Skip to page content

Swyddi gwag cyfredol

Swyddog Profiad Myfyrwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Profiad Myfyrwyr i weithio gyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau bod myfyrwyr yng Nghymru yn cael y profiad academaidd gorau posibl mewn addysg uwch. Mae gwaith y tîm Profiad Myfyrwyr yn ymwneud â meysydd fel safonau academaidd, sicrhau ansawdd, dysgu ac addysgu, gwybodaeth myfyrwyr a sgiliau a chyflogadwyedd.

Byddwch yn rhoi cefnogaeth i bwyllgorau allweddol sy'n ein helpu i gyflawni gwaith datblygu polisi, gan gynnwys ysgrifennu papurau, cyflawni gwaith prosiect a chymryd cofnodion. Byddwch hefyd yn cysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol, fel NUS Cymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn dirprwyo dros gydweithwyr mewn cyfarfodydd fel bo'r angen. Bydd y rôl yn canolbwyntio ar fuddiannau myfyrwyr, ond ni fydd yn golygu dod i gysylltiad yn uniongyrchol â myfyrwyr unigol.

Byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd (neu lefel gyfatebol). Bydd gennych sgiliau trefnu a gweinyddol ardderchog, ac yn ddelfrydol byddwch wedi ennill y sgiliau hynny mewn amgylchedd addysg uwch. Mae sgiliau cyfathrebu a rhifedd effeithiol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, ynghyd â sgiliau datrys problemau, dadansoddi a TG. Mae'r gallu i weithio yn Gymraeg, gan gynnwys sgwrsio â'n partneriaid a drafftio gohebiaeth, yn hanfodol. Byddwch hefyd yn gallu cefnogi tîm cyfathrebu CCAUC.

Cylchfa Gyflog: £24,904 - £29,563. Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 21 Ionawr 2020
Dyddiad Cyfweliad: 31 Ionawr a 3 Chwefror 2020
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0137/681
Math o gontract: Parhaol. Swydd lawn amser yw hon ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol. Yn addas ar gyfer secondiad.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais


Rheolwr Cymorth TGCh

Mae CCAUC yn dymuno recriwtio Rheolwr Cymorth TGCh newydd i ymuno â'r adran TGCh fechan yr ydym wedi'i sefydlu, sy'n rhan o'n Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Corfforaethol, er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i staff CCAUC a rhanddeiliaid allanol.

Bydd deilydd y rôl gyffrous hon sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau cymorth TGCh llinell gyntaf ac ail linell i staff CCAUC o ddydd i ddydd, ac am ddatblygu a darparu systemau a gwasanaethau digidol yn seiliedig ar arfer gorau'r diwydiant.

Yn ogystal â hyn, byddwch yn cynorthwyo aelodau uwch o staff TGCh i ddarparu amrywiaeth eang o systemau a gwasanaethau; bydd hyn yn cynnwys gweinyddu systemau, dogfennau technegol, cynnal diogelwch gwybodaeth, rheoli asedau, gweithio ar brosiectau a mwy!

Bydd angen i chi fod wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd (neu gyfwerth) mewn pwnc sy'n gysylltiedig â TGCh, a meddu ar brofiad o rôl cymorth TGCh. Byddwch yn aelod gweithgar o'r tîm, sy'n gallu meithrin a chynnal perthnasoedd gwaith rhagorol â chydweithwyr a chysylltiadau allanol. Mae'r gallu i weithio ar eich cymhelliant eich hun, i drefnu tasgau'n effeithiol yn ôl blaenoriaeth a tharo cydbwysedd rhwng gofynion amrywiol sy'n cystadlu'r naill yn erbyn y llall yn hanfodol.

Bydd gennych agwedd gadarnhaol, a byddwch yn rhoi'r sylw pennaf i ddiogelwch gwybodaeth ym mhopeth a wnewch.

Cylchfa Gyflog: £31,724 - £37,181. Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 23 Ionawr 2020
Dyddiad Cyfweliad: 6 Chwefror 2020
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0189/682
Math o gontract: Parhaol, amser llawn.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais


Uwch Reolwr Ymgysylltu Allanol - Ymchwil ac Arloesi

CCAUC yw corff cyllido ymchwil mwyaf Cymru, ac mae'n darparu oddeutu £95 miliwn y flwyddyn i gefnogi gweithgareddau ymchwil ac arloesi prifysgolion yng Nghymru. Mae CCAUC yn recriwtio Uwch Reolwr Ymgysylltu Allanol ar gyfer Ymchwil ac Arloesi (YacA) i ddatblygu a rheoli ymgysylltiad allanol CCAUC mewn perthynas â'r agenda YacA.

Gan reoli cynllun ymgysylltu allanol CCAUC ar gyfer YacA, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu cysylltiadau strategol rhwng cyllidwyr YacA, prifysgolion Cymru a rhanddeiliaid eraill allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Rhan hollbwysig o'r rôl hon yw datblygu trefniadau gwaith effeithiol ag Ymchwil ac Arloesi'r DU (UKRI), lle byddwch yn meithrin perthnasoedd â staff ac yn cyfrannu at eu gwaith datblygu polisi a'u gwaith ar brosiectau drwy fod yn bresennol yn rheolaidd yn eu swyddfa yn Llundain.

Byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd (neu gyfwerth) ac yn weithiwr proffesiynol profiadol o sefydliad addysg uwch, sefydliad o'r sector cyhoeddus neu gorff cyllido, a bydd gennych brofiad sylweddol o sicrhau canlyniadau drwy feithrin perthnasoedd a gweithgarwch ymgysylltu. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth dda o drefniadau polisi a chyllido ymchwil ac arloesi ledled y DU. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn arddangos gweledigaeth strategol a sgiliau cyfathrebu rhagorol, a bydd ganddo brofiad o weithio gydag unigolion mewn swyddi cyfrifol, gan gynnwys uwch-academyddion ac uwch-swyddogion o'r llywodraeth.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £39,639 - £45,897. Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 28 Ionawr 2020
Dyddiad Cyfweliad: 7 Chwefror 2020
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0190/683
Math o gontract: Parhaol. Swydd lawn amser yw hon ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol. Yn addas ar gyfer secondiad.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais


Rheolwr Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu

CCAUC yw corff cyllido ymchwil mwyaf Cymru, ac mae'n darparu oddeutu £95 miliwn y flwyddyn i gefnogi gweithgareddau ymchwil ac arloesi prifysgolion yng Nghymru. Mae CCAUC yn recriwtio Rheolwr Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu (YAY) i reoli mentrau cyllido ymchwil ac arloesi CCAUC a chymryd cyfrifoldeb dros ddatblygu polisi a chyllid cenhadaeth ddinesig CCAUC.

Drwy ddefnyddio sgiliau rheoli prosiect cryf byddwch yn cefnogi aelodau uwch y tîm YAY drwy fonitro cyllidebau prosiectau, dadansoddi cyflwyniadau a llunio adroddiadau ar brosiectau a gyllidir gan CCAUC. Byddwch hefyd yn defnyddio'r sgiliau hyn i gymryd cyfrifoldeb dros gynnal Pwyllgor Ymchwil Cymru ac is-grwpiau cysylltiedig yn effeithiol.

Gweithio gyda'r Uwch Reolwr Arloesi ac Ymgysylltu i ddod yn gyswllt arbenigol o fewn CCAUC ar gyfer agenda'r Genhadaeth Ddinesig. Ar gyfer hyn, bydd yn rhaid i chi fod yn aelod ardderchog o'r tîm sydd yn gallu meithrin a chynnal perthnasoedd gwaith da â chydweithwyr yn CCAUC, staff prifysgolion ar bob lefel a chymheiriaid ar draws y DU.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd (neu gyfwerth), a bydd ganddo/ganddi'r gallu i weithio'n annibynnol i lunio adroddiadau, a hynny weithiau erbyn dyddiadau terfyn tynn, heb ryw lawer o arweiniad. Mae sgiliau cyfathrebu, rhifedd a TG cryf yn hanfodol.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £31,724 - £37,181. Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 28 Ionawr 2020
Dyddiad Cyfweliad: 12 Chwefror 2020
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0191/684
Math o gontract: Parhaol. Swydd lawn amser yw hon ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol. Yn addas ar gyfer secondiad.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu