eduroam

eduroam logo

Mae eduroam yn wasanaeth trawsrwydweithio rhyngwladol. Mae’n darparu i ddefnyddwyr cymwys fynediad hawdd a diogel i’r Rhyngrwyd wrth ymweld â sefydliad arall heblaw am eu sefydliad eu hunain. Mae CCAUC yn darparu cysylltedd eduroam di-wifr i ymwelwyr yn ei swyddfa ym Medwas. Mae ar gael yn ystod oriau swyddfa bob dydd o’r wythnos.

Gwybodaeth i ymwelwyr â CCAUC

Mae eduroam ar gael drwy gyfrwng pwyntiau mynediad di-wifr ym mhob man yn swyddfa CCAUC. Nid yw cysylltedd eduroam â gwifren yn cael ei ddarparu.

Mae ymwelwyr sy’n cysylltu ag eduroam drwy bwyntiau mynediad CCAUC yn gorfod cadw at bolisi defnydd derbyniol gwesteion CCAUC. Mae pob cyswllt yn cael ei hidlo am gynnwys amhriodol yn unol â’r polisi hwn.

Dylai ymwelwyr sydd eisiau cefnogaeth wrth ymweld â CCAUC gysylltu â’u Hafan yn y lle cyntaf.

Gwybodaeth i staff CCAUC

Gall staff CCAUC gysylltu ag eduroam yn unrhyw un o’r miloedd o safleoedd ym mhob cwr o’r byd.

Am wybodaeth gyffredinol am eduroam, edrychwch ar yr adran am eduroam ar y fewnrwyd, neu cysylltwch ag aelod o’r tîm TGCh.

Dylai staff CCAUC sydd angen cefnogaeth wrth ymweld â sefydliadau eraill gysylltu ag aelod o dîm TGCh CCAUC i ddechrau.

Pwysig: Rhaid i ddefnyddwyr gael gwared â’r holl olion o broffil eduroam CCAUC oddi ar eu dyfeisiau personol pan ddaw eu cyswllt â CCAUC i ben.

eduroam yn CCAUC – amodau denyddio eduroam

  • Caiff yr holl weithgareddau pori eu cofnodi a gall staff awdurdodedig CCAUC edrych ar y cofnod ar unrhyw adeg.
  • Peidiwch â defnyddio’r cysylltiad i gyrchu deunydd nad yw’n briodol ar gyfer y gweithle, sy’n rheglyd neu’n anweddus, sy’n annog gweithredoedd anghyfrethlon, neu sy’n annog trais neu ragfarn at bobl eraill.
  • Peidiwch â defnyddio’r cysylltiad i wneud unrhyw weithgarwch anghyfreithlon.
  • Peidiwch â defnyddio geiriau na brawddegau amhriodol wrth ddefnyddio chwilotwyr; gall gweithgarwch ar-lein gael ei olrhain yn ôl i’r ffynhonnell.
  • Mae’r unigolyn sy’n cysylltu yn gyfrifol am yr holl weithgarwch ar y ddyfais honno.
  • Defnyddir hidlydd gwe ar y cysylltiad hwn. Gall rhai safleoedd, categorïau safleoedd a phrotocolau rhwydwaith gael eu rhwystro.
  • Nid yw CCAUC yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled, newid, neu niwed i galedwedd, meddalwedd neu ffurfwedd o ganlyniad i gysylltu â’r rhwydwaith di-wifr hwn.
  • Mae’r cysylltiad wedi’i amgryptio gan wal dân, ond nid yw CCAUC yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiogelwch dyfeisiau ymwelwyr. Argymhellir y dylai pob dyfais sy’n cysylltu ddefnyddio o leiaf wal dân a meddalwedd gwrthfeirysol. Rydych yn cysylltu â’r rhyngrwyd ar eich menter eich hun.
  • Os ydych yn anghytuno ag unrhyw un o’r amodau defnyddio, rhaid i chi ddatgysylltu ar unwaith.