CCAUC/HEFCW Gwefeistr/Webmaster

Partneriaeth â Myfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach yng Nghymru

Rydym heddiw wedi cyhoeddi ein hadroddiad o’r enw Partneriaeth â Myfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach yng Nghymru. Gwnaeth CCAUC a Llywodraeth Cymru benodi Old Bell3 Research i asesu’r cyflwr cyfredol o safbwynt partneriaeth â myfyrwyr, eu hymgysylltiad a’u cynrychiolaeth yng Nghymru, er mwyn cefnogi dull integredig ar draws y sector addysg a […]

Datganiad ar dderbyniadau teg, a’n dull ar gyfer rheoli niferoedd myfyrwyr

Gofynnodd Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg, i CCAUC gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau sefydlogrwydd yn sector addysg uwch Cymru mewn modd nad yw’n cael effaith andwyol ar y cyfleoedd sydd ar gael i astudio yng Nghymru. Blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod pob ymgeisydd israddedig llawn-amser sy’n hanu o Gymru, ac sy’n meddu […]

Datganiad gan CCAUC ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch

Gan wneud sylw ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch, dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru: “Llongyfarchiadau i bawb sy’n derbyn eu canlyniadau heddiw ar ddiwedd blwyddyn academaidd heriol iawn. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y canlyniadau yn rhoi’r cyfle i chi wireddu’ch uchelgeisiau, beth bynnag fo’r rheini. “Rydyn ni’n gweithio’n agos […]

Monitro derbyniadau myfyrwyr israddedig

Ddoe, ysgrifennodd Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg at CCAUC i ofyn i ni gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau sefydlogrwydd yn sector addysg uwch Cymru mewn modd nad yw’n cael effaith andwyol ar y cyfleoedd sydd ar gael i astudio yng Nghymru. Blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod pob ymgeisydd israddedig llawn-amser sy’n hanu o Gymru, […]

Llywodraeth Cymru: Dros £50 miliwn i gefnogi prifysgolion, colegau a myfyrwyr Cymru

Llywodraeth Cymru: Dros £50 miliwn i gefnogi prifysgolion, colegau a myfyrwyr Cymru Dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd sector addysg uwch cadarn trwy’r buddsoddiad hwn. “Mae gwydnwch darparwyr addysg uwch o’r pwysigrwydd mwyaf ar gyfer y myfyrwyr sy’n dewis y system yng Nghymru ac yn mynd trwyddi. Byddant […]

Diogelu’r cwsmer, disgwyliadau myfyrwyr ac ansawdd

Heddiw, rydym yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth i sefydliadau addysg uwch ar ddiogelu’r cwsmer, disgwyliadau myfyrwyr ac ansawdd. Roeddem yn meddwl y byddai hyn yn ddefnyddiol yng nghyd-destun paratoi ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Wrth gwrs, nid oes unrhyw un yn sicr eto sut olwg fydd ar y flwyddyn academaidd nesaf, ond rydym yn deall […]

Sut y gallwn helpu? Coronafeirws a dioddefwyr trais a cham-drin

Mae’r coronafeirws wedi cael effaith ar bob un ohonom, ac ar bob cymuned yng Nghymru. Mae’r pandemig wedi dangos i ni nad yw bywyd yn fusnes fel arfer, ac i lawer, mae eu heriau arferol yn parhau ac yn chwyddo. Ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol, gall hyn olygu nad yw eu cartref […]