Skip to page content

Cwyn am sefydliad

Cwblhewch y ffurflen hon er mwyn anfon cwyn at CCAUC ynglŷn â sefydliad. Byddwch yn derbyn ymateb gan CCAUC sy’n unol â’r weithdrefn gwyno.

Eich manylion cyswllt
Enw’r achwynydd
Cyfeiriad
Preswylfan
Ffôn
E-bost
Manylion am y gŵyn
Natur y gŵyn (noder nad yw rhai mathau o gwynion yn berthnasol i bob sefydliad)
Sefydliad
Eich perthynas â’r sefydliad
Manylion ynglŷn â’r cwyn (mwyafrif o 500 o lythrennau)
A yw’r sefydliad yn ymwybodol o’r gŵyn?
Tystiolaeth
A oes gennych unrhyw dystiolaeth i gefnogi eich cwyn?
Cyflwyno
A oes sefydliad arall wedi’i hysbysu am y gŵyn hon?
Sicrhewch fod y manylion uchod yn gywir. Drwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn rhoi eich caniatâd i CCAUC gysylltu â chi ynglŷn â’r gŵyn hon.

Skip to top of page or to page menu