Pwyllgorau

Pwyllgorau

Sefydlwyd pwyllgorau i gynghori ein Cyngor ar feysydd gwaith penodol.

Mae set o Committee Reolau Sefydlog sy’n berthnasol i bob pwyllgor. Hefyd, mae gan bob pwyllgor Gylch Gorchwyl ei hun. Cyflwynir cofnodion pob cyfarfod pwyllgor i’r Cyngor.

Mae’r pwyllgor hwn yn rhoi sicrwydd annibynnol i’n Cyngor ynghylch effeithiolrwydd rheolaeth fewnol, trefn lywodraethol gorfforaethol, a rheoli risg.

Aelodau

 • Dr John Graystone, Cyngor (Cadeirydd)
 • Dr Peter Higson, Cyngor
 • Seamus Gates, Ymgynghorydd hunan-gyflogedig
 • Andrew Lewis, Prif Swyddog Gweithredu, UK Shared Business Services Ltd (UKSBS)
 • Martin Lewis, Cyfrifydd yn City University, Llundain, yn ymgymryd ag archwiliadau mewnol

Sylwedyddion

 • Michelle Phoenix, Archwilio Cymru
 • Victoria Roberts, Archwilio Cymru

Cylch Gwaith y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

 

Mae’r pwyllgor hwn yn ystyried ac yn cymeradwyo pob mater yn ymwneud â chyflogaeth

Aelodau

 • Yr Athro Aaqil Ahmed, Cyngor (Cadeirydd)
 • Dr John Graystone, Cyngor
 • Yr Athro Christine Ennew, Cyngor
 • Gill George, aelod annibynnol
 • Liz Laughton, aelod annibynnol

Cylch gwaith y pwyllgor AD

Mae’r pwyllgor hwn yn penodi ac ailbenodi unigolion ag arbenigedd addas ar bwyllgorau’r Cyngor, yn ogystal â chynrychiolwyr CCAUC ar bwyllgorau a phaneli allanol.

Aelodau

 • Rob Humphreys, Cadeirydd y Cyngor dros dro 
 • Dr John Graystone, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg
 • Yr Athro Aaqil Ahmed, Cadeirydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol a’r Pwyllgor Tâl
 • Yr Athro Helen Marshall, Cadeirydd y Pwyllgor Asesu Ansawdd
 • Yr Athro Christine Ennew, Cadeirydd y Pwyllgor Rheoleiddio
 • Yr Athro Mark E Smith, Cadeirydd Pwyllgor Ymchwil Cymru
 • Charlotte Hitchings, Cadeirydd y Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr
 • Dr David Blaney, Prif Weithredwr

Aelod annibynnol

 • Gill George, aelod annibynnol

Cylch Gwaith y Pwyllgor Enewbiadau

 

Mae’r pwyllgor hwn yn ymgymryd â chyfrifoldebau statudol y Cyngor mewn perthynas ag asesu ansawdd sy’n codi o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 a Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015.

Aelodau

 • Yr Athro Helen Marshall, Cyngor (Cadeirydd)
 • Yr Athro Tracy Bhamra, Cyngor
 • Dr John Graystone, Cyngor
 • Alex Bols, Guild HE
 • Dan Derricott, Prifysgol Warwick
 • Dr Anne Harbisher, Prifysgol Staffordshire
 • Yr Athro Ian Robinson, Annibynnol
 • Vikki Smith, Annibynnol
 • Becky Ricketts, UCM Cymru

Sylwedyddion

 • Iestyn Davies, Colegau Cymru
 • Chris Laity, Prifysgolion Cymru

Cylch gwaith y Pwyllgor Asesu Ansawdd

 

Mae’r pwyllgor hwn yn cynghori ein Cyngor ar weithredu cyfrifoldebau rheoleiddiol CCAUC o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015.

Aelodau

 • Yr Athro Christine Ennew, Cyngor (Cadeirydd)
 • Dr David Blaney, Cyngor
 • Rob Humphreys, Cyngor
 • Yr Athro Sir Les Ebdon, cyn Gyfarwyddwr y Swyddfa ar gyfer Mynediad Teg OFFA
 • Jo Richards, Cyfarwyddwr Gweithredol, Rheoleiddio, Cymwysterau Cymru
 • Yr Athro Neil Marriott, Dirprwy Is Ganghellor, Prifysgol Caer-wynt
 • Becky Ricketts, President, UCM Cymru

Cylch gwaith y Pwyllgor Asesu Ansawdd

 

Mae’r pwyllgor hwn yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ynghylch adolygiad cyflog a pherfformiad y Prif Weithredwr.

Aelodau

 • Yr Athro Aaqil Ahmed, Cyngor (Cadeirydd)
 • Yr Athro Christine Ennew, Cyngor
 • Dr John Graystone, Cyngor
 • Rob Humphreys, Cyngor
 • Gill George, aelod annibynnol
 • Liz Laughton, aelod annibynnol

Cylch gwaith y Pwyllgor Tâl

Mae’n cynghori’r Cyngor ar ei strategaethau ar gyfer gweithgareddau arloesedd, ymgysylltu ac ymchwil, a’r polisïau ac egwyddorion sy’n sail iddynt, gan gynnwys trefniadau cyllido.

Aelodau

 • Yr Athro Mark E Smith, Cyngor (Cadeirydd)
 • Yr Athro Tracy Bhamra, Cyngor
 • James Davies, Cyngor
 • Dr Peter Higson, Cyngor
 • Yr Athro Paul Boyle, Cadeirydd Grŵp Ymchwil Dirprwy Is-Gangellorion Prifysgolion Cymru
 • Helen Cross, Ymchwil ac Arloesi y DU (UKRI)
 • Emma Dunbar, Rhwydwaith Swyddogion Cyswllt Diwydiannol AU Cymru
 • Yr Athro Kim Graham, Prifysgol Caerdydd
 • Tony Harrington, Dŵr Cymru
 • Dr Ian Mabbutt
 • Keith Sexton, Cadeirydd y Rhwydwaith Swyddogion Cyswllt
 • Nick Speed
 • Emma Yhnell, Prifysgol Caerdydd
 • Yr Athro Reyer Zwiggelaar

Sylwedyddion

 • Phil Allen, Llywodraeth Cymru
 • Berwyn Davies, Addysg Uwch Cymru Brwsel
 • Dr Robert Hoyle, Llywodraeth Cymru
 • Dr Carolyn Reeve, Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS)
 • Amanda Wilkinson, Prifysgolion Cymru

Cylch gorchwyl y Pwyllgor Ymchwil Cymru

 

Mae’r pwyllgor hwn yn cynghori ein Cyngor ar yr holl faterion sy’n berthnasol i gyflawniad a chyfleoedd myfyrwyr mewn addysg uwch, gan gynnwys cyfrwng Cymraeg, ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a sgiliau a chyflogadwyedd, gyda’r nod o sicrhau bod addysg uwch Cymru’n diwallu anghenion a disgwyliadau dysgwyr a rhanddeiliaid eraill.

Aelodau

 • Charlotte Hitchings, Cyngor (Cadeirydd)
 • Yr Athro Aaqil Ahmed, Cyngor
 • James Davies, Cyngor
 • Yr Athro Helen Marshall, Cyngor
 • Yr Athro Cara Aitchison, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Dr Ben Calvert, Prifysgol De Cymru
 • Louise Casella, Y Brifysgol Agored
 • Stuart Coombs, Capgemini UK
 • Dr Jon Howden-Evans, Prifysgol Abertawe
 • Yr Athro Eithne Hughes, ASCL Cymru
 • Gareth Jones, Cymdeithas Fyfyrwyr y Brifysgol Agored
 • Yr Athro Ewart Keep, Cynrychiolydd sgiliau a chyflogadwyedd
 • Angela Lewis, Enwebai’r sector Addysg Bellach
 • Ioan Matthews, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Yr Athro Martin Stringer, Prifysgol Abertawe
 • Becky Ricketts, UCM Cymru
 • Martin Riley, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW)
 • Yr Athro Chris Taylor, Prifysgol Caerdydd
 • Yr Athro Claire Taylor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Sylwedyddion

 • Chris Laity, Prifysgolion Cymru
 • Ruth Hayton, Llywodraeth Cymru

Cylch gwaith y Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr