Gweithio i CCAUC

Yn CCAUC, rydym yn ymdrechu i fod yn sefydliad sy’n gosod esiampl, sy’n cadw at ein gwerthoedd, lle bo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, iechyd a llesiant, cydweithio a chynaliadwyedd yn egwyddorion sylfaenol.

“Ystyriwn fod diwylliant CCAUC yn ased gwirioneddol y dylid ei feithrin.”

(Adolygiad annibynnol o brosesau llywodraethu CCAUC, 2019)

Mae ein staff wedi llunio a datblygu ein gwerthoedd. Mae’r gwerthoedd hyn yn bwysig inni, ac maent yn rhan o bob agwedd ar ein gwaith. Gobeithiwn eu bod yn dangos bod ein pobl – ein hamrywiaeth, ein llesiant a’n sgiliau – yn hollbwysig er mwyn cyflawni ein hamcanion, ac er mwyn cyd-greu diwylliant cadarnhaol a chefnogol i weithio ynddo.

Rydym yn gweithredu gydag uniondeb – yn dryloyw, yn ddibynadwy ac yn gyfrifol yn ein gwaith a’n perthnasoedd ag eraill
Rydym yn gefnogol – tuag at ein partneriaid a rhanddeiliaid, tuag at ein gilydd, tuag at ein hiechyd a’n llesiant ac o ran creu gweithle sy’n amrywiol a chynhwysol
Rydym yn arloesol – yn ein hymagwedd at ffyrdd newydd o weithio, ac wrth ein herio ni’n hunain i ddatblygu
Rydym yn gydnerth – â’r arbenigedd i fod yn ymatebol ac i ymaddasu mewn amgylchedd sy’n newid

Mae CCAUC yn gyflogwr achrededig Hyderus o ran Anabledd a Chyflog Byw. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo gweithle amrywiol a chynhwysol ac yn annog ceisiadau’n arbennig gan ymgeiswyr LGBTQ+, ymgeiswyr anabl ac ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig, sydd yn cael eu tangynrychioli yn CCAUC ar hyn o bryd.

Gwyddom fod cydnabod eich gwaith yn golygu mwy na chynnig pecyn ariannol da. Mae gennym amrywiaeth o bolisïau gweithio’n hyblyg sy’n helpu i daro cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, ac yn cyfleu neges gref ynghylch llesiant. Rydym yn cefnogi’r Gymraeg, a’r defnydd ohoni yn ein gwaith beunyddiol, a byddwn yn rhoi cymorth ichi os hoffech ddechrau dysgu Cymraeg, neu barhau i ddysgu Cymraeg, ar gyflymder sy’n gweddu i chi ac i’r sefydliad.

Rydym yn cynnig gwyliau hael o 30 diwrnod gyda chyflog bob blwyddyn, sy’n codi i 33 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth, oriau hyblyg, gweithio gartref, a threfniadau cefnogol ar gyfer absenoldeb arbennig. Rydym hefyd yn eich annog i dreulio awr o’ch amser gwaith bob wythnos yn cymryd rhan mewn gweithgaredd llesol.  Mae gennym undeb llafur cydnabyddedig, PCS, a Rhaglen Cymorth i Weithwyr.

Rydym yn deall pwysigrwydd cael gweithwyr proffesiynol medrus sydd wedi’u hyfforddi’n dda o fewn ein sefydliad. Byddwn yn eich cynnwys yn eich proses rheoli perfformiad, yn gosod eich amcanion ac yn nodi hyfforddiant a fydd yn eich helpu i gyflawn eich rôl yn fwy effeithiol.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i fod yn aelod o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, mantais ardderchog a fydd o gymorth i chi yn ddiweddarach yn eich bywyd.

Ar hyn o bryd, rydym yn dal i weithio gartref, a byddwn yn sicrhau bod gennych yr holl offer a chefnogaeth angenrheidiol, a rhaglen sefydlu gynhwysfawr er mwyn sicrhau eich bod yn gallu cyflawni eich swydd o bell.

Mae ein manylion cyswllt wedi’u nodi isod ac rydym yn falch o dderbyn ceisiadau a gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Adran Adnoddau Dynol, CCAUC,
Tŷ Afon, Ffordd Bedwas,
Bedwas, Caerffili
CF83 8WT

hrdepartment@hefcw.ac.uk
029 2085 9645

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.