Cynaliadwyedd a chenedlaethau’r dyfodol

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae saith nod llesiant Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn berthnasol i awdurdodau lleol, byrddau gwasanaethau cyhoeddus, byrddau iechyd lleol, CCAUC, y rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus a Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio nifer o ddogfennau canllaw i gefnogi’r ddealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth a’i gweithredu.

Er nad yw prifysgolion a cholegau’n cael eu cynnwys yn uniongyrchol, cyfeirir atynt yn y ddeddfwriaeth (adran 32(1)) fel sefydliadau sy’n cael gwahoddiad i fod ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus ac sydd, yn eu tro, yn gyfrifol am y canlynol:

  • asesu cyflwr y llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn eu hardal gan bennu nodau (‘nodau lleol’) er mwyn gwneud y cyfraniad gorau posib yn eu hardal at gyflawni’r nodau hynny
  • aelodau’r bwrdd yn cymryd pob cam rhesymol (wrth ymarfer eu swyddogaethau) i gyflawni’r nodau hynny

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi datgan pedwar maes blaenoriaeth y mae eisiau eu datblygu:

  • Newid hinsawdd
  • Newid economaidd
  • Newid poblogaeth
  • Ymddieithriad dinasyddion

Rydym yn credu bod gan addysg uwch lawer i’w gyfrannu at yr agenda hon drwy ymchwil, addysgu ac ymgysylltu dinesig a byddwn yn ceisio cefnogi’r sector AU drwy gyfrwng ein hymgysylltu strategol ein hunain gyda phrifysgolion a cholegau.

Rydym wedi datblygu ei Ddatganiad Llesiant ei hun a nodau cysylltiedig. Byddwn yn ceisio cyfrannu tuag at gyflawni’r saith nod yn y Ddeddf drwy weithredu’r egwyddor datblygu cynaliadwy a’r camau gweithredu a fydd yn cael eu datgan yn ein strategaeth gorfforaethol a’n cynllun gweithredu newydd.

Byddwn yn ceisio gweithio gyda’r rhai mewn AU sy’n gefnogol i’r agenda hon, yn enwedig Grŵp Cenedlaethau’r Dyfodol Addysg Uwch Cymru, Canolfan Ragoriaeth Ranbarthol Cymru y Cenhedloedd Unedig a Grŵp Cenedlaethau’r Dyfodol yr Advance HE.

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Rydym wedi cyhoeddi Adroddiad Amgylcheddol i gwrdd ag Adran 6 o’n dyletswyddau dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Adroddiad Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwytnwch Ecosystemau CCAUC 2019