Cyngor

HEFCW Council and Committees

Mae ein Cyngor, o hyd at 12 aelod, yn canolbwyntio ar faterion polisi strategol, materion o bwys ac arwyddocâd mawr, a chadw golwg cyffredinol ar ein gweithgareddau. Sefydlwyd pwyllgorau i gynghori’r Cyngor ar feysydd gwaith penodol.

Cynhelir oddeutu wyth cyfarfod o’r Cyngor bob blwyddyn galendr. Hefyd ymwelwn â phob sefydliad yn ei dro a threfnwn nifer o gyfarfodydd a digwyddiadau.

Amserlen cyfarfodydd y Cyngor a phwyllgorau 2020

Bydd ein Cyngor yn ymgymryd â’i holl fusnes yn unol â’i Reolau Sefydlog.

Dogfennau defnyddiol

Cynllun dirprwyo
Dogfen Fframwaith
Polisi teithio a chynhaliaeth aelodau’r Cyngor a’r Pwyllgorau

Aelodau’r Cyngor

Ar ôl cael eu penodi, bydd aelodau’r Cyngor yn llofnodi’r Cod Ymarfer ar gyfer Aelodau o Gyngor CCAUC sy’n cynnwys cytundeb i lynu at Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus.

Mae gofyn i aelodau’r Cyngor a’r Pwyllgorau lenwi ffurflen datgan buddiannau ar gyfer y gofrestr gyhoeddus. Mae hanes a buddiannau cofrestredig pob aelod o’r Cyngor i’w cael trwy glicio ar enw’r aelod. [I ddod.]

Cadeirydd

David Allen

Cyn Gofrestrydd a Dirprwy Prif Weithredwr, Prifysgol Caerwysg

Prif Weithredwr

Dr David Blaney

Aelodau

Yr Athro Aaqil Ahmed

Athro Cyfryngau, Prifysgol Bolton a chyn Bennaeth Crefydd a Moeseg gyda’r BBC a Channel 4

Yr Athro Tracy Bhamra

Dirpwy Is-Ganghellor, Prifysgol Loughborough

James Davies

Cadeirydd Gweithredol, Diwydiant Cymru

Yr Athro Christine Ennew

Pennaeth, Prifysgol Warwick

Dr John Graystone

Ymgynghorydd addysg a Chyn Brif Weithredwr Colegau Cymru/Colleges Wales

Dr Peter Higson

Cyn uwch was sifil

Charlotte Hitchings

Cadeirydd, Ymddiriedolaeth GIG Partneriaeth Iechyd Meddwl Avon a Wiltshire

Rob Humphreys

Cyn Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru

Yr Athro Helen Marshall

Is-Ganghellor, Prifysgol Salford

Yr Athro Mark Smith

Is-Ganghellor, Prifysgol Southampton