Skip to page content

Pwyllgorau CCAUC

Mae’r Cyngor wedi sefydlu nifer o bwyllgorau.

  • Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg - mae’n rhoi sicrwydd annibynnol i’n Cyngor ynghylch effeithiolrwydd rheolaeth fewnol, trefn lywodraethol gorfforaethol, a rheoli risg.
  • Pwyllgor Adnoddau Dynol - mae’n ystyried ac yn cymeradwyo pob mater yn ymwneud â chyflogaeth.
  • Pwyllgor Enwebiadau - mae’n penodi ac ailbenodi unigolion ag arbenigedd addas ar bwyllgorau’r Cyngor, yn ogystal â chynrychiolwyr CCAUC ar bwyllgorau a phaneli allanol.
  • Pwyllgor Asesu Ansawdd - mae’n ymgymryd â chyfrifoldebau statudol y Cyngor mewn perthynas ag asesu ansawdd sy’n codi o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 a Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015.
  • Pwyllgor Rheoleiddio - yn cynghori ein Cyngor ar weithredu cyfrifoldebau rheoleiddiol CCAUC o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015.
  • Pwyllgor Tâl - mae’n gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ynghylch adolygiad cyflog a pherfformiad y Prif Weithredwr.
  • Pwyllgor Ymchwil Cymru - mae’n cynghori’r Cyngor ar ei strategaethau ar gyfer gweithgareddau arloesedd, ymgysylltu ac ymchwil a’r polisïau ac egwyddorion sy’n sail iddynt, gan gynnwys trefniadau cyllido.
  • Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr - mae’n cynghori ein Cyngor ar yr holl faterion sy’n berthnasol i gyflawniad a chyfleoedd myfyrwyr mewn addysg uwch, gan gynnwys Cyfrwng Cymraeg, ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a sgiliau a chyflogadwyedd, gyda’r nod o sicrhau bod addysg uwch Cymru’n diwallu anghenion a disgwyliadau dysgwyr a rhanddeiliaid eraill.

Siart strwythur pwyllgorau

Aelodau pwyllgorau a datganiadau o fuddiannau

Rheolau Sefydlog Pwyllgor CCAUC

[Ar gael yn Saesneg yn unig.]
Skip to top of page or to page menu