Jane Gulliford

Cyllido addysg uwch yng Nghymru – pam, beth a sut?

Rydym yn cyllido sefydliadau addysg uwch yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, er mwyn iddynt gyflawni amrywiaeth o weithgareddau sydd o fudd cymdeithasol ac economaidd i Gymru. Mae ein cyllid ar gyfer gweithgarwch addysgu ac ymchwil yn bennaf, ond rydym hefyd yn darparu cyllid i sefydliadau er mwyn cefnogi arloesi ac ymgysylltu, gan gynnwys gweithgarwch […]

Myfyrdod ar gydweithio ym maes ansawdd ar draws addysg ôl-16 yn ystod pandemig Covid-19

Mae hi’n flwyddyn ers cyhoeddi’r cyfnod clo cyntaf yng Nghymru, ac mae CCAUC, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) ac Estyn yn myfyrio ar gyflawniadau niferus y sector ôl-16. Maent hefyd yn myfyrio ar bwysigrwydd cydweithio i sicrhau bod anghenion newidiol y sector yn parhau i gael eu bodloni, bod ansawdd a […]

Pwyllgor Ymchwil Cymru CCAUC: swyddi gwag i aelodau annibynnol

Mae Pwyllgor Ymchwil Cymru (PYC) yn cynghori Cyngor CCAUC ynghylch ei strategaethau ar gyfer ymchwil, arloesi ac ymgysylltu yng Nghymru. Lluniodd PYC Ymchwil ac Arloesi: Y Weledigaeth ar gyfer Cymru sy’n nodi ein uchelgais o ran ymchwil ac arloesi, a’r uchelgais sydd gennym o ran y modd y bydd prifysgolion yn cyfrannu at oresgyn heriau […]

Pwyllgor Asesu Ansawdd CCAUC: lle gwag ar gael ar gyfer aelod

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr i benodi aelod i’n Pwyllgor Asesu Ansawdd. Rhaid i aelodau fod â phrofiad o ddarparu addysg uwch, neu ddangos gallu i wneud hynny, gan gynnwys goruchwylio sicrwydd ansawdd a gwella darpariaeth. Ni ddylech fod yn gyflogedig nac yn aelod o gorff llywodraethu unrhyw ddarparwr addysg uwch cyfredol yng Nghymru, na […]

Dysgu mewn noddfa: cefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid mewn addysg uwch

Heddiw rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am gyfraniad prifysgolion at gefnogi dysgu ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru. Mae ein prifysgolion yn gweithio gyda chymunedau lleol a sefydliadau’r trydydd sector i gysylltu â cheiswyr lloches a ffoaduriaid o bob oed, ac estyn atynt. Mae’n bosibl fod llawer ohonynt yn meddu ar lefel uchel o gymwysterau yn […]

Adroddiad newydd yn dangos sut mae prifysgolion yn hybu cyflogadwyedd myfyrwyr

Dim ond tair ffordd y mae prifysgolion yn helpu myfyrwyr i ddod yn fwy cyflogadwy yw profiad gwaith wedi’i deilwra ar gyfer myfyrwyr anabl, interniaethau rhithwir, a graddedigion sy’n mentora myfyrwyr, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan CCAUC heddiw. Mae Addysg Uwch i’r Genedl: Ymwreiddio Sgiliau a Chyflogadwyedd yn dangos yr amrywiaeth o ffyrdd […]