Safonau’r iaith Gymraeg

Byddwn yn trin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal wrth gynnal ein busnes cyhoeddus yng Nghymru. Rydym yn cydnabod y rhan bwysig a chwaraeir gan addysg uwch (AU) wrth wireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ddwyieithog. Rydym hefyd yn cydnabod ein rhan ni mewn hwyluso amgylchedd gwaith dwyieithog i staff.

Y safonau

Mae gan unigolion yng Nghymru yr hawl i dderbyn rhai gwasanaethau yn y Gymraeg gan gyrff penodol. Yn unol â hynny, mae cyfres o safonau Cymraeg yn berthnasol i CCAUC. Mae’r safonau, a baratowyd gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg. wedi’u teilwra i’n gweithgareddau ni.

Rhoddodd y Comisiynydd hysbysiad cydymffurfio i ni ym mis Medi 2017, yn datgan y safonau penodol o’r Rheoliadau uchod sy’n berthnasol i ni.

Mae ein Cynllun Gweithredu’n datgan sut rydym yn bwriadu cydymffurfio â’r safonau sy’n berthnasol i ni.

Mae gennym bresenoldeb dwyieithog ar gyfer y cyhoedd (ee gwefan, cyfarfodydd cyhoeddus, cyhoeddusrwydd), a gohebiaeth groeso yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Hefyd rydym wedi sefydlu strwythur i lawer o’n polisïau a’n systemau mewnol fod ar gael yn y Gymraeg. Rydym yn craffu ar ein polisïau a’n cynlluniau i gefnogi addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, ac i ystyried yr effaith ar ddefnyddio’r iaith Gymraeg yng Nghymru.

Dim ond i weithgareddau penodol, wedi’u dynodi a gyflawnir gan CCAUC mae’r safonau gwasanaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg yn berthnasol:

  • Cwynion
  • Dyfarnu grantiau a darparu cymorth ariannol i fyfyrwyr ac i academyddion unigol
  • Galwadau i brif rif ffôn
  • Arwyddion o gwmpas yr adeilad

Rydym yn monitro gweithgareddau a chydymffurfiaeth yn erbyn ein Cynllun Gweithredu bob blwyddyn, ac yn cynnwys y canlyniadau yn yr Adroddiad Blynyddol. 

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth o’r un safon uchel i’r cyhoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg wedi bod yn gyson â’n Cynllun Iaith Gymraeg,, ac rydym wedi adrodd yn ôl yn erbyn y cynllun hwn yn flynyddol.

Cyhoeddwyd ein hadroddiad cydymffurfio terfynol â’r Cynllun Iaith Gymraeg ym mis Mai 2018.

Mae adroddiadau monitro hanesyddol ar gael ar gais o info@hefcw.ac.uk