CCAUC/HEFCW Gwefeistr/Webmaster

Beth yw gwerth rhwydwaith?

Allwch chi ddychmygu’r sefyllfa pe bai’r coronafeirws wedi digwydd mewn cyfnod cyn i’r holl dechnoleg yma fod ar gael inni? Oherwydd Storm Dennis, mae CCAUC wedi bod heb swyddfa ers mis Chwefror. Am y mis cyntaf, cawsom ddefnyddio gofod swyddfa drwy garedigrwydd Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Gan ein bod ar eduroam, y […]

Ailbenodi David Allen yn Gadeirydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Mae’n bleser cael cyhoeddi bod y Gweinidog Addysg wedi gofyn i David Allen barhau i wasanaethu fel Cadeirydd Cyngor CCAUC. Roedd ei ail dymor yn y swydd i fod i ddod i ben ar 4 Mai. Oherwydd effaith achosion coronafeirws ar ymdrechion i benodi olynydd, bydd yn parhau i wasanaethu fel Cadeirydd am hyd at […]

Y Diweddaraf am effaith COVID-19 ar ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru

Rydym ni, ynghyd â Phrifysgolion Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi bod yn ymgysylltu ac yn gweithio â darparwyr addysg uwch i drafod effaith y pandemig ar eu sefydliad, eu staff a’u myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys ystyried sut y byddwn yn trefnu ein taliadau i brifysgolion dros y misoedd nesaf, yn ogystal â gweithio gyda […]

Profiadau myfyrwyr yn ystod argyfwng COVID-19 a’r hyn yr ydym yn ei wneud i helpu

Mae hi’n gyfnod heriol i filoedd o fyfyrwyr yng Nghymru ac ar draws y byd. Awgrymodd astudiaeth ddiweddar gan y Sefydliad Polisi Addysg Uwch (HEPI) fod bron i draean o ymgeiswyr astudio gradd yn y DU yn teimlo’n llai hyderus y byddant yn cael eu derbyn i’r brifysgol o’u dewis. Rydym yn gwybod ei bod hi’n gyfnod […]

Ystyried cynaliadwyedd yn ystod cyfnod y coronafeirws

Yn ystod y misoedd diwethaf, rwyf wedi gwylio’r tymhorau yn newid y tu allan i fy ffenestr a gweld cyfres o ddigwyddiadau digyffelyb, enfawr yn effeithio ar Gymru. Wrth eistedd yn fy swigen, ar gopa bryn, rwyf wedi gweld llifogydd yn dinistrio rhai cymunedau Cymru ac yna, os nad oedd hynny’n ddigon, y feirws yn […]

Diweddariad am dderbyniadau i brifysgolion: David Blaney, Prif Weithredwr

Bydd recriwtio myfyrwyr israddedig ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf yn hanfodol ar gyfer cynaliadwyedd y sector addysg uwch, a bydd y pwysau cystadleuol, yng nghyd-destun y lleihad mewn myfyrwyr rhyngwladol a ragwelir, yn arbennig o ddifrifol. Credwn ei bod yn bwysig fod yr holl ddarparwyr rheoledig yng Nghymru yn gweithredu er y budd gorau […]

Mae estyniad GO Wales yn cynnig mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr yn ystod 2021/22

Mae GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn rhaglen a arweinir gan brifysgolion sy’n cynnig cefnogaeth deilwredig a phrofiad gwaith i fyfyrwyr cymwys o dan 25 oed. Mae’r rhaglen yn cynnig hyblygrwydd, o waith di-dâl am dridiau yn cysgodi i leoliad gwaith chwe wythnos gyda thâl. Mae myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig, ag anableddau neu gyfrifoldebau […]

AU yng Nghymru ac effaith Covid-19 ar reoleiddio

Rydym ni, ynghyd â Phrifysgolion Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi bod yn ymgysylltu ac yn gweithio â darparwyr addysg uwch i drafod effaith y pandemig ar eu sefydliad, eu staff a’u myfyrwyr. Rydym hefyd yn hynod ymwybodol y bydd angen inni ailasesu ein blaenoriaethau dros y misoedd nesaf, yn enwedig o ran y pwys a […]

Y Diweddaraf am y Coronafeirws a Covid-19 i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru

Dylai darparwyr addysg uwch gyfeirio at y cyfarwyddyd gan Brifysgolion y DU a Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch symudiadau staff a myfyrwyr, digwyddiadau cyhoeddus, cyngor ynghylch teithio, campysau a iechyd a hylendid. Mae Prifysgolion Cymru wedi cadw cysylltiad agos â phrifysgolion Cymru er mwyn sicrhau bod ganddynt fynediad at yr holl ddeunyddiau a gwybodaeth berthnasol. Mae […]