22 Rhagfyr 2020

Cyfarfod cyhoeddus blynyddol CCAUC 2020

Roeddwn yn falch o groesawu 94 o gynrychiolwyr a siaradwyr i’n cyfarfod cyhoeddus ar 10 Rhagfyr. Roedd amseriad y cyfarfod yn teimlo’n addas – ar ddiwedd blwyddyn anhygoel mewn addysg uwch ac ym mywydau pob un ohonom.

Dyma gyfle blynyddol i randdeiliaid drafod â CCAUC y datblygiadau diweddar ym myd addysg uwch, gan gynnwys sesiwn holi ac ateb gyda’n Cadeirydd a’n Prif Weithredwr.

David Allen a siaradodd yn gyntaf i groesawu pawb i’w gyfarfod cyhoeddus olaf fel Cadeirydd CCAUC, gan gyhoeddi y byddai’r aelod Cyngor Rob Humphreys yn cymryd ei le dros dro am gyfnod o 12 mis.

Mae David wedi ennyn hyder nid yn unig yn y Cyngor a’r weithrediaeth ond hefyd yn y llywodraeth ac yn y sector. Rwy’n ddiolchgar i’r Cadeirydd am ei ymroddiad diwyro i addysg uwch – ac yn arbennig i hawliau myfyrwyr – yng Nghymru.

Rydym hefyd yn croesawu penodiad Rob i rôl y Cadeirydd Dros Dro. Bydd hynny’n rhoi sicrwydd i CCAUC gan greu rhywfaint o sefydlogrwydd a pharhad wrth inni lywio drwy’r heriau ym myd addysg uwch.

Lansiwyd ein cyhoeddiad newydd Addysg Uwch ar gyfer y Genedl yn y cyfarfod.

Mae’r astudiaethau achos yn yr adroddiad newydd yn dangos sut mae sefydliadau wedi bod yn gweithio gyda myfyrwyr a phartneriaid er mwyn gwella sgiliau a chyflogadwyedd.

Estynnwyd croeso hefyd i Emma Adamson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgu, Prifysgol De Cymru i’r cyfarfod. Rhoddodd araith a oedd yn ysbrydoli ynghylch gwaith y Brifysgol yn y maes hwn, a oedd hefyd wedi’i gynnwys fel astudiaeth achos yn y cyhoeddiad.

Rydym wedi bod yn gweithio o bell ers mis Chwefror pan ddaeth ein swyddfeydd dan lifogydd. Ers hynny, rydym wedi addasu ein baich rheoleiddio ar ddarparwyr addysg uwch – gan leihau’r gwaith lle’r oedd modd gan gynnal fframwaith rheoleiddio cadarn, gyda ffocws neilltuol ar sicrhau bod buddiannau myfyrwyr yn cael eu gwarchod.

Rydym wedi gofyn am wybodaeth yn rheolaidd gan sefydliadau am natur profiadau myfyrwyr yn ystod y flwyddyn, ac wedi parhau i gwrdd â’r holl undebau myfyrwyr sefydliadol, ac ymgysylltu’n rheolaidd ag Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol Cymru.

Dengys yr holl arwyddion fod sefydliadau wedi gweithio’n dda i sicrhau bod myfyrwyr yn cael cymaint o brofiadau da ag sy’n bosibl, a bod myfyrwyr wedi ymdopi’n dda yn ystod cyfnod anarferol.

Un o’r prif nodweddion, o’m safbwynt i, yw’r modd y mae’r sector wedi cyd-dynnu a chydweithio er mwyn ceisio wynebu her Covid. Yn wir, canmolodd un cynrychiolydd yn y cyfarfod cyhoeddus hyblygrwydd darparwyr wrth wynebu’r pandemig, a’r modd y mae angen i’r sector harneisio’r ystwythder hwn yn y tymor canolig i’r tymor hir.

Rydym wedi bod yn ffodus i dderbyn cyllid ychwanegol ar gyfer sefydliadau addysg uwch yn ystod y cyfnod ansicr hwn, gan gynnwys arian i gefnogi iechyd meddwl a llesiant. Hoffem ddiolch i’n cydweithwyr yn is-adran gyllido Llywodraeth Cymru ac i’r Gweinidog Addysg am helpu i sicrhau’r cyllid ychwanegol hwn.

I gloi, rhaid cofio ein gweithlu ni ein hunain. Rydym wedi gweithio i oresgyn yr heriau o weithio o bell ers y llifogydd, a wedyn yn ystod y pandemig byd-eang gyda chefnogaeth ychwanegol a threfniadau gweithio hyblyg. Rydym yn ymdopi ac yn cyflawni. Diolch i’m holl gydweithwyr am eu gwytnwch di-ildio a’u proffesiynoldeb yn ystod y flwyddyn anodd hon.

Dyma achub ar y cyfle i ddymuno Nadolig heddychlon i’r holl staff ac aelodau’r Cyngor, partneriaid a rhanddeiliaid, a dymuno’r gorau iddynt am y flwyddyn newydd.

David Blaney, Prif Weithredwr