Cyngor

Cyngor

Mae ein Cyngor, o hyd at 12 aelod, yn canolbwyntio ar faterion polisi strategol, materion o bwys ac arwyddocâd mawr, a chadw golwg cyffredinol ar ein gweithgareddau.

Cynhelir oddeutu wyth cyfarfod o’r Cyngor bob blwyddyn galendr. Hefyd ymwelwn â phob sefydliad yn ei dro a threfnwn nifer o gyfarfodydd a digwyddiadau.

Bydd ein Cyngor yn ymgymryd â’i holl fusnes yn unol â’i Reolau Sefydlog
 

Dogfennau llywodraethu

Aelodau’r Cyngor

Council members are appointed by the Welsh Government through an initial open recruitment exercise, and may be re-appointed by the Welsh Government to serve additional terms on the Council.

Ar ôl cael eu penodi, bydd aelodau’r Cyngor yn llofnodi’r Cod Ymarfer ar gyfer Aelodau o Gyngor CCAUC sy’n cynnwys cytundeb i lynu at Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus.

Mae gofyn i aelodau’r Cyngor a’r Pwyllgorau lenwi ffurflen datgan buddiannau ar gyfer y gofrestr gyhoeddus. Mae hanes pob aelod o’r Cyngor i’w cael trwy glicio ar enw’r aelod. 

Aelodau

Rob HumphreysYmunodd Rob Humphreys â Chyngor CCAUC yn 2018, ac mae wedi bod yn gweithredu fel Cadeirydd Dros Dro y Cyngor ers mis Ionawr 2021. Mae Rob wedi bod yn arweinydd ac yn ymarferwr addysg oedolion ers blynyddoedd lawer ac roedd yn Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru rhwng 2007 a 2017. Cyn ymuno â’r BA, roedd Rob yn Gyfarwyddwr y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Addysg Barhaus i Oedolion yng Nghymru, a chyn hynny roedd yn addysgu addysg oedolion ym Mhrifysgol Abertawe am 12 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn yn Abertawe, bu’n gweithio ar brosiect llwyddiannus Prifysgol Gymunedol y Cymoedd a derbyniodd Wobr Addysgu Anrhydeddus am hynny. Roedd hefyd yn un o’r aelodau a sylfaenodd yr Ŵyl Ddysgu yn Abertawe ac ef oedd cadeirydd cyntaf yr Ŵyl.

Cafodd ei ethol ddwywaith gan arweinwyr y Brifysgol yng Nghymru i swydd Is Gadeirydd y corff ledled y sector, Prifysgolion Cymru.

Penodwyd Rob gan Lywodraethau Cymru a’r DU i gymryd rhan mewn nifer o adolygiadau a Chomisiynau o bwys, gyda phob un yn arwain at newid cyfansoddiadol neu sectoraidd o bwys. Mae’r rhain yn cynnwys yr Adolygiad Annibynnol o Addysg Uwch (2009), Confensiwn Cymru Gyfan (2009-2010), y Comisiwn ar Ddatganoli (‘Comisiwn Silk’, 2010-2014), ac, yn fwyaf diweddar, Adolygiad Diamond o gyllid addysg uwch yng Nghymru (2015-16). Fe’i penodwyd gan Lywodraeth Cymru fel Cadeirydd yr adolygiad annibynnol o lywodraethu mewn addysg bellach (Adolygiad Humphreys) ac fel y cadeirydd annibynnol ar y gwaith o uno’r ddau sefydliad Cymdeithas Addysgol i Weithwyr yng Nghymru i fod yn WEA Cymru (Addysg Oedolion Cymru bellach). Roedd yn gadeirydd cyntaf ar gorff rheoli’r sefydliad yma. Ar ddau achlysur fe’i penodwyd yn gynghorydd arbenigol i’r Pwyllgor Materion Cymreig yn Senedd y Deyrnas Unedig.

Mae’n aelod o’r Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol, yn Ymddiriedolwr Amgueddfa Cymru ac yn Ymddiriedolwr y Cyngor Prydeinig (lle mae hefyd yn cadeirio ei Bwyllgor Cynghori Cymru).

Yn wreiddiol o Sir Drefaldwyn, lle cafodd ei fagu ar fferm denant deuluol, labrwr oedd Rob ar ôl gadael yr ysgol ac, yn ddiweddarach, enillodd ysgoloriaeth undeb llafur i fynychu Coleg Ruskin yn Rhydychen fel myfyriwr aeddfed. Enillodd radd o Brifysgol Caerdydd. Mae’n Gymrawd Etholedig gyda Chymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn 2015 derbyniodd CBE am ei gyfraniad at addysg oedolion a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

David BlaneyGanwyd a magwyd David yn Essex, enillodd ei radd gyntaf mewn Astudiaethau Busnes, ac MBA a doethuriaeth o Gaerdydd gan ganolbwyntio ar reoli addysg uwch.

Ar ôl cwblhau ei radd gyntaf, bu David yn darlithio am ddwy flynedd mewn Systemau Gwybodaeth Busnes yng Nglannau Humber, ac wedi hynny symudodd i Wolverhampton am dair blynedd i ddarlithio mewn Rheoli Systemau Gwybodaeth. Ar ôl cael ei ddyrchafu’n Brif Ddarlithydd yn Wolverhampton, yn 1993 symudodd David i rôl datblygu academaidd corfforaethol yng Ngholeg AU Gwent (a ddaeth yn Brifysgol Cymru, Casnewydd). Yn ystod ei gyfnod o 12 mlynedd ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, cafodd David nifer o rolau yn cynnwys Pennaeth Datblygu Academaidd, Cyfarwyddwr Ansawdd a Phrifathro Cynorthwyol (Academaidd), yn ogystal â chwarae rôl sylweddol ym Mhrifysgol ffederal Cymru fel aelod o’r Llys, y Cyngor, y Bwrdd Academaidd ac ystod o bwyllgorau eraill.

Symudodd David i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn 2005 fel Pennaeth Cyllido ac Ail-gyflunio, cafodd ei ddyrchafu yn 2007 i rôl Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, a daeth yn Brif Weithredwr yn 2012.

Aaqil AhmedMae Aaqil Ahmed yn Gyn Bennaeth Crefydd a Moeseg gyda’r BBC a Channel 4. Yn y BBC roedd ei rôl yn cynnwys comisiynu rhaglenni teledu am grefydd, rhedeg y gwaith o gynhyrchu teledu a radio mewnol yn Salford a Belffast a hefyd bod yn Bennaeth Crefydd yn fewnol ac yn allanol.

Yn Channel 4, roedd hefyd yn Bennaeth Rhaglenni Amlddiwylliannol. Enillodd sawl gwobr gan BAFTA, Emmy a’r Royal Television Society, yn ogystal ag enwebiadau oedd yn cynnwys Grierson ac Oscar.

Fel crëwr rhaglenni profiadol a rheolwr gweithredol, mae Aaqil wedi gweithio ar lawer o raglenni dogfen a rhaglenni eraill llwyddiannus yn ystod y pum mlynedd ar hugain diwethaf, gan gyflwyno llawer o brosiectau arloesol, fel The Life of Muhammad, The Qur’an, The Hajj, Kumb Mela, Installation of Pope Francis a’r Ashura cyntaf i fod mewn grym yn Iraq ar ôl Saddam yn Karbala.

Mae Aaqil yn Athro Cyfryngau ym Mhrifysgol Bolton, yn awdur cyhoeddedig ac yn siaradwr ac arweinydd ym maes y cyfryngau, amrywiaeth, crefydd, demograffeg a diwylliant.

Yn ogystal â bod yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, mae’n gydsylfaenydd ac yn aelod Bwrdd o sefydliad mentora ieuenctid Ymddiriedolaeth y Tywysog, Mosaic, yn aelod o gyngor yr Awdurdod Safonau Hysbysebu ac mae’n cynghori nifer o fudiadau a busnesau ar lythrennedd ac amrywiaeth grefyddol.

Mae ei gwmni, Aaqil Ahmed Media Consultancy, yn arbenigo mewn cynhyrchu teledu a chyfryngau digidol, crefydd a strategaeth a hyfforddiant amrywiaeth, yn ogystal â hyfforddiant datblygu rhyngwladol ym maes y cyfryngau a llythrennedd crefyddol.

Tracy BhamraPenodwyd Tracy Bhamra yn Uwch Ddirprwy Bennaeth ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Staff yn y Royal Holloway, Prifysgol Llundain yn 2021. Mae ganddi gyfrifoldeb strategol dros wella profiadau myfyrwyr a thros ddatblygu profiadau staff ymhellach, ac mae hi hefyd yn rhoi arweinyddiaeth ar gyfer y gweithgarwch ôl-radd a addysgir, a’r agenda ehangach i ymgysylltu â dinasyddion yn y sefydliad.

Cyn hynny, roedd Tracy yn Ddirprwy Is-Ganghellor (Menter) ym Mhrifysgol Loughborough, lle’r oedd yn gyfrifol am gyfeiriad strategol y Brifysgol mewn perthynas â’r holl weithgarwch menter ac ymgysylltu â sefydliadau allanol. Roedd hi hefyd yn rhoi arweinyddiaeth strategol ar faterion a oedd yn ymwneud â mentrau, cyfnewid gwybodaeth ac effaith, a Pharc Gwyddoniaeth a Menter y Brifysgol. 

Mae Tracy yn Beiriannydd Siartredig (CEng), ac yn Gymrawd y Sefydliad ar gyfer Peirianneg a Thechnoleg (FIET), y Gymdeithas Ymchwil Dylunio (FDRS) a’r Gymdeithas Frenhinol ar gyfer Anogaeth i’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchwyr a Masnach (FRSA).

James Davies
Yn enedigol o Benrhyn Gŵyr, enillodd James radd o Brifysgol Abertawe (Mech. Eng). Treuliodd James 32 o flynyddoedd yn gweithio yn CalsonicKansei (cyflenwr Modurol Haen 1) yn y DU, Ewrop a Japan, gan arwain ei Is-adran Rheoli Thermol ($2.5bn).

Ym mis Ebrill 2017, daeth yn Brif Weithredwr Diwydiant Cymru, i fod yn llais y diwydiant Technoleg, Peirianneg a Gweithgynhyrchu i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys cyfrifoldeb dros fforymau tri sector y Diwydiant – Electroneg/Meddalwedd (Cysylltiedig â Thechnoleg), Modurol (WAF) ac Awyrofod (AWF).

Mae’n aelod o Grwpiau Strategaeth Rhanbarthol fel Bargen Ddinesig Bae Abertawe, a Phartneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Yn ddiweddar, cwblhaodd gyfnodau ar Fwrdd Cynghori’r Gweinidog ar gyfer yr Economi a Thrafnidiaeth yng Nghymru, Tasglu’r Cymoedd a Chomisiwn Burns i fwrw ymlaen â gwaith yn gysylltiedig â Thraffig De-ddwyrain Cymru.

Yn ddiweddar ymunodd fel Aelod o Fwrdd Arloesi Anadlol Cymru er mwyn helpu busnes a diwydiant i gymryd rhan mewn gwaith Arloesi Iechyd.

Christine EnnewMae Christine Ennew yn Brofost ym Mhrifysgol Warwick lle mae’n cefnogi’r Is Ganghellor gydag arweinyddiaeth academaidd y Brifysgol. Un agwedd allweddol ar ei rôl yw arwain y gwaith o ddatblygu a chyflwyno strategaeth academaidd y Brifysgol, gan sicrhau bod Warwick yn parhau’n gystadleuol a pherthnasol ym maes AU a thu hwnt. Mae’n gyfrifol am ddefnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau academaidd (gan gynnwys adnoddau adrannol, cynllunio cyfalaf a rheoli gofod, ac adnoddau gwybodaeth). Yn ogystal, hi yw Cadeirydd Pwyllgor Cynhwysiant Cymdeithasol y Brifysgol ac arweinydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer strategaeth cynaliadwyedd amgylcheddol y Brifysgol a gweithrediad y strategaeth honno.

Graddiodd Christine o Brifysgol Caergrawnt a chwblhaodd ei PhD yn Nottingham. Arferai fod yn un o Ddirprwy Brif Gangellorion Nottingham ac mae wedi gwasanaethu fel Profost a Phrif Weithredwr Campws Malaysia Prifysgol Nottingham. Ymunodd â Phrifysgol Warwick ym mis Awst 2016.

Yn 2016, dyfarnwyd OBE i Chris fel rhan o Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines, am ei wasanaethau i Addysg Uwch ac er budd Cysylltiadau rhwng Prydain a Malaysia.

Ar hyn o bryd mae hi’n aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Common Purpose ar gyfer Profiadau Myfyrwyr. Mae hi hefyd yn Aelod Bwrdd o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ac yn Gadeirydd ei Bwyllgor Rheoleiddio.

John GraystoneMae gan John gefndir eang ym myd addysg, a bu’n addysgu mewn ysgolion ac mewn addysg ôl-16; bu’n ddarlithydd mewn dau sefydliad addysg uwch ac yn gwasanaethu fel ymchwilydd addysgol i’r Cyngor Addysg Iechyd ac ym Mhrifysgol Bryste; a datblygu polisi ar gyfer Cyngres yr Undebau Llafur ac, yn ddiweddarach, y Gymdeithas o Awdurdodau Metropolitan mewn addysg ôl-16.

Ymunodd â Choleg y Staff, ac wedyn y ganolfan datblygu rheolaeth ar gyfer y sector ôl-16, yn 1986, a daeth yn uwch reolwr gyda chyfrifoldeb am hyfforddiant allanol a gwaith rhyngwladol.

O 1995 ymlaen, roedd yn Brif Weithredwr Cymdeithas y Colegau yn Rhanbarth y Dwyrain, gan gynrychioli 40 o golegau addysg bellach (AB) a chweched dosbarth yn Nwyrain Lloegr, ac yn ddiweddarach daeth yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol cyntaf Cymdeithas y Colegau yn Ne Orllewin Lloegr gan gynrychioli nifer tebyg o golegau.

Gwasanaethodd John fel Prif Weithredwr Colegau Cymru/Colleges Wales am dair blynedd ar ddeg o 2001 ymlaen, gan gynrychioli pob coleg a sefydliad AB yng Nghymru. Yn y swydd honno, roedd yn aelod o nifer o bwyllgorau a gweithgorau allweddol yn Llywodraeth Cymru, ymatebodd i bolisïau allweddol Llywodraeth Cymru a chyflwynodd dystiolaeth i ymholiadau Cynulliad Cymru. Wedyn daeth yn Gyfarwyddwr Dros Dro NIACE Cymru, yn llenwi dros absenoldeb mamolaeth.

Cynhaliodd John nifer o ymgynghoriadau yng Nghymru, y DU a thramor ac, yn fwyaf diweddar, mewn materion llywodraethu a chysylltiedig. Mae wedi cyhoeddi’n eang ar faterion polisi addysg.

Enillodd radd Seicoleg o Brifysgol Nottingham, a gradd Meistr mewn Addysg am ymchwilio i rôl yr athro mewn dysgu seiliedig ar adnoddau o Brifysgol Bryste, a Doethuriaeth am ymchwil i drefniadau llywodraethu colegau AB yn y DU o Brifysgol Caerfaddon.

Mae John yn Gymrawd Anrhydeddus Coleg Sir Gâr a Choleg Pen-y-bont ar Ogwr. Mae wedi derbyn dyfarniad yn y DU gan Reolaeth Gymdeithas y Colegau am ei gyfraniad at addysg, Gwobr Cyflawniad Oes y Times Educational Supplement yn cydnabod ei wasanaethau i addysg ôl-16 a medal y Canghellor gan Brifysgol Morgannwg.

Mae John wedi gwasanaethu ar Fyrddau Theatr yr Old Vic ym Mryste, y National Extension College a Fforwm Hyfforddiant Twristiaeth Cymru. Tan yn ddiweddar, roedd yn aelod o bwyllgor archwilio Prifysgol De Cymru ac yn ddirprwy gadeirydd Bwrdd Coleg Merthyr Tudful. Ar hyn o bryd mae’n gadeirydd Addysg Oedolion Cymru, ar ôl goruchwylio uno WEA Cymru a Choleg Cymunedol yr YMCA. Hefyd mae’n gadeirydd Bwrdd Agored Cymru, y corff dyfarnu yng Nghymru. Mae’n llywodraethwr ar fwrdd Coleg Pen-y-bont ar Ogwr ac yn gwasanaethu ar nifer o’i bwyllgorau allweddol.

Mae John wedi cael ei benodi i Fwrdd yr Academi Genedlaethol ar Arweinyddiaeth Addysgol ac mae’n cadeirio ei bwyllgor Cyllid ac AD. Y mae hefyd yn aelod o Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru sy’n cynghori’r Gweinidog Addysg ynghylch cyflogau athrawon ysgol, ac mae’n aelod o gorff aelodaeth Dŵr Cymru. Mae hefyd yn aelod o fwrdd golygyddol y Welsh Journal of Education

Peter HigsonMagwyd Peter yn Nyffryn Conwy yng Ngogledd Cymru. Ar ôl cwblhau gradd gyntaf a PhD mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, cwblhaodd Peter dair blynedd o ymchwil ôl-ddoethuriaeth yn y GIG. Wedyn bu Peter yn derbyn hyfforddiant ac yn ymarfer fel Seicolegydd Clinigol, gan ymwneud hefyd â’r gwaith o sefydlu cwrs hyfforddi ôl-raddedig i Seicolegwyr Clinigol, cyn dod yn Gyfarwyddwr y cwrs hwnnw.

Ar ddiwedd y 1980au, aeth Peter i gyfeiriad gwahanol o ran gyrfa, i reoli’r gwasanaeth iechyd, ac ym 1993 daeth yn Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Iechyd Meddwl a Chymunedol y GIG yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, gan adael ym 1998 i ddod yn Gyfarwyddwr yn Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru. Ymunodd Peter ag ELWa yn 2002 fel cyfarwyddwr gan ddod yn Brif Weithredwr dros dro o 2003-04. Wedyn penodwyd Peter fel Prif Weithredwr cyntaf Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, gan ymddeol o’r swydd honno yn 2012.

Ers hynny, mae Peter wedi bod yn Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (2013-2018), ac yn aelod o Gyngor Prifysgol Bangor (2014-2020). Ef yw Cadeirydd Cartrefi Cymru ar hyn o bryd, ac mae’n aelod lleyg o fwrdd Awdurdod Rheoleiddio’r Cyfreithwyr.

Charlotte HitchingsPenodwyd Charlotte Hitchings yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth Partneriaeth Iechyd Meddwl Avon a Wiltshire (PAW) ym mis Tachwedd 2017, ac mae hi’n cyflawni ei hail dymor yn y swydd ar hyn o bryd. Mae PAW yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl i gleifion mewnol ac yn y gymuned i bobl Bryste, Gogledd Gwlad yr Haf, De Swydd Gaerloyw, Caerfaddon a Gogledd Ddwyrain Gwlad yr Haf, Swindon a Wiltshire.

Yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd Partneriaeth Iechyd Meddwl Avon a Wiltshire (AWP), mae Charlotte hefyd yn aelod o ddau Fwrdd Partneriaeth ar gyfer yr ardaloedd System Gofal Integredig lle mae AWP yn cyflenwi gwasanaethau. Mae hi hefyd yn Is-gadeirydd Grŵp Arweinwyr Strategol Cydraddoldeb Hiliol Bryste.

Cyn hynny, roedd Charlotte yn Gyfarwyddwr Anweithredol ac yn Ddirprwy Gadeirydd ar Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG 2gether, lle’r oedd hefyd yn Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol, ac yn Gadeirydd Annibynnol Bwrdd Addysg a Hyfforddiant Lleol Gorllewin Canolbarth Lloegr o dan Addysg Iechyd Lloegr. Cyn hynny, roedd hi’n Is-gadeirydd ar Fwrdd Llywodraethwyr King Edward VI Handsworth School for Girls.

Mae ganddi gefndir fel arweinydd a rheolwr mewn sefydliadau mawr cymhleth yn y sector preifat. Ei rolau gweithredol diweddaraf oedd Is-lywydd Gwasanaethau Rhyngwladol a Rheolwr Buddsoddi Cymunedol Grŵp gyda BT Cellnet ac O2 Plc. Yn O2 roedd hi’n gyfrifol am brofi un o’r treialon cyntaf o raglen telefeddygaeth, wedi’i dylunio i fonitro asthma o bell.

Bellach mae gan Charlotte ei chwmni ymgynghori gweithredol ei hun ar gyfer hyfforddiant, gyda ffocws arbennig ar arweinyddiaeth, strategaeth a chydnerthedd. Mae hi wedi gweithio gydag amryw o sefydliadau addysg uwch yn ogystal â llawer o sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Mae Charlotte yn raddedig o Brifysgol Rhydychen (Coleg Corpus Christi) ac mae ganddi ddiplomâu ardystiedig mewn Marchnata (CIM) a Chyfrifyddu a Chyllid (ACCA). Mae ganddi hefyd sawl cymhwyster yn gysylltiedig â hyfforddi.

Yn enedigol o Lundain, symudodd Charlotte i Gaerdydd yn 16 oed lle cwblhaodd ei haddysg uwchradd. Mae hi bellach yn byw yng Nghas-gwent.

Helen Marshall

Penodwyd yr Athro Helen Marshall yn Is Ganghellor o fod yn Is Ganghellor dros dro ym mis Ebrill 2015, ar ôl ymuno â Phrifysgol Salford ym mis Tachwedd 2013 fel Dirprwy Is Ganghellor.

Cyn ymuno â’r Brifysgol, roedd Helen yn Ddirprwy Is Ganghellor (Datblygiad Academaidd a Busnes) ym Mhrifysgol De Cymru ers 2010 ac, yn ystod ei chyfnod yno, roedd yn arwain ar fentrau datblygiad academaidd a busnes. Roedd yn gyfrifol am ddatblygiad cwricwlwm newydd yn y diwydiannau creadigol, sefydlu’r Ganolfan ar gyfer Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol ac adolygu ac adnewyddu cwricwlwm y gyfraith. Hefyd arweiniodd ar ehangu cyfranogiad ac roedd yn Gyfarwyddwr Athrofa Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd (UHOVI) Prifysgol De Cymru – menter arloesol a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cyfleoedd i bobl a busnesau lleol wella sgiliau a chymwysterau drwy wneud dysgu’n hygyrch ar draws rhanbarth y Cymoedd. Cafodd UHOVI ei gydnabod gyda Gwobr Addysg Uwch genedlaethol y Guardian yn 2013.

Astudiodd Helen y Gyfraith cyn mynd ymlaen i wneud ymchwil ôl-radd mewn Cyfraith Uno Gorfforedig ym Mhrifysgol Birmingham. Ganed Helen yng Nghaerdydd ac mae wedi byw yn y Gogledd Orllewin yn ystod rhan helaeth o’i gyrfa. Cyn symud i Dde Cymru, bu gan Helen uwch swyddi ym Mhrifysgol Canolbarth Sir Gaerhirfryn ac ym Mhrifysgol Cumbria, yn ogystal ag ennill profiad sylweddol mewn sicrwydd ansawdd drwy gyfrwng secondiad gyda’r QAA.

Mark Smith Yr Athro Mark E. Smith yw Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Southampton, gan ymuno ar 1 Hydref 2019 o Brifysgol Caerhirfryn lle bu’n Is-Ganghellor am wyth mlynedd. Mae’n chwarae rhan mewn amryw o gyrff y sector gan gynnwys Cadeirydd UCEA, y gymdeithas cyflogwyr ar gyfer prifysgolion. Mae Mark hefyd yn aelod o Fyrddau’r Awdurdod Safonau Addysg Uwch ac CCAUC. Ef yw Uwch Aelod Annibynnol Cyngor EPSRC, mae’n aelod Cyngor o’r Grŵp Prifysgolion Seneddol Hollbleidiol ac yn Ymddiriedolwr ac Aelod Bwrdd o JISC. Bu Mark yn cadeirio’r adolygiad cenedlaethol o gynnwys Safonau Uwch 2013-14. Y mae hefyd yn Athro Cyseinedd Magnetig, Aelod o Bwyllgor Gwobrau Cymdeithas Ampère a Chymrawd y Sefydliad Ffiseg. Dyfarnwyd CBE i Mark yn 2019 am ei wasanaeth i Ymchwil ac Addysg Uwch.

Cyfarfodydd y Cyngor

Archif