5 Mehefin 2019

Adolygu’r Fframwaith Asesu Ansawdd

Fe wnes i ysgrifennu’n ddiweddar am adolygu ein cyfarwyddyd Siarter Myfyrwyr – wel, rydyn ni hefyd yn adolygu ein Fframwaith Asesu Ansawdd!

Y rheswm am hyn yw am fod cyd-destun addysg uwch yn parhau i newid. Ers i ni gyhoeddi’r fframwaith yn wreiddiol, mae’r Office for Students wedi’i ffurfio, mae’r Cod Ansawdd diwygiedig ar gyfer Addysg Uwch a’r cyfarwyddyd cysylltiedig wedi cael eu cyhoeddi, mae’r ffyrdd mae’r ddarpariaeth ryngwladol yn cael ei hasesu’n cael eu hadolygu, ac mae’r gwaith ar safonau gradd yn gwneud cynnydd, gyda chyhoeddi Dosbarthiadau Graddau’r DU: datganiad o fwriad yn ddiweddar.

Rydyn ni’n diwygio’r fframwaith er mwyn adlewyrchu’r datblygiadau hyn, yn ogystal â chyfeirio at ein gweithdrefnau newydd ar gyfer asesu ansawdd addysg.

Fel y byddech yn disgwyl efallai, fe wnaeth hyn i ni ystyried agweddau eraill ar y fframwaith, yn benodol y gofynion ar gyfer adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol. Bydd y rhai sydd ar fin comisiynu adolygiad o’r fath yn falch o glywed nad ydyn ni’n ychwanegu llawer, ar wahân i gynnwys cyfeiriadau wedi’u diweddaru at y cod ansawdd a’r dogfennau cysylltiedig.

Fodd bynnag, rydym wedi cytuno gyda’r QAA, ar ôl cael comisiwn gan brifysgolion yng Nghymru i gynnal yr adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol gan ddefnyddio’r dull Adolygiad Gwella Ansawdd, nad yw’n gwneud synnwyr iddynt gynnal yr adolygiad hwn yn erbyn pob elfen o’r sylfaen ar gyfer y fframwaith asesu ansawdd, er enghraifft, y cod llywodraethu perthnasol. Felly rydyn ni wedi cynnig ei gwneud yn gliriach ein bod yn disgwyl i adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol ystyried ansawdd a safonau, gan gynnwys y Fframwaith ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch, a disgwyliadau ac arferion craidd a chyffredin y Cod Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch.

Gan nad yw’r newidiadau i’r Fframwaith yn sylweddol, rydyn ni’n cynnal ‘ymgynghoriad meddal’. Mae hynny’n golygu ein bod yn gofyn am safbwyntiau Rhwydwaith Ansawdd Cymru y QAA, Grŵp Cynghori Dysgu ac Addysgu Dirprwy Is Gangellorion Prifysgolion Cymru, y rhwydwaith AU mewn AB, NUS Cymru ac undebau myfyrwyr.

Os oes gan unrhyw un arall ddiddordeb mewn gweld y cynigion drafft a chyflwyno sylwadau, cysylltwch â mi ar cliona.oneill@hefcw.ac.uk cyn 12 Mehefin. Rydym yn gobeithio cael y cyfarwyddyd terfynol wedi’i gymeradwyo a’i gyhoeddi erbyn mis Gorffennaf 2019.

Cliona O’Neill, Pennaeth Profiad Myfyrwyr, CCAUC