïau mewn ystod o feysydd, ac yn annog sefydliadau i gwrdd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn y meysydd hyn.

Rhoddwyd y cyllid rydym yn ei roi i brifysgolion i ni gan Lywodraeth Cymru. Wrth i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ddatblygu, mae ystod y meysydd polisi, a’r gweithgareddau penodol oddi mewn iddynt, yn newid.

Ymchwil, arloesedd ac ymgysylltu

Ein nod yw hybu sylfaen ymchwil rymus a chynaliadwy mewn sefydliadau addysg uwch. Bydd ein sylfaen ymchwil yn cefnogi arloesi sy’n rhoi hwb i gynhyrchiant mewn busnesau yng Nghymru ac yn cyflawni ffyniant economaidd a lles cymdeithasol ar gyfer pobl Cymru.

Prentisiaethau gradd

Mae prentisiaethau gradd yn fath newydd o brentisiaeth, sy’n cyfuno dysgu drwy brentisiaeth draddodiadol yn y gweithle â chymhwyster addysg uwch. Gallant hefyd gynnwys cymwysterau proffesiynol sy’n berthnasol i ddiwydiant.

HEFCW students

Profiad myfyrwyr a phartneriaeth

Ein nod ni yw helpu prifysgolion a cholegau i gynnig y profiad gorau posib i fyfyrwyr addysg uwch yng Nghymru.

Widening Access and Inclusion

Ehangu mynediad a chynhwysiant

Rydym yn cydweithio â Llywodraeth Cymru, darparwyr AU a phartneriaid eraill i gefnogi a hyrwyddo cyfleoedd addysg uwch i bobl o bob oedran a chefndir sydd â’r potensial i elwa arni.

Covid 19 Advice

Covid-19

Rydym ni, ynghyd â Phrifysgolion Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi bod yn ymgysylltu ac yn gweithio â darparwyr addysg uwch i drafod effaith y pandemig ar eu sefydliad, eu staff a’u myfyrwyr.