17 Rhagfyr 2020

Dysgu Cyfunol yn 2020

Yr wythnos yma rydym wedi croesawu cyhoeddiad astudiaeth Jisc ar ddysgu cyfunol, sy’n cynnwys cyfraniadau o bob rhan o’r sector AU, yn amlygu’r modd y mae sefydliadau wedi manteisio ar y cyfleoedd a grëwyd yn sgil y pandemig i greu gweledigaeth ddigidol newydd ar gyfer y dyfodol.

Pan darodd y pandemig ym mis Mawrth, aeth prifysgolion ati’n gyflym i weithredu nifer o fesurau brys ac addasu’r ddarpariaeth er mwyn bodloni anghenion myfyrwyr ar-lein.

Drwy’r dulliau arloesol a ddefnyddiwyd gan sefydliadau i addasu’r ddarpariaeth, er enghraifft, drwy gynnal gweithdai rhithiol a sesiynau rhyngweithiol ar-lein, bu modd i’r myfyrwyr gwblhau eu hastudiaethau o bell. Erbyn yr hydref fodd bynnag, roedd y sefydliadau wedi troi eu sylw oddi wrth ddarpariaeth argyfwng tuag at ddarpariaeth gynaliadwy.

Dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, mae arloesi technolegol wedi gweddnewid cymdeithas yn aruthrol, ac i gyd-fynd â hyn, mae anghenion cyflogwyr a’r sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen mewn cymdeithas hwythau wedi newid.

Mae pandemig y Coronafeirws wedi cyflymu’r chwyldro digidol parhaus o fewn addysg uwch.

Mae cynyddu gallu digidol wedi bod ar yr agenda ers cryn amser, ond mae hyn wedi gorfodi trafodaeth ynghylch sut i drawsnewid ymagweddau at ddysgu ac addysgu er mwyn galluogi myfyrwyr i fyw, dysgu a gweithio mewn cymdeithas cynyddol ddigidol.

Mae darparwyr addysg uwch ledled Cymru wedi dechrau gwireddu’r manteision a’r cyfleoedd a gynigir gan dechnolegau digidol o safbwynt dysgu, addysgu a chyflogadwyedd, ac wedi cyflawni swm aruthrol o waith er mwyn gwella gwaith yn y maes hwn yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Mae’r astudiaeth hon wedi bod yn sylfaenol yn ein dealltwriaeth o sefyllfa dysgu digidol mewn darparwyr dros y naw mis diwethaf. Mae’r astudiaeth wedi bod yn arbennig o bwysig er mwyn ddod o hyd i feysydd cyffredin i weithio arnynt, a chael eu hysbrydoli gan arferion darparwyr eraill.

Wrth gwrs, y nod yn y pen draw yw sicrhau bod y staff yn cael eu cefnogi’n llawn i ddarparu cyrsiau cyfunol, tra’n sicrhau bod myfyrwyr yn parhau i ddysgu’n effeithiol a bod ansawdd y ddarpariaeth yn cael ei gynnal.

Er bod y pandemig wedi dod â llawer o heriau ac anawsterau, mae’n bwysig ein bod yn cadw gafael ar y ffyrdd arloesol hyn o ddysgu nawr fel y gellir parhau i wneud cynnydd.

Rydym yn croesawu sut y mae prifysgolion a colegau wedi ymateb yn effeithiol, a byddwn yn parhau i gefnogi ffyrdd newydd o drawsnewid dysgu ac addysgu.

Meg Hughes, Swyddog Profiad Myfyrwyr