Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi ymholiadau ynglŷn â'r wefan neu ynglŷn â gwaith CCAUC, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Ymholiadau cyffredinol

Ysgrifennwch atom ni

Cyngor Cyllido Addysg
Uwch Cymru 
Tŷ Afon
Ffordd Bedwas
Bedwas
Caerffili
CF83 8WT

Ebostiwch ni

Ffoniwch ni

029 2085 9696

Ffacs

029 2085 9700

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

Strwythur CCAUC: Siart o’r sefydliad

Adrannau CCAUC

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

equality@hefcw.ac.uk
029 2085 9736

GO Wales

atwe@hefcw.ac.uk
029 2085 9743

Sicrwydd sefydliadol

assurance@hefcw.ac.uk
029 2085 9712

Prevent

Ymchwil ac Arloesi

Cyllid

info@hefcw.ac.uk
029 2085 9642

Adnoddau Dynol

Ymholiadau gan y wasg

info@hefcw.ac.uk
029 2085 9667

Rheoleiddio a dynodi

Ystadegau

HEstats@hefcw.ac.uk
029 2085 9720

Map a chyfarwyddiadau

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Tŷ Afon, Ffordd Bedwas, Bedwas, Caerffili, CF83 8WT

 • Yng nghyffordd 32, gadewch yr M4 ar allanfa’r A470 am Gaerdydd/Merthyr Tudful
 • Yng Nghylchfan Coryton dewiswch yr allanfa 1af
 • Trowch i’r dde ar Rodfa’r Gogledd/Northern Ave/A470. Ewch yn eich blaen ar hyd yr A470
 • Dilynwch allanfa’r A4054/A468 tuag at Drefforest/Caerffili
 • Yn y cylchfan, dewiswch y 3ydd allanfa ar Heol Caerffili/A468
 • Yn y cylchfan, dewiswch y 3ydd allanfa ar Heol Caerffili/A468
 • Yn y cylchfan, dewiswch yr 2il allanfa ar yr A468/A469/A488
 • Yn y cylchfan, dewiswch yr 2il allanfa ar yr A468/A469
 • Yn y cylchfan, dewiswch y 4ydd allanfa ar yr A468
 • Yn y cylchfan, dewiswch yr allanfa 1af ac aros ar yr A468
 • Yn y cylchfan, dewiswch yr allanfa 1af ar Heol Bedwas/A468 Mae adeilad brics ar y dde. Trowch i’r dde yn y goleuadau traffig i mewn i’r maes parcio.
 • Cyrraedd: Tŷ Afon, Heol Bedwas, Bedwas, Caerffili CF83 8WT

Mae Llwybr A www.caerphilly.gov.uk/CaerffiliDocs/Transport/A_30-08-2016.aspx yn rhedeg bob awr o Gaerdydd i Graig y Rhacca, drwy Gaerffili a Bedwas.

 • Gadewch yr M4 yng nghyffordd 28 a dewiswch yr 2il allanfa, Heol Forge Rd/A467 (arwyddion am Risca/Brynmawr/A467)
 • Yn y cylchfan, dewiswch yr 2il allanfa ar Heol Forge Rd/A468
 • Yn y cylchfan, dewiswch yr allanfa 1af ar Heol Caerffili Rd/A468 am oddeutu 7 milltir.
 • Ewch yn eich blaen ar hyd yr A468. Trowch i’r chwith yn y goleuadau traffig ar ôl Clwb Rygbi Bedwas ac ewch i mewn i’r maes parcio ar gyfer Tŷ Afon.
 • Cyrraedd: Tŷ Afon, Heol Bedwas, Bedwas, Caerffili CF83 8WT

Yng Nghaerffili mae’r orsaf drenau agosaf. Ond os ydych chi’n dod ar lwybr Great Western drwy orsaf Casnewydd, mae’n gynt i chi ddod oddi ar y trên yng Nghasnewydd ac wedyn cael tacsi i Fedwas (tua 30 munud). Mae bws rhif 50 (Gweithredir gan Stagecoach in Wales) yn mynd o orsaf Caerffili i Fedwas bob 20 munud. Hefyd mae Llwybr J (Gweithredir gan connect2) yn mynd o’r orsaf i Fedwas. Cysylltwch â Traveline Cymru 0800 464 0000.

Cwyno am CCAUC

Mae CCAUC wedi ymrwymo i weithio mewn ffordd agored ac atebol, ac i ymateb mewn ffordd gadarnhaol i unrhyw gwynion drwy wella gweithdrefnau, cywiro camgymeriadau a dysgu trwy brofiad.

Rhagwelir y gellir datrys y rhan fwyaf o gwynion gan yr aelod o’r staff sy’n gyfrifol am gyflwyno’r gwasanaeth. Fodd bynnag, fe all fod sefyllfaoedd lle nad yw hyn yn bosibl a dan yr amgylchiadau hyn hoffai’r Cyngor gael y cyfle i unioni materion cyn ystyried unrhyw rwymedi neu gam gweithredu.

Mae’r gweithdrefnau hyn yn nodi sut y byddwn yn ceisio datrys cwynion o’r fath.