30 Mehefin 2020

Diogelu’r cwsmer, disgwyliadau myfyrwyr ac ansawdd

Heddiw, rydym yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth i sefydliadau addysg uwch ar ddiogelu’r cwsmer, disgwyliadau myfyrwyr ac ansawdd.

Roeddem yn meddwl y byddai hyn yn ddefnyddiol yng nghyd-destun paratoi ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Wrth gwrs, nid oes unrhyw un yn sicr eto sut olwg fydd ar y flwyddyn academaidd nesaf, ond rydym yn deall bod y rhan fwyaf, os nad yr holl, ddarparwyr ledled y DU yn ceisio cyflawni rhyw ffurf ar ddysgu cyfunol – gyda pheth darpariaeth yn cael ei chyflawni ar-lein, ynghyd â pheth dysgu wyneb yn wyneb.

Mae cyfraith defnyddwyr yn fater sydd wedi bod yn destun pryder i sefydliadau, yn enwedig oherwydd yr amserlen fer ar gyfer rhoi darpariaeth ar-lein yn 2019/20.

Mae’n glir na all sefydliadau fabwysiadu dull cyffredinol o weithredu y flwyddyn nesaf, felly bydd angen i wybodaeth gael ei theilwra gan sefydliadau, gan y cwrs ac ar gyfer grwpiau gwahanol o fyfyrwyr o bosib; er enghraifft, y rheiny sy’n cael anhawster i gael mynediad i wybodaeth.

Y peth allweddol yw sicrhau bod gan fyfyrwyr, a darpar fyfyrwyr, fynediad i gymaint o wybodaeth â phosib, cyn gynted ag y bo ar gael. Mae hyn yn golygu rhoi gwybodaeth iddynt am sut olwg allai fod ar y tymor cyntaf, er na allai unrhyw benderfyniadau fod wedi’u gwneud ar gyfer gweddill y flwyddyn academaidd eto. Bydd hyn yn eu galluogi i benderfynu ar yr hyn sydd orau iddyn nhw: i astudio yn 2020/21, neu ohirio o bosib. Mae angen i undebau myfyrwyr a chynrychiolwyr myfyrwyr hefyd gael gwybodaeth am y sefyllfa sy’n datblygu cyn gynted â phosib, fel y gallant gynllunio sut mae modd iddynt gefnogi llais y myfyriwr a phrofiad y myfyriwr yn y cyd-destun newidiol.

Mae angen i fyfyrwyr hefyd fod yn glir, os ydynt yn ymrwymo i astudio yn 2020/21, y byddant yn gallu cyflawni amcanion academaidd eu rhaglen ddewisol, hyd yn oed os yw’n cael ei chyflawni mewn ffordd wahanol i flynyddoedd blaenorol.

Un peth rydym yn ei wybod yw bod y sefyllfa’n debygol o newid yn gyson, ac efallai y bydd dechrau’r flwyddyn academaidd yn edrych yn wahanol iawn i’r diwedd. Mae sefydliadau wedi gwneud gwaith gwych yn ymateb i heriau cynnar y pandemig yn 2019/20, a bydd angen iddynt addasu eu harferion yn barhaus wrth i fwy o wybodaeth am ofynion iechyd y cyhoedd ddod yn glir.

Bydd disgwyliadau myfyrwyr hefyd yn newid wrth i amser fynd yn ei flaen: bydd angen i ddarparwyr reoli’r disgwyliadau hyn drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys drwy ymgynghori â’r corff myfyrwyr cyn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol, a rhoi gwybodaeth reolaidd a diweddariadau i fyfyrwyr cyn gynted ag y bo penderfyniadau’n cael eu gwneud a fydd yn cael effaith ar eu hastudiaethau.

Dr Cliona O’Neill yw’r Pennaeth Profiad Myfyrwyr yn CCAUC