Gweithio i CCAUC

Credwn fod gwobrwyo rhywun am y gwaith y mae’n ei wneud yn golygu mwy na chynnig pecyn ariannol da. Gan ein bod ni’n gwybod bod cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd o gymorth mawr i wneud CCAUC yn lle pleserus i weithio, gyda chyfres o bolisïau ar weithio hyblyg.

Cynigiwn wyliau blynyddol hael o 30 diwrnod gyda thâl y flwyddyn, sy’n codi i 33diwrnod ar ôl pum mlynedd o wasanaeth.

Rydym yn deall pwysigrwydd cael gweithwyr proffesiynol o fewn ein sefydliad sy’n meddu ar lefel uchel o sgiliau ac sydd wedi’u hyfforddi’n dda. Byddwn yn eich cynnwys yn eich proses rheoli perfformiad, gan osod eich amcanion a nodi hyfforddiant a fydd yn eich helpu i gyflawni eich rôl yn fwy effeithiol.

Hefyd cewch ddewis i ddod yn aelod o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, budd ardderchog a fydd yn eich helpu’n nes ymlaen yn eich bywyd.

Mae CCAUC yn gyflogwr a achredwyd gan y safon Hyderus o Ran Anabledd a’r Cyflog Byw. Mae ein Hadran Adnoddau Dynol yn ymdrechu i sicrhau bod ymgeiswyr o safon uchel yn cael eu penodi, eu datblygu a’u gwobrwyo’n briodol. Rydym yn croesawu’n gynnes geisiadau gan bob rhan o’r gymuned, a gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Yr Adran AD:

hrdepartment@hefcw.ac.uk
029 2085 9645

Adran Adnoddau Dynol, CCAUC,
Tŷ Afon, Ffordd Bedwas,
Bedwas, Caerffili
CF83 8WT

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.