20 Rhagfyr 2019

Edrych ar iechyd a lles myfyrwyr

Mae iechyd a lles o bwys i bawb. Cynhaliwyd cynhadledd CCAUC y mis diwethaf wedi i Addysg Uwch ar gyfer Cenedl Iach: Iechyd a Lles Myfyrwyr gael ei lansio gan y Gweinidog Iechyd yn yr haf. Rwyf newydd gael fy mhenodi fel Rheolwr Ehangu Mynediad a Chynhwysiant, felly roedd y gynhadledd yn gyfle i mi ystyried sut mae’r sector wedi ymateb i’r agenda hon hyd yma.

Roedd y gynhadledd yn creu lle i barhau â thrafodaeth genedlaethol ynghylch sut rydym yn cefnogi iechyd a lles staff a myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl mewn AU, ac yn rhannu profiadau ac arferion. Tynnodd CCAUC hefyd sylw at y ddogfen a gyhoeddwyd ganddo yn ddiweddar, Datganiad Polisi Iechyd a Llesiant mewn AU. Speakers Bu siaradwyr yn cynghori, yn rhoi tystiolaeth ac yn herio, a hefyd yn cydnabod rôl bosibl AU yng Nghymru, er mwyn cyfrannu at ymagwedd well a system gyfan at Gymru iachach sy’n cynnwys yr holl brifysgolion.

Cyflwynodd Cadeirydd Cyngor CCAUC, David Allen OBE, y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, a agorodd y gynhadledd drwy gydnabod y gwaith da a gyflawnir gan y sector ym maes iechyd a lles. Dywedodd fod llythyrau cylch gwaith gan Lywodraeth Cymru yn y gorffennol wedi cyfeirio’n benodol at les. Rydym wedi derbyn llawer o gefnogaeth gan y Gweinidog, gan gynnwys £2m o gyllid i wella’r cymorth iechyd a lles sydd ar gael i fyfyrwyr addysg uwch. Mae hyn wedi cyfrannu at y gefnogaeth a roddwyd gennym ni tuag at bum prosiect cydweithredol, arloesol i wella iechyd a lles a rhannu arferion.

Drwy gydol y dydd, bu’r Athro Steve West CBE, yn rhannu mewnwelediadau o weithrediad y Mental Wealth Strategy gan Brifysgol Gorllewin Lloegr. Yn dilyn hynny, aeth yr Athro Mark Dooris ati i herio sefydliadau i ddatblygu ymagweddau prifysgol gyfan a system gyfan hefyd. Hyrwyddodd Clare Budden o Glwyd Alyn wahanol systemau arwain er mwyn sicrhau gwaith partneriaeth effeithiol, tra canolbwyntiodd John de Pury ar wella canlyniadau mewn AU drwy fabwysiadu ymagwedd gynhwysol. Yn y prynhawn, cynhaliwyd panel trafod a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr, UCAS, Advance HE ac NUS Cymru, lle ystyriwyd cynnydd a llwyddiannau, gan gynnwys ffocws ar ddata yn sail ar gyfer cynllunio strategol.

Roedd hi’n glir o’r gynhadledd fod yr holl brifysgolion yn ymroi’n frwd i helpu myfyrwyr i wireddu eu potensial llawn, a bod hynny’n golygu mwy na chanolbwyntio ar lwyddiant academaidd yn unig. Gall prifysgolion ddarparu amgylchedd iach, hapus a chynaliadwy sydd o fudd i staff, myfyrwyr a chymunedau lleol, ac sy’n cyfrannu at ymgysylltiad dinesig, cyfle cyfartal a lles y cyhoedd, ac mae llawer ohonynt yn gwneud hynny. Mae gwaith partneriaeth rhwng gwahanol sefydliadau ar raddfa leol a rhanbarthol, ac ar raddfa Cymru a’r DU yn allweddol er mwyn llwyddo i sicrhau iechyd a lles mewn AU. Dylai’r ymagwedd ragweithiol a chydgysylltiedig hon, ar lefel prifysgol gyfan a system gyfan yng Nghymru annog gwaith arloesol sy’n arwain at greu prifysgolion a cholegau iach a chadarnhaol.

Cafodd y gynhadledd ei chloi gan ein Prif Weithredwr, Dr David Blaney, a fyfyriodd ar brif themâu’r diwrnod. Pwysleisiodd David fod y digwyddiad wedi elwa ar safbwyntiau a her amrywiaeth eang o siaradwyr a chynrychiolwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru, ysgolion, addysg bellach, y trydydd sector a myfyrwyr. Fy mhrif argraff wrth adael y gynhadledd oedd nad oes unrhyw gystadleuaeth rhwng prifysgolion a’u partneriaid yng nghyswllt iechyd a lles, gan gynnwys cefnogi salwch meddwl. Mae angen i bob un ohonom gydweithio, ar draws sectorau gan wneud y gorau o’n deddfwriaeth alluogi: y pum ffordd o weithio a nodau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) er mwyn galluogi CAUC, prifysgolion, myfyrwyr a staff i gefnogi profiadau cadarnhaol o ran iechyd a lles mewn AU yng Nghymru.

Savanna Jones, Rheolwr Ehangu Mynediad a Chynhwysiant, CCAUC