Amdanom ni

Popeth y mae angen i chi ei wybod am CCAUC, ein polisïau, ein cyngor a phwyllgorau.

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru – CCAUC – yw’r corff cyhoeddus sy’n gweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a darparwyr addysg uwch. Rydym yn rheoleiddio lefelau ffioedd darparwyr addysg uwch, yn sicrhau bod fframwaith yn ei le ar gyfer asesu ansawdd addysg uwch, ac yn craffu ar berfformiad prifysgolion a darparwyr eraill dynodedig. Rydym hefyd yn darparu cyllid ar gyfer addysgu, ymchwil ac arloesi addysg uwch, ac yn defnyddio ein dylanwad a’n harbenigedd i helpu i roi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg uwch ar waith, er lles cymdeithas yn ehangach ac er lles yr economi.

Polisïau gweithredol

Mae gennym ni amrywiaeth o bolisïau mewnol sy’n dylanwadu ar ein gweithgareddau pob dydd.

Governance

Llywodraethu

Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, derbyniwn gyllid gan, ac rydym yn atebol i, Lywodraeth Cymru. Mae ein Cyngor yn canolbwyntio ar faterion polisi strategol, materion o bwys ac arwyddocâd mawr, a chadw golwg cyffredinol ar ein gweithgareddau. Sefydlwyd pwyllgorau i gynghori’r Cyngor ar feysydd gwaith penodol.

Working for HEFCW

Gweithio i CCAUC

Credwn fod gwobrwyo rhywun am y gwaith yr ydych yn ei wneud yn golygu mwy na chynnig pecyn ariannol da. 

Adroddiad blynyddol a chyfrifon

Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi adroddiad am ein gweithgareddau i ddangos pa mor llwyddiannus y buom wrth gyflawni ein targedau a sut yr ydym wedi defnyddio arian cyhoeddus.

Cyngor a phwyllgorau

Mae ein Cyngor, o hyd at 12 aelod, yn canolbwyntio ar faterion polisi strategol, materion o bwys ac arwyddocâd mawr, a chadw golwg cyffredinol ar ein gweithgareddau. Sefydlwyd pwyllgorau i gynghori ein Cyngor ar feysydd gwaith penodol.

HEFCW Council and Committees