Swyddi gwag

Vacancies at HEFCW

Swyddi gwag cyfredol

Mae ein swyddi gwag cyfredol wedi’u rhestru isod. Treuliwch ychydig o amser yn darllen ein tudalen Gweithio i ni i ddysgu mwy am yr hyn yr ydym yn ei gynnig, a gweld sut brofiad yw gweithio yn CCAUC.

Ceir manylion ymgeisio ar waelod y dudalen. Bydd angen ichi lenwi ein ffurflen gais, sy’n ein helpu i gynnal yr ymarfer recriwtio tecaf posib.  Mae ein proses recriwtio yn ddall ac yn ddienw, felly ni fydd y panel sy’n llunio’r rhestr fer ond yn derbyn gwybodaeth am eich addysg, eich sgiliau a’ch profiad.  Byddwn yn dileu’r holl fanylion personol. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn cynnal proses deg a thryloyw.

Mae CCAUC yn gyflogwr achrededig Hyderus o ran Anabledd a Chyflog Byw. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo gweithle amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ceisiadau’n arbennig gan ymgeiswyr LGBTQ+, ymgeiswyr anabl ac ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig, sydd yn cael eu tangynrychioli yn CCAUC ar hyn o bryd.

Digwyddiadau recriwtio Gofynnwch Unrhyw Beth

Byddwn yn cynnal digwyddiad rhithiol Gofynnwch Unrhyw Beth ar gyfer pob swydd wag hyd at y dyddiad cau. Dyma gyfle ichi siarad â rhai o gyflogeion CCAUC a staff AD i ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Byddwn yn sôn ychydig am y swydd, sut brofiad yw gweithio i CCAUC a hyd yn oed yn rhoi gair o gyngor ar sut i lenwi’r ffurflen gais, a beth i’w ddisgwyl o’n proses recriwtio! Mae’r digwyddiad Holi ac Ateb rhithiol yma ar agor i bawb, a hoffem groesawu unrhyw un sydd wedi’i dangynrychioli yn CCAUC ar hyn o bryd yn arbennig. Rhestrir y dyddiadau ar gyfer pob digwyddiad o dan bob swydd wag isod. I fod yn bresennol, anfonwch e-bost i hrdepartment@hefcw.ac.uk, gan nodi’r swydd sydd o ddiddordeb ichi, a byddwn yn anfon y ddolen Zoom atoch.

Allech chi roi cymorth effeithiol wrth inni ddatblygu polisïau i gefnogi myfyrwyr mewn addysg uwch yng Nghymru?

Rydym yn chwilio am Swyddog Sgiliau a Chyflogadwyedd i weithio gyda ni i helpu’r sector addysg uwch i roi’r sgiliau, y rhinweddau a’r wybodaeth angenrheidiol i’w graddedigion allu cyflawni eu huchelgeisiau. Mae gwaith y tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnwys meysydd fel cyflogadwyedd graddedigion, sgiliau a phrentisiaethau gradd, a byddwch yn aelod hollbwysig o’r tîm wrth iddo gyflawni ei nodau.

Byddwch yn gweithio’n agos fel aelod o’n tîm i brosesu data monitro, rhoi cymorth ar gyfer y rhaglen prentisiaethau gradd, a chysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol, fel prifysgolion a Llywodraeth Cymru. Byddwch yn perchnogi eich meysydd gwaith ac yn cefnogi eraill yn y tîm. Drwy gefnogi cyfarfodydd a digwyddiadau, gan gynnwys cysylltu â phartneriaid i drefnu cyfarfodydd, llunio agendâu a helpu i baratoi papurau, yn ogystal â chymryd cofnodion, byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a’ch cyfraniad at ddatblygu polisi. Er mai pwrpas y rôl fydd gwneud gwahaniaeth i fyfyrwyr, ni fyddwch yn gweithio’n uniongyrchol â nhw.

Er mwyn cyflawni’r rôl hon, mae sgiliau cyfathrebu a rhifedd effeithiol yn hanfodol, ynghyd â sgiliau datrys problemau, dadansoddi a TG. Bydd gennych chi hefyd sgiliau trefnu a gweinyddu rhagorol, a Safonau Uwch a phrofiad mewn awyrgylch addysg uwch yn ddelfrydol, neu byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd. Byddwch yn derbyn cefnogaeth lawn gan eich tîm, a chyfleoedd hyfforddi wrth ichi setlo i mewn i’ch rôl.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ddymunol.

 • Ystod cyflog: £25,527 – £30,302 y flwyddyn. (Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band)
 • Lleoliad: Bedwas, Caerffili
 • Dyddiad Gofynnwch Unrhyw Beth: 16 Gorffennaf 2021 (Ebostiwch hrdepartment@hefcw.ac.uk i dderbyn y ddolen Zoom)
 • Dyddiad cau: 25 Gorffennaf 2021
 • Dyddiad cyfweld: 5 Awst 2021
 • Nifer y swyddi: 1
 • Cyfeirnod swydd wag: HE0197/692
 • Gwybodaeth arall berthnasol: Parhaol. Swydd lawn amser yw hon (37 awr yr wythnos) ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol. Yn addas ar gyfer secondiad. Ewch i’n tudalen Gweithio i ni am ragor o fanylion am y buddion yr ydym yn eu cynnig.
 • Disgrifiad swydd

Allech chi newid profiadau myfyrwyr addysg uwch er gwell yng Nghymru?

Oes gennych chi brofiad ym maes datblygu/cyflawni polisi?

Os felly, gallai’r rôl hon fod ar eich cyfer chi!

Rydym yn chwilio am aelod o’n tîm Profiad Myfyrwyr i’n helpu i ddatblygu polisi sy’n ymwneud ag agweddau ar brofiad myfyrwyr, a’n helpu i gyflawni ein rôl fel corff rheoleiddio ansawdd addysg uwch mewn darparwyr yng Nghymru. Mae’r meysydd gwaith a drafodir gan y tîm yn cynnwys safonau academaidd, dysgu ac addysgu a gwybodaeth myfyrwyr.

Rydym yn chwilio am unigolyn â sgiliau cyfathrebu gwych a all weithio mewn partneriaeth ag eraill a gweithredu gyda hygrededd, i’n helpu i gyflawni amcanion ein Strategaeth Gorfforaethol, ymateb i arweiniadau Llywodraeth Cymru ynghylch polisi, a sicrhau bod myfyrwyr yn cael profiadau academaidd o ansawdd uchel. Mae’r rôl yn eang, a bydd yn gyfle ichi arddangos eich sgiliau dadansoddi a datrys problemau, yn ogystal â’ch dealltwriaeth o faterion sy’n effeithio ar brofiad academaidd myfyrwyr.

Mae profiad o ddatblygu a chyflawni polisi a phrosesau yn hanfodol. Byddai’n well pe bai’r cefndir hwn ym maes sicrhau ansawdd ac/neu brofiad myfyrwyr, ac yn ddelfrydol mewn awyrgylch addysg uwch neu sector cyhoeddus.

Byddwch yn arwain y gwaith o ddatblygu, gweithredu ac adolygu polisi mewn meysydd fel yr arolwg cenedlaethol o fyfyrwyr, partneriaeth myfyrwyr a chyflawni cyfrifoldebau CCAUC o ran asesu ansawdd. Byddwch hefyd yn cefnogi pwyllgorau allweddol, gan gynnwys ysgrifennu papurau, cyflawni prosiectau a chymryd cofnodion, a chefnogi ein hadolygiad o gyllid addysgu.

Byddwch yn cynnal perthnasoedd gwaith effeithiol â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol. Ffocws y rôl fydd buddiannau myfyrwyr, ond ni fydd yn golygu dod i gysylltiad uniongyrchol â myfyrwyr unigol.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ddymunol.

 • Ystod cyflog: £32,517 – £38,111 y flwyddyn. (Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band)
 • Lleoliad: Bedwas, Caerffili
 • Dyddiad Gofynnwch Unrhyw Beth: 16 Gorffennaf 2021 (Ebostiwch hrdepartment@hefcw.ac.uk i dderbyn y ddolen Zoom)
 • Dyddiad cau: 25 Gorffennaf 2021
 • Dyddiad cyfweld: 13 Awst 2021
 • Nifer y swyddi: 1
 • Cyfeirnod swydd wag: HE0198/693
 • Gwybodaeth arall berthnasol: Parhaol. Swydd lawn amser yw hon (37 awr yr wythnos) ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol. Yn addas ar gyfer secondiad. Ewch i’n tudalen Gweithio i ni am ragor o fanylion am y buddion yr ydym yn eu cynnig.
 • Disgrifiad swydd

Allech chi ein helpu ni wrth ddatblygu polisïau i ehangu mynediad a gwella ansawdd ac amrywiaeth mewn addysg uwch yng Nghymru?

Rydym yn chwilio am Swyddog Ehangu Mynediad a Chynhwysiant i weithio gyda ni i helpu sector addysg uwch Cymru i ehangu mynediad, hyrwyddo cyfle cyfartal a chynyddu amrywiaeth staff a myfyrwyr mewn addysg uwch. Mae gwaith y tîm hefyd yn cynnwys meysydd fel cefnogi llesiant cenedlaethau’r dyfodol, fel y nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ynghyd â helpu i sicrhau bod cydraddoldeb yn greiddiol i bopeth a wnawn fel sefydliad.  Bydd eich rôl chi yn hollbwysig er mwyn cyflawni nodau’r tîm.

Byddwch yn gweithio’n agos fel aelod o’n tîm i fonitro ac adolygu adroddiadau a chynlluniau a gyflwynir inni, paratoi tystiolaeth a gwybodaeth i lunio ein datblygiadau polisi, a chysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol, fel prifysgolion a Llywodraeth Cymru. Byddwch yn cyflawni amrywiaeth eang o waith o fewn y tîm, a hefyd yn goleuo gwaith timau eraill yn CCAUC yng nghyswllt cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Drwy fynychu a chefnogi cyfarfodydd a digwyddiadau byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a’ch cyfraniad at ddatblygiad polisi, gan dderbyn cefnogaeth lawn gan eich tîm, a chyfleoedd am hyfforddiant drwy gydol yr amser. Er mai pwrpas y rôl fydd gwneud gwahaniaeth i fyfyrwyr, ni fyddwch yn gweithio’n uniongyrchol â nhw.

Er mwyn cyflawni’r rôl hon, mae sgiliau effeithiol wrth ddadansoddi a datrys problemau, sgiliau cyfathrebu a rhifedd, yn ogystal â sgiliau TG yn hanfodol. Bydd gennych chi hefyd sgiliau trefnu a gweinyddu rhagorol, a Safonau Uwch (neu gymwysterau cyfwerth) a phrofiad mewn awyrgylch addysg uwch yn ddelfrydol, neu byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ddymunol.

 • Ystod cyflog: £25,527 – £30,302 y flwyddyn. (Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band)
 • Lleoliad: Bedwas, Caerffili
 • Dyddiad Gofynnwch Unrhyw Beth: 16 Gorffennaf 2021 (Ebostiwch hrdepartment@hefcw.ac.uk i dderbyn y ddolen Zoom)
 • Dyddiad cau: 25 Gorffennaf 2021
 • Dyddiad cyfweld: 19 Awst 2021
 • Nifer y swyddi: 1
 • Cyfeirnod swydd wag: HE0199/694
 • Gwybodaeth arall berthnasol: Parhaol.  Swydd lawn amser yw hwn ond gallai fod yn addas ar gyfer cyfran swydd neu secondiad i’r ymgeisydd priodol. Ewch i’n tudalen Gweithio i ni am ragor o fanylion am y buddion yr ydym yn eu cynnig.
 • Disgrifiad swydd

Mae CCAUC yn recriwtio Swyddog Cymorth TGCh newydd i ymuno â’n tîm bach sefydledig.  Dyma gyfle cyffrous mewn rôl sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr a fydd yn darparu’r cyswllt cyntaf ar gyfer gwasanaethau cymorth TGCh i’n staff, ac yn helpu i ddatblygu systemau a gwasanaethau digidol sy’n seiliedig ar arfer gorau o fewn y diwydiant.

Byddwch hefyd yn gweithio gydag aelodau uwch o staff TGCh ac yn eu cynorthwyo i ddarparu amrywiaeth eang o systemau a gwasanaethau, gan gynnwys gweinyddu systemau, dogfennau technegol, gwaith cynnal a chadw diogelu gwybodaeth, rheoli asedau, gweithio ar brosiectau a mwy.

Byddai rhywfaint o brofiad perthnasol o fewn rôl cymorth TGCh yn fanteisiol, ond nid yw’n hanfodol gan y byddwch yn derbyn cymorth gan eich tîm a chyfleoedd hyfforddi wrth ichi setlo i mewn i’r rôl. Dylai fod gennych gymwysterau TGCh perthnasol neu fod wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd.

Byddwch yn aelod da o’r tîm, sy’n gallu meithrin a chynnal perthnasoedd gwaith ardderchog â chydweithwyr a chysylltiadau allanol. Mae’r gallu i weithio ar eich cymhelliant eich hun, i drefnu tasgau’n effeithiol ar sail blaenoriaeth, a tharo cydbwysedd rhwng gofynion amrywiol sy’n cystadlu’r naill a’r llall yn hanfodol.

Byddwch yn awyddus i ddysgu sgiliau newydd ar draws pob maes TGCh, a bydd gennych agwedd gadarnhaol, gan roi’r prif sylw i ddiogelwch gwybodaeth ym mhopeth a wnewch. Bydd hyn yn cyfrannu at fod yn rhan o’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Corfforaethol ehangach, gan weithio tuag at ddarparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i staff CCAUC ac, yn y pen draw, cefnogi amcan CCAUC o ddarparu cyfundrefn addysg uwch o safon fyd-eang yng Nghymru.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog, yn Gymraeg neu’n Saesneg, yn ddymunol.

 • Graddfa cyflog: £25,527 – £30,302 y flwyddyn. (Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band)
 • Lleoliad: Bedwas, Caerffili
 • Dyddiad Gofynnwch Unrhyw Beth: 13 Gorffennaf 2021 (Ebostiwch hrdepartment@hefcw.ac.uk i dderbyn y ddolen Zoom)
 • Dyddiad cau: 19 Gorffennaf 2021
 • Dyddiad y cyfweliad: 11 Awst 2021
 • Nifer y swyddi: 1
 • Cyfeirnod y swydd wag: HE0195/690
 • Gwybodaeth berthnasol arall: Parhaol. Amser llawn (37 awr yr wythnos). Ewch i’n tudalen Gweithio i ni am ragor o fanylion am y buddion yr ydym yn eu cynnig.
 • Disgrifiad swydd

Mae gennym gyfle ardderchog i Ddadansoddwr Ystadegol gyfrannu at amcanion rheoleiddio a strategol CCAUC drwy ddadansoddi data addysg uwch a sicrhau ansawdd data.

Mae Tîm Ystadegau CCAUC yn gyfrifol am ddadansoddi ac adrodd ar ddata sy’n ymwneud â myfyrwyr, staff a chyllid addysg uwch; am ddarparu gwybodaeth i gydweithwyr mewnol ac allanol; ac am ddatblygu modelau cyllido a chyfrifo dyraniadau cyllid.  Fel aelod newydd o’r tîm, byddwch yn datblygu’n arbenigwr mewn data addysg uwch ac yn meddu ar y sgiliau, y profiad a’r wybodaeth i ddarparu data a gwybodaeth i eraill yn effeithiol.

Byddwch wedi eich addysgu hyd at lefel gradd neu gyfatebol mewn maes rhifedd fel mathemateg neu ystadegau, byddwch yn aelod da o’r tîm, sy’n gallu datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da â chydweithwyr yn CCAUC, cysylltiadau data mewn prifysgolion a rhanddeiliaid allanol fel yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Byddwch yn gallu gweithio’n annibynnol, i feddwl am atebion i broblemau ac awgrymu gwelliannau i fodloni anghenion y rhai sy’n defnyddio’r gwaith dadansoddi a’r wybodaeth rydych chi’n eu cynhyrchu. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol sylw rhagorol i fanylder, a bydd yn gallu gweld perthnasedd ei waith i’r cyd-destun ehangach, a sut y caiff ei ddefnyddio. Mae sgiliau cyfathrebu a gwrando cryf yn hanfodol. Mae sgiliau TG rhagorol, gan gynnwys Microsoft Excel a phrofiad rhaglennu mewn SAS neu feddalwedd debyg yn hanfodol.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog, yn Gymraeg neu’n Saesneg, yn ddymunol.

 • Ystod cyflog: £32,517 – £38,111 y flwyddyn. (Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band)
 • Lleoliad: Bedwas, Caerffili
 • Dyddiad Gofynnwch Unrhyw Beth: 12 Gorffennaf 2021 (Ebostiwch hrdepartment@hefcw.ac.uk i dderbyn y ddolen Zoom)
 • Dyddiad cau: 19 Gorffennaf 2021
 • Dyddiad cyfweld: 29 Gorffennaf 2021
 • Nifer y swyddi: 1
 • Cyfeirnod swydd wag: HE0196/691
 • Gwybodaeth arall berthnasol: Parhaol. Swydd lawn amser yw hon (37 awr yr wythnos) ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol. Yn addas ar gyfer secondiad.  Ewch i’n tudalen Gweithio i ni am ragor o fanylion am y buddion yr ydym yn eu cynnig.
 • Disgrifiad swydd

 Sut i ymgeisio

I ymgeisio am swydd wag, gallwch naill ai:

 • gysylltu â’r Adran AD drwy ddefnyddio’r manylion isod i wneud cais am becyn ymgeisio, neu
 • lawrlwytho ffurflen gais
 • Ffurflen gais (Cymraeg)

Dogfennau ategol

Ar ôl ei llenwi, anfonwch eich ffurflen gais yn ôl drwy e-bost i hrdepartment@hefcw.ac.uk  neu drwy’r post i’r Adran AD yn y cyfeiriad isod.

Dyfynnwch gyfeirnod y swydd wag ar bob gohebiaeth a ffurflenni cais. Anfonir cydnabyddiaeth am bob ffurflen gais a dderbynnir drwy e-bost.

Rydym yn hapus i dderbyn ceisiadau a gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Sylwch na fyddwn yn derbyn CVs.

Cysylltwch â’r Adran AD:

hrdepartment@hefcw.ac.uk
029 2085 9645

Adran Adnoddau Dynol, CCAUC
Tŷ Afon, Ffordd Bedwas,
Bedwas, Caerffili
CF83 8WT

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.