29 Ebrill 2020

Profiadau myfyrwyr yn ystod argyfwng COVID-19 a’r hyn yr ydym yn ei wneud i helpu

Mae hi’n gyfnod heriol i filoedd o fyfyrwyr yng Nghymru ac ar draws y byd.

Awgrymodd astudiaeth ddiweddar gan y Sefydliad Polisi Addysg Uwch (HEPI) fod bron i draean o ymgeiswyr astudio gradd yn y DU yn teimlo’n llai hyderus y byddant yn cael eu derbyn i’r brifysgol o’u dewis. Rydym yn gwybod ei bod hi’n gyfnod sy’n llawn straen i lawer. Yn ein blog blaenorol, gwnaethom ddisgrifio’r modd yr ydym yn gweithio i sicrhau bod proses Gadarnhau a Chlirio eleni yn mynd rhagddi’n llyfn, a’r hyn y byddwn yn ei wneud i leihau effaith pandemig COVID-19 ar addysg uwch yng Nghymru hyd yr eithaf, beth bynnag fo lleoliad yr addysg honno neu’r dull o’i darparu.

Wrth gwrs, rydym yn sylweddoli nad ymgeiswyr astudio gradd yn unig y mae hyn wedi effeithio arnynt. Yn sydyn, bydd ymgeiswyr a myfyrwyr cyfredol ar bob math o raglenni wedi’u cael eu hunain yn ymdrin â normalrwydd newydd – efallai y bydd hynny’n golygu ceisio astudio o adref yn lle bod yn eu labordai prosiect ymchwil neu seminarau ôl-radd, neu ganfod eu bod yn paratoi i raddio yn hwyrach na’r disgwyl.

Rydym wedi cysylltu ag Undebau’r Myfyrwyr i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn cymorth i’w llywio drwy’r argyfwng, ac yn cynnig cymorth neu gyngor lle bo’n briodol inni wneud hynny. Mae’r graddau y mae myfyrwyr wedi cymryd rhan yn y prosesau penderfynu yn eu prifysgol neu goleg mewn perthynas â’r pandemig yn galonogol, yn ogystal â gwaith parhaol yr Undebau Myfyrwyr i gefnogi eu haelodau, megis rhannu cyngor lles, creu cymunedau cyngor ar-lein, gwirfoddoli a rhedeg gweithgareddau er mwyn codi arian.. Byddwn yn parhau i gynnal y sgyrsiau hyn i sicrhau ein bod yn deall y meysydd â blaenoriaeth i fyfyrwyr, a’r modd y gallwn roi’r gefnogaeth orau iddynt a sicrhau bod eu llais yn parhau i gael ei glywed ar lefel uchaf eu sefydliad.

Rydym yn mynd ati’n rhagweithiol â’r darparwyr sy’n cael eu rheoleiddio a’u cyllido gennym yng Nghymru, a Phrifysgolion Cymru, i sicrhau y gwarchodir buddiannau myfyrwyr, a bod camau’n cael eu cymryd ar bob lefel er mwyn i fyfyrwyr allu cwblhau eu hastudiaethau eleni. Yn fuan, byddwn yn cyhoeddi rhestr o gamau y byddwn yn eu cymryd yn gysylltiedig â’n rôl reoleiddiol, a fydd o gymorth inni sicrhau bod hyn yn digwydd.

Rydym yn gwybod fod mwy i hyn na gallu ddysgu mewn fformat gwahanol, ond hefyd y tarddiad i berthnasoedd personol (rhan hynod o bwysig i brofiad myfyrwyr mewn addysg uwch, naill ai ar gampws neu ar-lein), sydd yn cael effaith ar bywydau pobl.

Rydym i gyd yn dysgu sut i gysylltu mewn ffyrdd newydd a gwahanol, a gall hyn cael effaith hir dymor ar sut mae profiad addysg uwch myfyrwyr yn edrych.

O hyn allan, byddwn yn gweithio i ddeall effaith y pandemig ar lais y myfyriwr, a’r pethau eraill y gallwn eu gwneud i sicrhau bod profiadau myfyrwyr yn parhau i gael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi. Yn y cyfamser, hoffem annog unrhyw fyfyriwr sy’n teimlo’n ynysig, neu sydd angen cymorth, i gysylltu â’u Hundeb Myfyrwyr neu diwtor personol. Maen nhw yma ar eich cyfer chi.

Gellir ddod o hyd i fwy o wybodaeth, cyngor ac arweiniad ar wefannau Llywodraeth Cymru a Prifysgolion Cymru.

Nicola Hunt, Uwch Reolwr Profiad Myfyrwyr