Swyddi gwag

Vacancies at HEFCW

Swyddi gwag cyfredol

Swydd wag wedi cau: Dadansoddydd Cynorthwyol

Rydym yn recriwtio am Ddadansoddydd Cynorthwyol i helpu i gasglu a dadansoddi data er mwyn ein galluogi ni i gyflawni ein dyletswyddau cyllido statudol. Rhaid eich bod yn dilyn rhaglen radd mathemateg neu raglen gradd arall sy’n cynnwys lefel uchel o rifedd a rhaid eich bod wedi cwblhau’r ddwy flynedd gyntaf yn llwyddiannus. Mae’r sgiliau a’r rhinweddau eraill sy’n ofynnol wedi’u cynnwys yn y disgrifiad swydd isod.

  • Graddfa cyflog: £19,602 – £22,845. Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band
  • Lleoliad: Bedwas, Caerffili
  • Dyddiad cau:  15 Mawrth 2021
  • Dyddiad y Cyfweliad: 8 Ebrill 2021
  • Nifer y Swyddi: 1
  • Cyfeirnod y Swydd Wag: HE0187/689
  • Gwybodaeth berthnasol arall: lleoliad ar gyfer myfyrwyr rhyngosod yn y flwyddyn academaidd 2021/22. Cyfnod sefydlog am 12 mis. Llawn amser (37 awr yr wythnos). Gweithio hyblyg a 30 diwrnod o wyliau blynyddol (ac eithrio gwyliau banc).
  • Disgrifiad Swydd

Sut i wneud cais

I wneud cais am swydd yn CCAUC gallwch naill ai:

  • cysylltu â’n Hadran Adnoddau Dynol (gweler y manylion isod) i ofyn am becyn gwneud cais, neu
  • lawrlwytho Ffurflen Gais, Arweiniad ar Lenwi Eich Ffurflen Gais, a Llyfryn Gwybodaeth

Ffurflen gais (Cymraeg)

Dogfennau ategol

Ar ôl llenwi eich ffurflen gais, byddwch cystal â’i dychwelyd i ni drwy e-bost hrdepartment@hefcw.ac.uk

Byddwch cystal â nodi Cyfeirnod y Swydd ar bob gohebiaeth a ffurflen gais. Cydnabyddir pob ffurflen gais a dderbynnir drwy e-bost neu a ddychwelir gyda cherdyn post.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cysylltwch â’r Adran AD:

hrdepartment@hefcw.ac.uk
029 2085 9645

Adran Adnoddau Dynol, CCAUC
Tŷ Afon, Ffordd Bedwas,
Bedwas, Caerffili
CF83 8WT

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.