Swyddi gwag

Vacancies at HEFCW

Swyddi gwag cyfredol

Mae ein swyddi gwag cyfredol wedi’u rhestru isod. Treuliwch ychydig o amser yn darllen ein tudalen Gweithio i ni i ddysgu mwy am yr hyn yr ydym yn ei gynnig, a gweld sut brofiad yw gweithio yn CCAUC.

Ceir manylion ymgeisio ar waelod y dudalen. Bydd angen ichi lenwi ein ffurflen gais, sy’n ein helpu i gynnal yr ymarfer recriwtio tecaf posib.  Mae ein proses recriwtio yn ddall ac yn ddienw, felly ni fydd y panel sy’n llunio’r rhestr fer ond yn derbyn gwybodaeth am eich addysg, eich sgiliau a’ch profiad.  Byddwn yn dileu’r holl fanylion personol. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn cynnal proses deg a thryloyw.

Mae CCAUC yn gyflogwr achrededig Hyderus o ran Anabledd a Chyflog Byw. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo gweithle amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ceisiadau’n arbennig gan ymgeiswyr LGBTQ+, ymgeiswyr anabl ac ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig, sydd yn cael eu tangynrychioli yn CCAUC ar hyn o bryd.

Digwyddiadau recriwtio Gofynnwch Unrhyw Beth

Byddwn yn cynnal digwyddiad rhithiol Gofynnwch Unrhyw Beth ar gyfer pob swydd wag hyd at y dyddiad cau. Dyma gyfle ichi siarad â rhai o gyflogeion CCAUC a staff AD i ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Byddwn yn sôn ychydig am y swydd, sut brofiad yw gweithio i CCAUC a hyd yn oed yn rhoi gair o gyngor ar sut i lenwi’r ffurflen gais, a beth i’w ddisgwyl o’n proses recriwtio! Mae’r digwyddiad Holi ac Ateb rhithiol yma ar agor i bawb, a hoffem groesawu unrhyw un sydd wedi’i dangynrychioli yn CCAUC ar hyn o bryd yn arbennig. Rhestrir y dyddiadau ar gyfer pob digwyddiad o dan bob swydd wag isod. I fod yn bresennol, anfonwch e-bost i hrdepartment@hefcw.ac.uk, gan nodi’r swydd sydd o ddiddordeb ichi, a byddwn yn anfon y ddolen Zoom atoch.

Swydd wag: Rheolwr Caffael

Dyma gyfle unigryw i weithiwr proffesiynol profiadol ym maes Caffael ymuno â CCAUC er mwyn inni allu parhau i sicrhau’r gwerth gorau am arian drwy ein gweithgarwch caffael. 

Gan weithio ochr yn ochr â’r Uwch Reolwr Caffael, byddwch yn datblygu polisïau a gweithdrefnau caffael CCAUC i ystyried deddfwriaeth gaffael newydd yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Ar yr un pryd byddwch yn cefnogi staff yn eu gweithgareddau caffael ac yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol i ddatblygu contractau sy’n addas i’r diben.

Gan weithio ar weithredu contractau ar gyfer y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY) newydd, y corff a fydd yn olynu CCAUC o 2023 ymlaen, byddwch yn sicrhau bod cytundebau presennol yn cael eu trosglwyddo ac yn gweithredu unrhyw ofynion newydd yn unol â deddfwriaeth ac arfer gorau.

Mae cymhwyster CIPS llawn neu rannol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, ynghyd â rhywfaint o brofiad o weithio ar lefel uwch o fewn sefydliad.  Byddwch yn aelod da o’r tîm, a all gynnal perthnasoedd gwaith rhagorol â chydweithwyr a chysylltiadau allanol, gan gyfleu deunydd sydd weithiau’n gymhleth yn glir ac yn fanwl gywir wrth bob cynulleidfa. Mae’r gallu i weithio ar eich cymhelliant eich hun ac i drefnu tasgau’n effeithiol yn ôl blaenoriaeth hefyd yn hanfodol.

Byddai’r swydd hon yn ddelfrydol fel secondiad, ac fe’i cynigir yn rhan-amser.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog, yn Gymraeg a Saesneg, yn ddymunol.

 • Ystod cyflog: £40,630 – £47,044 y flwyddyn, ar gyfartaledd. (Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band)
 • Lleoliad: Bedwas, Caerffili
 • Dyddiad Gofynnwch Unrhyw Beth: 27 Hydref 2021, 13:30 – 14:30 (Ebostiwch hrdepartment@hefcw.ac.uk i dderbyn y ddolen Zoom)
 • Dyddiad cau: 7 Tachwedd 2021
 • Dyddiad Cyfweld: 22 Tachwedd 2021
 • Nifer y swyddi: 1
 • Cyfeirnod Swydd Wag: HE0201/695
 • Gwybodaeth arall berthnasol: Yn addas ar gyfer secondiad. Mae’n swydd tymor penodol tan 31 Mawrth 2023. Rhan amser (22.5 awr yr wythnos). Ewch i’n tudalen Gweithio i ni am ragor o fanylion am y buddion yr ydym yn eu cynnig.
 • Disgrifiad swydd

 Sut i ymgeisio

I ymgeisio am swydd wag, gallwch naill ai:

 • gysylltu â’r Adran AD drwy ddefnyddio’r manylion isod i wneud cais am becyn ymgeisio, neu
 • lawrlwytho ffurflen gais
 • Ffurflen gais (Cymraeg)

Dogfennau ategol

Ar ôl ei llenwi, anfonwch eich ffurflen gais yn ôl drwy e-bost i hrdepartment@hefcw.ac.uk  neu drwy’r post i’r Adran AD yn y cyfeiriad isod.

Dyfynnwch gyfeirnod y swydd wag ar bob gohebiaeth a ffurflenni cais. Anfonir cydnabyddiaeth am bob ffurflen gais a dderbynnir drwy e-bost.

Rydym yn hapus i dderbyn ceisiadau a gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Sylwch na fyddwn yn derbyn CVs.

Cysylltwch â’r Adran AD:

hrdepartment@hefcw.ac.uk
029 2085 9645

Adran Adnoddau Dynol, CCAUC
Tŷ Afon, Ffordd Bedwas,
Bedwas, Caerffili
CF83 8WT

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.