25 Hydref 2021

Adolygu’r gofynion ar gyfer adolygiadau sicrhau ansawdd allanol

Mae CCAUC yn chwilio am eich barn eto, y tro hwn ynghylch newidiadau i’r gofynion ar gyfer adolygiadau sicrhau ansawdd allanol sefydliadol.

Mae’n rhaid i sefydliadau a reoleiddir yng Nghymru gael adolygiadau sicrhau ansawdd allanol, ac mae adolygiadau gwella ansawdd wedi’u datblygu gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) gyda ni er mwyn bodloni’r gofyniad hwn. Mae’r adolygiadau hyn yn rhoi sicrwydd i CCAUC, y myfyrwyr a’r cyhoedd bod addysg uwch Cymru o safon ac ansawdd academaidd priodol.

Mae ein hymgynghoriad ar adolygu gofynion adolygiad sicrhau ansawdd allanol yn amlinellu’r newidiadau arfaethedig yn fanwl, ond yma, rydym yn tynnu sylw at y rhai sy’n ymwneud ag amseru, rhannu data a deallusrwydd, a gwella a chysylltiadau â’r cenhedloedd datganoledig eraill. 

Un o effeithiau’r pandemig yw bod nifer o’r adolygiadau a gynlluniwyd wedi cael eu gohirio. Mae hyn yn golygu bod pum sefydliad yn cael Adolygiad Gwella Ansawdd yn mlwyddyn olaf y cylch presennol (gan gadw mewn cof bod gennym raglen dreigl o adolygiadau, ac felly gellir diweddaru’r fethodoleg pan fo angen). 

Rydym wedi bod yn glir yn ein bwriad o gyllido adolygiadau sicrhau ansawdd allanol yn y dyfodol ar gyfer sefydliadau a reoleiddir, yn amodol ar unrhyw benderfyniadau a wneir gan y Comisiwn ar gyfer Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY) – corff olynol CCAUC o 2023 – maes o law. Wrth wneud hyn, mae’n ein helpu i gael proffil cyllido eithaf cytbwys, sy’n golygu ein bod am newid amseroedd yr adolygiadau er mwyn eu dosbarthu’n gytbwys dros y cylch. 

Rydym hefyd yn cynnig cael cyfnod o bum mlynedd rhwng adolygiadau, a fydd yn cynnwys blwyddyn fraenar lle na chynhelir unrhyw adolygiadau. Bydd hyn yn ein galluogi i alinio â’r Alban a Gogledd Iwerddon, gan ein bod yn awyddus i archwilio dull tair cenedl o wella ansawdd. Bydd rhywfaint o weithgaredd yn gyffredin ar draws y gwledydd, gan eu galluogi i ddysgu oddi wrth ei gilydd, gyda gweithgareddau gwella ansawdd ymhellach yn cael eu gwneud ar sail Cymru gyfan. Bydd hyn yn mynd law yn llaw â mwy o ffocws ar wella ansawdd yn yr adolygiad.

Rydym yn cynnig gwella ein gwaith o rannu deallusrwydd â QAA, er mwyn gwneud y cysylltiad rhwng yr adolygiad sicrhau ansawdd allanol a phrosesau CCAUC yn gliriach. Bydd yr adolygiad yn parhau i wasanaethu fel swyddogaeth sicrwydd, felly rydym yn cynnig cadw’r dyfarniadau sicrwydd cyfredol. Fodd bynnag, bydd mwy o ystyriaeth hefyd yn cael ei rhoi i ddata cyd-destunol, gan gydnabod effaith y pandemig ar dueddiadau.

Rydym hefyd am leihau’r pwysau ar sefydliadau gan ddisodli dogfennau a gynhyrchwyd yn flaenorol yn benodol ar gyfer yr adolygiad â dogfennau mewnol. Mae hyn yn golygu y bydd angen i sefydliadau addasu’u prosesau a’u hadroddiadau presennol o bosibl er mwyn sicrhau bod y dogfennau’n diwallu’r ddau ddiben, ond dylai olygu nad oes angen unrhyw ddogfennau yn benodol ar gyfer yr adolygiad. 

Yn olaf, rydym yn cynnig ei gwneud yn glir y gallai’r tîm adolygu gynnwys aelod rhyngwladol, yn enwedig lle mae sefydliad yn nodi ei fod o’r radd flaenaf mewn meysydd penodol. Bydd hyn yn galluogi sefydliadau i arddangos rhagoriaeth a’i chadarnhau.

Ar ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben, byddwn yn gofyn i QAA gynnal gweithdai gyda chynrychiolwyr sefydliadol, adolygwyr a chynrychiolwyr myfyrwyr er mwyn penderfynu sut y gellir gweithredu’r newidiadau orau. Mae hyn yn golygu y bydd y dull newydd yn cael ei lywio gan y sector i raddau helaeth, er mwyn sicrhau bod y dull yn addas i’r diben. Bydd y newidiadau’n dod i rym o 2023/2024, ac erbyn hynny dylai’r Comisiwn ar gyfer Addysg Drydyddol ac Ymchwil fod wedi’i sefydlu.

Gan ystyried nawr sut y gallwn sicrhau bod ein dull adolygu’n gyfredol, rydym yn gobeithio gosod y sylfaen ar gyfer cyfnod pontio llyfn i’r drefn newydd, heb lawer o aflonyddwch i sefydliadau’n unigol, ac i’r sicrwydd ansawdd enw da trosfwaol y mae adolygiad allanol yn ei ddarparu.

Byddem yn croesawu’ch mewnbwn yn y broses hon yn fawr iawn, felly ymatebwch i’r ymgynghoriad hwn i leisio’ch barn!

Dr Cliona O’Neill, Pennaeth Profiad Myfyrwyr