Swyddi gwag

Vacancies at HEFCW

Swyddi gwag cyfredol

Nid oes unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd. Dewch yn ôl i edrych yn y dyfodol agos.

Gweithio i CCAUC

Credwn fod gwobrwyo rhywun am y gwaith y mae’n ei wneud yn golygu mwy na chynnig pecyn ariannol da. Gan ein bod ni’n gwybod bod cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd o gymorth mawr i wneud CCAUC yn lle pleserus i weithio, mae’r mwyafrif o swyddi’n gweithredu o fewn y cynllun oriau gwaith hyblyg. Mae gennym gyfres o bolisïau ar weithio hyblyg hefyd.

Cynigiwn wyliau blynyddol hael o 30 diwrnod gyda thâl y flwyddyn, sy’n codi i 33 diwrnod ar ôl pum mlynedd o wasanaeth.

Hefyd cewch ddewis i ddod yn aelod o Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, budd ardderchog a fydd yn eich helpu’n nes ymlaen yn eich bywyd.

Mae CCAUC yn gyflogwr a achredwyd gan y safon Hyderus o Ran Anabledd a’r Cyflog Byw. Mae ein Hadran Adnoddau Dynol yn ymdrechu i sicrhau bod ymgeiswyr o safon uchel yn cael eu penodi, eu datblygu a’u gwobrwyo’n briodol. Rydym yn croesawu’n gynnes geisiadau gan bob rhan o’r gymuned, a gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cysylltwch â’r Adran AD:

hrdepartment@hefcw.ac.uk
029 2085 9645

Adran Adnoddau Dynol, CCAUC
Tŷ Afon, Ffordd Bedwas,
Bedwas, Caerffili
CF83 8WT

Sut i wneud cais

I wneud cais am swydd yn CCAUC gallwch naill ai:

  • cysylltu â’n Hadran Adnoddau Dynol (gweler y manylion isod) i ofyn am becyn gwneud cais, neu
  • lawrlwytho Ffurflen Gais, Arweiniad ar Lenwi Eich Ffurflen Gais, a Llyfryn Gwybodaeth

Ffurflen gais yn y Gymraeg

Ffurflen gais yn y Saesneg

Dogfennau ategol

Ar ôl llenwi eich ffurflen gais, byddwch cystal â’i dychwelyd i ni drwy bost neu e-bost. Gweler y manylion cysylltu isod.

Byddwch cystal â nodi Cyfeirnod y Swydd ar bob gohebiaeth a ffurflen gais. Cydnabyddir pob ffurflen gais a dderbynnir drwy e-bost neu a ddychwelir gyda cherdyn post.

Gyrfaoedd

Nod CCAUC yw bod yn gorff o unigolion sy’n:

  • gweithio’n dda i safonau uchel yn unigol ac mewn grwpiau
  • hoffi her a herio pobl eraill
  • cymryd perchenogaeth o’u cyfrifoldebau penodol ac ar ran CCAUC yn ei gyfanrwydd
  • gweithio mewn ffordd anffurfiol, agored a chydweithredol
  • dysgu oddi wrth a chefnogi ei gilydd a chroesawu amrywiaeth

Ystyriwn fod ein gwerthoedd craidd yn bwysig iawn. Rydym wedi ymrwymo i weithredu ag unplygrwydd, drwy fod yn gyson, geirwir, gonest ac agored wrth gyfathrebu. Rydym wedi ymroi i werthfawrogi a chefnogi ein gilydd yn ein gwaith a chredwn yn gryf mewn gweithio mewn partneriaeth.

Ymdrechwn i edrych i’r dyfodol, gan chwilio bob amser am gyfleoedd newydd a chynllunio ac asesu risgiau’n effeithiol. Ac rydym yn gorff proffesiynol, sy’n chwilio o hyd am ffyrdd o wella ein dulliau gweithio.

Hyfforddiant a Datblygiad

Deallwn bwysigrwydd cael staff proffesiynol hynod fedrus sydd wedi’u hyfforddi’n dda. Rydym wedi ymrwymo i’r safon Buddsoddwyr mewn Pobl ac i sicrhau bod ein staff yn derbyn y gefnogaeth orau.

Byddwch yn cael rhan yn eich asesiad o berfformiad, gosod eich amcanion a phenderfynu ar hyfforddiant a datblygiad a fydd yn eich helpu i gyflawni eich swydd yn fwy effeithiol.

Rhagwelwn y bydd eich rôl yn rhoi ymdeimlad cryf o gyflawniad i chi.