14 Mai 2021

Rheoleiddio ansawdd mewn cyfnod digynsail

Sut mae rheoleiddio yng nghyfnod Covid? Mae hi wedi bod yn gyfnod heriol, i staff CCAUC wrth iddynt reoleiddio o bell, ac i sefydliadau hefyd wrth barhau i gynnig profiad o ansawdd uchel i fyfyrwyr.

Beth ydym ni wedi’i wneud? Rydym wedi cynnal pedwar arolwg o sefydliadau addysg uwch i’n sicrhau ein hunain eu bod yn cymryd camau priodol yn gysylltiedig ag ansawdd a phrofiad myfyrwyr yn yr amgylchiadau presennol. Rydym wedi ystyried canlyniadau’r rhain ar bwyllgorau mewnol ac allanol, a gasglodd fod sefydliadau’n ymateb mewn modd priodol.

Rydym hefyd wedi neilltuo £50 miliwn i helpu myfyrwyr i ymdrin ag effaith y pandemig, gan gynnwys cyllid ar gyfer tlodi digidol, er mwyn rhoi cymorth ychwanegol ar gyfer myfyrwyr yn sgil y pandemig, ac ar gyfer caledi myfyrwyr.

Beth arall ydym ni wedi’i wneud? Rydym wedi cyhoeddi llawer o ganllawiau i ddarparwyr. Mae’r canllawiau hynny’n trafod meysydd fel: rheoleiddio; adrodd; ansawdd; disgwyliadau myfyrwyr; cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant; a’n hymagwedd at iechyd a llesiant, gan gynnwys cyllid i gefnogi cynlluniau gweithredu. Rydym hefyd wedi atgoffa sefydliadau ynghylch eu cyfrifoldebau yn unol â chyngor cyfraith defnyddwyr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd i ddarparwyr a myfyrwyr.

Dal i fyny. Ar wahân i hyn, buom yn cyfarfod â’r Dirprwy Is-gangellorion ar gyfer dysgu ac addysgu, neu swyddogion cyfatebol, o’r holl sefydliadau a reoleiddir rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2020 i’n galluogi i fonitro profiadau myfyrwyr a’r cymorth a roddir iddynt, yn ogystal ag ymateb y sefydliadau i’r pandemig. Gofynnwyd iddynt gadarnhau bod y staff wedi derbyn hyfforddiant priodol i gyflenwi darpariaeth ar-lein, a bod myfyrwyr wedi cael cefnogaeth i ddysgu drwy’r dull hwn.

Rydym hefyd wedi cynnal cyfarfodydd rheolaidd ag NUS Wales ac undebau’r myfyrwyr i ganfod pa faterion sy’n codi o safbwynt y myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys effaith y £50 miliwn yr ydym wedi’i neilltuo i roi cymorth i fyfyrwyr a mynd i’r afael â chaledi ymhlith myfyrwyr, ac a yw’n bodloni anghenion myfyrwyr ar lawr gwlad. Byddwn yn parhau i wneud hyn drwy weddill y flwyddyn academaidd, er mwyn sicrhau ein bod yn monitro effaith y pandemig ar fyfyrwyr drwy gydol eu cyfnod astudio.

Rydym hefyd yn cyfarfod yn rheolaidd â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Addysg a Gwella Iechyd Cymru, ac Estyn, i ystyried materion sydd o ddiddordeb cyffredin a allai effeithio ar ansawdd profiadau myfyrwyr.

Pwyso a mesur Mae gennym Bwyllgor Asesu Ansawdd, sydd wedi chwarae rhan allweddol er mwyn ein cynghori ynghylch goblygiadau’r pandemig o ran ansawdd a phrofiad myfyrwyr. Mae’r cyngor hwn wedi llywio ein gwaith, gan gynnwys: sicrhau bod sefydliadau addysg uwch yn ymwybodol o waith lle caiff arfer da ei rannu; pwysleisio anghenion myfyrwyr, gan gynnwys ffocws penodol ar fyfyrwyr a chanddynt ddarpariaeth ymarferol neu leoliadau gwaith; a gwerthuso’r effaith ar gyflogadwyedd.

Mae ein Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad Myfyrwyr wedi rhoi cyngor ynghylch profiad myfyrwyr ac effaith y pandemig, yn enwedig ar lesiant, yr angen i sefydliadau roi cymorth i staff a myfyrwyr, a rôl y bartneriaeth â myfyrwyr wrth wneud penderfyniadau a llywodraethu, wrth ymateb i’r pandemig. Mae gennym hefyd nifer o grwpiau mewnol, sy’n ystyried ymatebion, data a datblygiadau sefydliadau, er mwyn sicrhau ein bod yn deall y camau y mae sefydliadau’n eu cymryd.

Sut rydym yn cael gwybodaeth am safbwynt y myfyriwr? Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda chyrff cyllido a rheoleiddio eraill y DU ar yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Roedd hyn yn cynnwys gwirio cadernid canlyniadau 2020. O gynnal profion manwl casglwyd bod y canlyniadau’n lled-debyg i’r blynyddoedd cynt, sy’n dangos nad oedd y pandemig wedi effeithio rhyw lawer ar brofiad myfyrwyr ar adeg cwblhau’r arolwg (Ionawr – Ebrill 2020).

Gwnaethom gytuno y dylid bwrw ymlaen ag ACF 2021 yn unol â’r arfer, o ystyried pwysigrwydd monitro profiad myfyrwyr, a byddwn yn sicrhau bod y canlyniadau’n cael eu gwirio’n drwyadl cyn eu cyhoeddi, i sicrhau eu bod yn ddibynadwy ac yn hawdd i ddefnyddwyr eu deall. Mae’r arolwg hefyd yn gofyn cyfres o gwestiynau sy’n ymwneud yn benodol â’r pandemig, i weld pa wersi y gellir eu dysgu, os bydd angen cyfnodau clo pellach. Er gwaethaf yr ymdrechion a wnaed gan sefydliadau i sicrhau profiad da i fyfyrwyr yn ystod y pandemig, byddai’n syndod peidio gweld rhai o’r heriau wedi’u hadlewyrchu yng nghanlyniadau ACF eleni.

Rydym hefyd wedi cael sicrwydd gan sefydliadau eu bod hwythau hefyd yn cynnal arolygon rheolaidd o’u myfyrwyr i werthuso sut y gallant wella eu profiadau, eleni ac mewn blynyddoedd i ddod.

Mae ein cyfarfodydd diweddaru ag UCM Cymru ac undebau’r myfyrwyr hefyd wedi’n helpu i ddeall materion o safbwynt y myfyriwr.

Beth am gwynion? Mewn amgylchiadau fel hyn, ni fydd popeth yn rhedeg yn llyfn, er gwaethaf ymdrechion taer staff prifysgolion. Pan fydd pethau’n mynd o chwith, bydd pawb dan sylw eisiau datrys y problemau cyn gynted ag sy’n bosibl. Mai myfyrwyr sy’n profi anawsterau ofyn i’r sefydliad am gymorth i ddechrau. Os ydynt yn anfodlon ynghylch yr hyn a wneir, neu na wneir yn gysylltiedig â hynny, gallant wneud cwyn yn y sefydliad.

Os ydynt yn anfodlon â’r canlyniadau ar ôl cwblhau proses y sefydliad, gallant wneud cwyn yn erbyn Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol (OIA). Fel hyn bydd modd cael asesiad annibynnol o’r materion, a ffurfio barn ynghylch a yw’r sefydliad wedi dilyn ei weithdrefnau ei hun yn gywir ai peidio. Os bydd myfyrwyr o’r farn fod problem systemig ar waith, gallant godi hynny drwy weithdrefn gwynion CCAUC ei hun. Rydym yn cysylltu â’r OIA i sicrhau ein bod yn cael gwybod am unrhyw batrymau a allai godi o ran cwynion, yn enwedig ynghylch effaith y pandemig ar brofiad myfyrwyr.

Yn yr adroddiad blynyddol a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan OIA, nodwyd bod nifer y cwynion wedi cynyddu yn 2020, er bod y cynnydd hwnnw’n llai na’r cynnydd yn 2019. Fodd bynnag, mae’r Swyddfa hefyd o’r farn fod myfyrwyr heb gyflwyno nifer o gwynion i sylw OIA oherwydd y pandemig, yn enwedig o ran apeliadau academaidd. Mae ‘cyfran’ cwynion Cymru wedi gostwng dros y ddwy flynedd diwethaf, o ran y ganran ohonynt a’u nifer, ac erbyn hyn i gyfrif am 4% o gyfanswm y cwynion a gafwyd

Gair i gloi… Rydym wedi cyllido prosiectau llesiant cydweithredol, gan gydnabod bod iechyd meddwl myfyrwyr yn destun pryder mewn sefydliadau hyd yn oed cyn dyfodiad y pandemig. Gwnaethom hefyd gyllido’r wefan Student Space ddwyieithog ar y cyd â’r Swyddfa Fyfyrwyr (OfS) i ddarparu cymorth ar y we, dros y ffôn, drwy neges-destun ac wyneb yn wyneb i fyfyrwyr yng Nghymru a Lloegr.

Rydym wedi cynnal y Gronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch, gan ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer prifysgolion i gynnal capasiti addysgu hollbwysig yng nghyd-destun yr heriau ariannol a achoswyd yn sgil pandemig Covid-19. Mae’r Gronfa hefyd wedi cefnogi rhaglenni cydweithredol graddfa fawr, a fydd yn cefnogi rôl y sector addysg uwch wrth adfer yr economi. Mae’r rhain yn cynnwys rhaglen i gefnogi dysgu cyfunol mewn prifysgolion yng Nghymru, gan gynnwys drwy gyfrwng y Gymraeg.

Drwy’r ystod hon o weithgareddau, rydym wedi’n sicrhau ein hunain fod sefydliadau addysg uwch wedi cynnal ansawdd a safonau drwy gydol y pandemig. Rydym wedi diwygio rheoliadau, fel rheoliadau lliniaru, i sicrhau bod sefydliadau’n rhoi ystyriaeth briodol i effaith y pandemig ar fyfyrwyr – er enghraifft os ydynt yn hunanynysu ac heb gysylltiad da â’r rhyngrwyd, neu’n sâl.

Byddwn yn parhau i werthuso ansawdd a phrofiad myfyrwyr hyd weddill y flwyddyn academaidd hon, gan gydweithio ag UCM Cymru, Prifysgolion Cymru, Llywodraeth Cymru, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch ac eraill, er mwyn ymdrin ag unrhyw faterion neu bryderon wrth iddynt godi.

Cliona O’Neill, Pennaeth Profiad Myfyrwyr