Strategaeth a pherfformiad

Strategaeth Gorfforaethol 2021

Rydym wrthi’n datblygu ein strategaeth gorfforaethol newydd. Byddwn yn ymgynghori arni yn gynnar yn 2021.

Strategaeth Gorfforaethol 2017-2020

Mae ein Strategaeth Gorfforaethol yn canolbwyntio ar ein swyddogaethau fel rheoleiddiwr, cyllidwr a dylanwadwr wrth weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, yn ogystal â’n nod o weithredu’n effeithiol fel sefydliad. Mae’n cynnwys deuddeg canlyniad perfformiad CCAUC.

Cynllun Busnes 2020-21

Yn ein Cynllun Busnes rydym yn datgan – yn erbyn ein themâu strategaeth corfforaethol – y gweithgareddau rydym yn ymgymryd â nhw yn ystod cyfnod cynllunio.

Llythyr cylch gwaith blynyddol

Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, rydym yn derbyn llythyr cylch gwaith blynyddol gan Lywodraeth Cymru sydd yn dynodi’r meysydd gwaith i’w cyflawni am y cyllid a ddyrennir i ni.

Cofrestr risg

Mae’r holl dimau o fewn CCAUC yn asesu risg mewn perthynas â’u hamcanion a’u prosiectau, gan gynnwys holl amcanion priodol y cynllun corfforaethol a’r cynllun gweithredol. Mae ein Tîm Rheoli yn cytuno ar gyfanswm y risgiau sylweddol sy’n ffurfio’r Gofrestr Risgiau Corfforaethol, a bydd y mân risgiau yn aros ar gofrestri’r tîm yn unig.

Arolwg rhanddeiliaid allanol

I gyflawni ein cenhadaeth, rhaid i ni sicrhau ein bod ni’n darparu gwasanaeth effeithiol i’n rhanddeiliaid a bod ein gweithrediadau mewnol a’n perthnasoedd â’r sector addysg uwch yng Nghymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid allanol eraill yn cael eu cynnal gan gyfathrebiadau clir, hygyrch a strategol.

Er mwyn asesu effeithiolrwydd ein gwasanaeth, a pha mor dda y mae ein perthnasoedd yn gweithio, fe wnaethon ni gomisiynu ein trydydd arolwg o randdeiliaid a phartneriaid yn yr hydref 2019.