CCAUC/HEFCW Gwefeistr/Webmaster

Mae’r llifogydd yn meddwl bod ein swyddfa ar gau

Mae ein swyddfa ar gau am gyfnod amhenodol ar ôl llifogydd Storm Dennis. Mae CCAUC yn parhau i weithredu, gan ein bod ni i gyd yn gweithio o bell, ac ar gael drwy ebost. Byddwn yn parhau i gysylltu â rhanddeiliaid os oes angen newid trefniadau ein cyfarfodydd. Diweddariadau: Twitter (@HEFCW), LinkedIn

Astudiaethau Cymreig

Rydym yn croesawu lansio llyfryn a fydd yn arddangos gwaith ymchwil a gweithgareddau #AstudiaethauCymreig, a lansio’r Rhwydwaith Astudiaethau Cymreig. Mae’n gadarnhaol i weld penllanw’r gwaith diddorol hwn, ac mae’n destun cyffro ein bod wedi gallu ei gefnogi. Mae’r gwaith wedi cael ei ddatblygu ers casglu’r data am y tro cyntaf yn 2012 i roi darlun […]

Addysg uwch a phensiynau

Wrth i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru ddechrau cyhoeddi eu datganiadau ariannol ar gyfer 2018/19, mae David Blaney yn esbonio pam mae nifer ohonynt yn adrodd diffygion ariannol. Nid yw’r diffygion mawr a adroddwyd yn natganiadau ariannol 2018/19 nifer o sefydliadau addysg uwch (AU) yng Nghymru yn adlewyrchu argyfwng yn eu perfformiad gweithredu. Yn hytrach, maent yn […]

Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad Myfyrwyr CCAUC

Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad Myfyrwyr CCAUC Mae CCAUC yn chwilio am ymgeiswyr i’w penodi’n Aelod i gynrychioli ysgolion ar ein Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad Myfyrwyr (SOAC). Rydym yn chwilio am aelod uwch o staff o ysgol a chanddi chweched dosbarth, neu o goleg addysg bellach sy’n darparu llwybrau cynnydd i addysg uwch. Un o bwyllgorau […]

Cyhoeddiad newydd y CCHD (EHRC): Mynd i’r afael ag aflonyddu hiliol: Prifysgolion yn cael eu herio

Cyhoeddiad newydd y CCHD (EHRC): Mynd i’r afael ag aflonyddu hiliol: Prifysgolion yn cael eu herio Wrth sôn am gyhoeddiad yr adroddiad newydd, dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Dyma ddarn hynod bwysig o waith. Rydym yn disgwyl gweld arweinwyr a llywodraethwyr prifysgolion yn ysgogi newid, gan sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd o’r ymchwiliad […]

Shwmae, Su’ mae – Tuag at Cymraeg 2050: CCAUC a’r Gymraeg mewn addysg uwch

Fel siaradwr Cymraeg, mae’n bleser gallu defnyddio’r iaith yn y gwaith, ac rwyf wedi sylwi bod hynny’n datblygu i fod yn arfer cyffredin o fewn CCAUC. Dyna pam rwyf wedi penderfynu dathlu – yn ethos Shwmae Su’ mae – y gwaith yr ydym wedi’i gyflawni fel sefydliad i gefnogi’r defnydd o’r Gymraeg yn y sector […]

Cymhellion newydd i fyfyrwyr o Gymru gwneud eu gradd Meistr yng Nghymru

Bydd bwrsariaeth newydd £4,000 ar gael i bobl dros 60 oed i astudio ar gyfer gradd Meistr yng Nghymru yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20. Nod y grant yw darparu cymorth ychwanegol i fyfyrwyr dros 60 oed, nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu cael yr un cymorth ariannol â myfyrwyr iau oherwydd cyfyngiadau Trysorlys […]

Mae’r rhod yn troi – Ymchwil ac arloesi – Gweledigaeth ar gyfer Cymru

Efallai fod dilynwyr CCAUC wedi sylwi ein bod wedi cyhoeddi dogfen yn ddiweddar ac yn cyfeirio’n anffurfiol ati fel “Y Weledigaeth”. Mae’n llwybr newydd i CCAUC – gwneud datganiad mor hyderus ynghylch ein gobeithion am y dyfodol – ac mae hi wedi cymryd llawer o amser, llawer o grafu pen ac amynedd i lunio’r ddogfen derfynol […]

Pwyllgor Ymchwil Cymru CCAUC: swyddi gwag i ddau aelod annibynnol

Mae Pwyllgor Ymchwil Cymru (PYC) yn cynghori’r Cyngor ynghylch ei strategaethau ar gyfer ymchwil, arloesi ac ymgysylltu yng Nghymru. Lluniodd PYC Ymchwil ac Arloesi: Y Weledigaeth ar gyfer Cymru sy’n nodi uchelgais CCAUC o ran ymchwil ac arloesi, a’r uchelgais sydd gennym o ran y modd y bydd prifysgolion yn cyfrannu at oresgyn heriau ar raddfa leol, […]