15 Ionawr 2021

Dysgu mewn noddfa: cefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid mewn addysg uwch

Heddiw rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am gyfraniad prifysgolion at gefnogi dysgu ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru.

Mae ein prifysgolion yn gweithio gyda chymunedau lleol a sefydliadau’r trydydd sector i gysylltu â cheiswyr lloches a ffoaduriaid o bob oed, ac estyn atynt. Mae’n bosibl fod llawer ohonynt yn meddu ar lefel uchel o gymwysterau yn eu gwlad eu hunain ond yn ceisio ailhyfforddi. Mae cynnig y cyfleoedd newydd hyn ar gyfer cymunedau Cymru’n cyfrannu at ymrwymiadau ehangach prifysgolion o ran cenhadaeth ddinesig a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Gweledigaeth Cenedl Noddfa yw y bydd y DU yn lle croesawgar sy’n cynnig diogelwch i bawb. Mae’r cynllun wedi ffurfio partneriaeth ag Erthygl 26, ‘Student Action for Refugees’ ac eraill i ddatblygu rhwydwaith i ysbrydoli a helpu prifysgolion i feithrin diwylliant ac arferion croesawgar yn eu prifysgolion, yn eu cymunedau ehangach, ac ar draws y sector addysg uwch yn y DU. Mae nifer o brifysgolion yng Nghymru yn gweithio tuag at ennill statws ‘Prifysgolion Noddfa’ yn rhan o’u hymrwymiadau ehangach tuag at sicrhau Cymru deg a chyfartal.

Mae undebau myfyrwyr y prifysgolion wedi sefydlu grwpiau Sgwrs Dros Baned i gynnig mannau anffurfiol i bobl sydd wedi bod yn ffoi, neu sy’n geisiwr lloches gael cwrdd â staff a myfyrwyr a rhannu’r hyn a ddysgwyd. Mae’r model Sgwrs Dros Baned yn rhan o fenter drwy’r DU i hyrwyddo integreiddio i gymunedau a bodloni anghenion poblogaethau o ffoaduriaid.

Nod Uchel Gomisiwn y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid yw sicrhau bod gan 15% o ffoaduriaid drwy’r byd fynediad at addysg uwch erbyn 2030. Byddwn yn parhau i annog yr holl brifysgolion yng Nghymru i hyrwyddo cyfleoedd addysg uwch ymhlith ffoaduriaid a cheiswyr lloches, ac i gyfrannu at Gymru sy’n fwy cyfartal.

Mae cyhoeddiad heddiw yn cefnogi a chyfrannu at flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, fel y nodwyd yn ei chynllun Cenedl Noddfa – Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches sy’n anelu i sicrhau bod Cymru’n genedl sy’n cynnig noddfa i bawb.

Mae prifysgolion wedi esbonio wrthym sut maent yn cefnogi staff a myfyrwyr sydd wedi ffoi ac/neu sy’n geiswyr lloches. Ymhlith yr enghreifftiau o gefnogaeth a ddangosir yn y cyhoeddiad ceir ehangu mynediad i addysg uwch, darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, darparu bwrsariaethau wedi’u targedu a chreu cyfleoedd i gysylltu â staff a myfyrwyr y brifysgol.

Myfyriwr o’r Swdan, peiriannydd sifil, sydd piau’r gair olaf. Mae’n esbonio sut mae ei brofiad mewn prifysgol yng Nghymru, ac yn benodol, ysgol haf Aspire, wedi bod o gymorth aruthrol i’w alluogi i wella ei Saesneg, sydd wedi rhoi hwb enfawr i’w hyder.

“Diolch i’r tiwtoriaid cyfeillgar a pharod i helpu, rwyf bellach yn teimlo’n gyffyrddus yn gweithio gyda deunydd academaidd drwy gyfrwng y Saesneg. Rwyf nawr yn edrych ymlaen i gymryd y camau nesaf yn fy ngyrfa fel dylunydd, ac i adeiladu dyfodol newydd i mi fy hun.”

Savanna Jones, Rheolwr Ehangu Mynediad a Chynhwysiant