Emma Raczka

Cyfarfod cyhoeddus blynyddol CCAUC 2021

Ein huchelgais ar gyfer y tymor hir yw sicrhau system addysg uwch, ymchwil, arloesi a hyfforddi o safon fyd-eang, sy’n gyfrifol yn fyd-eang ac yn gynaliadwy. Dylai’r system honno hyrwyddo buddiannau myfyrwyr a sicrhau bod Cymru’n ffynnu yn gymdeithasol, yn economaidd, yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol. Bydd ein cyfarfod cyhoeddus 2021 yn gyfle i drafod […]

Arolwg myfyrwyr a staff – ymgorffori cyflogadwyedd yng nghwricwla prifysgolion Cymru

Rydym wedi comisiynu AU Ymlaen i gynnal astudiaeth o’r modd y mae cyflogadwyedd wedi’i ymgorffori yn y cwricwla ar draws prifysgolion yng Nghymru. Dyma fydd y tro cyntaf i’r astudiaeth hon gael ei chynnal ar raddfa genedlaethol. Bydd yn casglu safbwyntiau myfyrwyr a staff prifysgolion ynghylch y modd y mae cyflogadwyedd wedi’i ymgorffori yn erbyn […]

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Mewn ymateb i weledigaeth Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd heddiw ar gyfer diwygio addysg ac hyfforddiant ôl-16, dywedodd David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Rydym yn croesawu’r cynigion i gryfhau cydlyniant addysg, hyfforddiant ac ymchwil ôl-orfodol, a gyllidir ac a reoleiddir gan un corff hyd braich. Mae gennym ddeng mlynedd ar hugain o brofiad o weithredu fel […]

Addysg Uwch i’r Genedl: Cefnogi Myfyrwyr

Heddiw rydym yn lansio ein cyhoeddiad Addysg Uwch i’r Genedl: Cefnogi Myfyrwyr sy’n dangos sut y defnyddiodd prifysgolion yng Nghymru gyllid a ddarparwyd gan  Lywodraeth Cymru trwy CCAUC i gefnogi myfyrwyr yn ystod y pandemig. Roedd y gronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch, gwerth £27 miliwn, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2020, yn helpu prifysgolion […]

Adolygu’r gofynion ar gyfer adolygiadau sicrhau ansawdd allanol

Mae CCAUC yn chwilio am eich barn eto, y tro hwn ynghylch newidiadau i’r gofynion ar gyfer adolygiadau sicrhau ansawdd allanol sefydliadol. Mae’n rhaid i sefydliadau a reoleiddir yng Nghymru gael adolygiadau sicrhau ansawdd allanol, ac mae adolygiadau gwella ansawdd wedi’u datblygu gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) gyda ni er […]

Adroddiad yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) ar ansawdd prentisiaethau gradd yng Nghymru

Gweithio gyda chyflogwyr ar ddyluniad, gweithrediad a hyblygrwydd cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith yw un yn unig o’r nodweddion cadarnhaol a nodwyd gan ddarparwyr prentisiaethau gradd yng Nghymru, yn ôl adroddiad newydd gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA). Mae prentisiaethau gradd yn integreiddio sgiliau lefel uwch ac astudiaeth academaidd sy’n canolbwyntio […]

Asesiad o Sail Ymchwil Cymru yn Seiliedig ar Berfformiad

Wrth ymateb i gyhoeddiad Asesiad o Sail Ymchwil Cymru yn Seiliedig ar Berfformiad, dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Rydym yn croesawu cyhoeddi’r adroddiad heddiw, sy’n rhoi tystiolaeth wrthrychol ac allanol bellach o berfformiad ymchwil sector addysg uwch Cymru. Yn ogystal, mae’n parhau i ddangos y gallwn gael hyder yn arbenigedd a galluoedd sylfaen […]