Strategaeth a pherfformiad

Strategaeth Gorfforaethol 2021

Ein gweledigaeth ar gyfer y tymor hir

Ein huchelgais ar gyfer y tymor hir yw sicrhau system addysg uwch, ymchwil, arloesi a hyfforddi o safon fyd-eang, sy’n gyfrifol yn fyd-eang ac yn gynaliadwy. Dylai’r system honno hyrwyddo buddiannau myfyrwyr a sicrhau bod Cymru’n ffynnu yn gymdeithasol, yn economaidd, yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol.

Ein diben

Ein diben yw rheoleiddio, cyllido a dylanwadu ar ddarparwyr addysg uwch er mwyn gwireddu ein gweledigaeth a mynd i’r afael â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Ein hamcanion craidd

Er mwyn cyflawni ein diben a’n gweledigaeth byddwn yn:

Cynnwys partneriaid a rhanddeiliaid ar raddfa leol, Cymru a'r DU wrth gyflawni ein swyddogaethau i gefnogi'r system AU.
Herio a chynorthwyo darparwyr addysg uwch i ddarparu addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel sy'n hygyrch a chynhwysol i bawb a allai elwa ar hynny, er mwyn bodloni, yn y tymor hir, anghenion cymdeithasol, diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol y gymuned leol, genedlaethol a byd-eang.
Herio a chynorthwyo addysg uwch i gyflawni ymchwil ac arloesi o ansawdd uchel sy'n flaenllaw yn y byd ac yn hyrwyddo gwybodaeth a chynhyrchu syniadau newydd.
Herio a chynorthwyo'r arweinyddiaeth a threfniadau llywodraethu o fewn addysg uwch drwy roi cyngor yn seiliedig ar dystiolaeth, i sicrhau system addysg uwch sy'n gynaliadwy o safbwynt ariannol, economaidd, diwylliannol, cymdeithasol ac amgylcheddol.
Sicrhau bod y Gymraeg yn rhan annatod o bopeth a wnawn
Research innovation and engagement
Bod yn sefydliad sy'n gosod esiampl, sy'n cadw at ein gwerthoedd, lle bo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, iechyd a llesiant, cydweithio a chynaliadwyedd yn egwyddorion sylfaenol.
Research innovation and engagement

Ceir fframwaith cyflawni i danategu ein Strategaeth Gorfforaethol.

Strategaeth Gorfforaethol 2017-2020

Mae ein Strategaeth Gorfforaethol yn canolbwyntio ar ein swyddogaethau fel rheoleiddiwr, cyllidwr a dylanwadwr wrth weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, yn ogystal â’n nod o weithredu’n effeithiol fel sefydliad. Mae’n cynnwys deuddeg canlyniad perfformiad CCAUC.

Cynllun Busnes 2021-22

Yn ein Cynllun Busnes rydym yn datgan – yn erbyn ein themâu strategaeth corfforaethol – y gweithgareddau rydym yn ymgymryd â nhw yn ystod cyfnod cynllunio.

Llythyr cylch gwaith blynyddol

Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, rydym yn derbyn llythyr cylch gwaith blynyddol gan Lywodraeth Cymru sydd yn dynodi’r meysydd gwaith i’w cyflawni am y cyllid a ddyrennir i ni.

Cofrestr risg

Mae’r holl dimau o fewn CCAUC yn asesu risg mewn perthynas â’u hamcanion a’u prosiectau, gan gynnwys holl amcanion priodol y cynllun corfforaethol a’r cynllun gweithredol. Mae ein Tîm Rheoli yn cytuno ar gyfanswm y risgiau sylweddol sy’n ffurfio’r Gofrestr Risgiau Corfforaethol, a bydd y mân risgiau yn aros ar gofrestri’r tîm yn unig.

Arolwg rhanddeiliaid allanol

I gyflawni ein cenhadaeth, rhaid i ni sicrhau ein bod ni’n darparu gwasanaeth effeithiol i’n rhanddeiliaid a bod ein gweithrediadau mewnol a’n perthnasoedd â’r sector addysg uwch yng Nghymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid allanol eraill yn cael eu cynnal gan gyfathrebiadau clir, hygyrch a strategol.

Er mwyn asesu effeithiolrwydd ein gwasanaeth, a pha mor dda y mae ein perthnasoedd yn gweithio, fe wnaethon ni gomisiynu ein trydydd arolwg o randdeiliaid a phartneriaid yn yr hydref 2019.