8 Mai 2019

Gair am siarteri myfyrwyr

Rydyn ni wrthi’n diweddaru ein cyfarwyddyd ar siarteri myfyrwyr. Rydyn ni’n gwneud hyn i integreiddio lles ac iechyd yn y siarteri, oherwydd nid oedd yn ymddangos yn synhwyrol i sefydliadau ddatblygu siarteri iechyd meddwl ar wahân i’r siarteri profiad myfyrwyr.

Rydyn ni’n gweld ychwanegu lles ac iechyd fel hyn fel cyfle i adolygu’r canllawiau siarteri myfyrwyr yn ehangach, gan fod risg o barhau i ychwanegu gofynion newydd heb dynnu unrhyw beth i ffwrdd – gan arwain at restr siopa hir iawn!

Buom yn gweithio ar y cyfarwyddyd wedi’i ddiweddaru gyda grŵp gorchwyl a gorffen, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r sector, arbenigwyr iechyd meddwl a chynrychiolwyr y myfyrwyr, ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn am eu help yn dylanwadu ar y cynigion.

Mae’r cyfarwyddyd wedi’i ddiweddaru’n cynnig y dylai’r siarteri gynnwys datganiad ar yr ymrwymiad sefydliadol i les ac iechyd myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl, ac y dylent gysylltu â strategaethau cysylltiedig a allai effeithio ar y maes hwn – er enghraifft, yn gysylltiedig â diogelu.

Mae’r newidiadau eraill rydyn ni’n eu cynnig yn cynnwys esbonio nad yw siarter y myfyrwyr yn ddogfen gyfreithiol, ond ei fod yn datgan disgwyliadau ar y cyd y sefydliadau, y staff a’r undebau myfyrwyr. Hefyd rydyn ni wedi pwysleisio’r angen am i sefydliadau gyfathrebu’r siarter mewn ffordd hawdd ei deall, a’i addasu’n gyson.

Yn olaf, rydyn ni wedi cynnig bod y siarteri’n cynnwys datganiad am yr angen am i’r sefydliad gyflawni ei gyfrifoldebau statudol, fel y rhai cysylltiedig â chydraddoldeb ac amrywiaeth.

Rydyn ni’n gorfod gwneud y gwaith yma’n gymharol gyflym i roi amser i sefydliadau a’u hundebau myfyrwyr wneud y newidiadau hyn mewn pryd ar gyfer myfyrwyr 2019/20. Felly, ein nod ni yw cyhoeddi’r cyfarwyddyd wedi’i ddiwygio yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 20 Mai 2019 neu cyn gynted â phosib ar ôl hynny.

Os ydych chi eisiau cyfrannu eich safbwyntiau cyn i ni gyhoeddi’r cyfarwyddyd, cysylltwch â mi ar cliona.oneill@hefcw.ac.uk cyn 15 Mai.

Cliona O’Neill, Pennaeth Profiad Myfyrwyr, CCAUC