Skip to page content

Swyddi gwag presennol

Uwch Reolwr Llywodraethu a Sicrwydd Risg

Mae rôl reoleiddiol CCAUC yn gofyn am sicrwydd bod prifysgolion yn cael eu llywodraethu a’u rheoli’n briodol. Mae’r Tîm Cynaliadwyedd a Sicrwydd yn gyfrifol am ddarparu’r sicrwydd hwn ac mae CCAUC yn recriwtio Uwch Reolwr Llywodraethu a Sicrwydd Risg i weithio fel rhan o’r tîm hwn.

Byddwch yn rheoli proses adolygu sicrwydd sefydliadol CCAUC, i ddarparu sicrwydd am y llywodraethu a’r fframwaith o fesurau rheoli mewn sefydliadau Addysg Uwch; a’r broses adolygu risg sefydliadol. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddi ffurflenni archwilio blynyddol a data eraill, a pharatoi adroddiadau ar gyfer Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a Chyngor CCAUC. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr yn CCAUC i gydlynu’r dadansoddi a’r adrodd yn ôl.

Wedi’i addysgu hyd at lefel gradd (neu gyfatebol), bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad mewn rôl archwilio, sicrwydd neu lywodraethu yn y sector cyhoeddus, addysg uwch neu gyllid/cyfrifyddu. Hefyd gallwch fod yn gyfrifydd cymwys, yn archwilydd mewnol, neu fod â chymhwyster mewn llywodraethu corfforaethol, ond nid yw hyn yn hanfodol.

Mae gallu cyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg neu yn Saesneg yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £36,817 - £44,997 Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: Hanner dydd, 17 Mehefin 2019
Dyddiad Cyfweliad: 3 Gorffennaf 2019
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0156/672
Gwybodaeth berthnasol arall: Parhaol, llawn amser, ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais


Pwyllgor Adnoddau Dynol a Phwyllgor Tâl CCAUC: Lle gwag ar gyfer aelod annibynnol

Mae gan y Pwyllgor Adnoddau Dynol rôl allweddol mewn goruchwylio agweddau ar gynllunio’r sefydliad, tâl a thelerau ac amodau cyflogaeth, polisïau a gweithdrefnau ac mae ganddo awdurdod dirprwyol gan Gyngor CCAUC i wneud penderfyniadau yn y meysydd hyn. Mae’r Pwyllgor Tâl yn gweithredu ar ran y Cyngor i sicrhau bod tâl y Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr yn cael ei weithredu’n deg yn unol ag argymhellion Llywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am rywun i ddod â phersbectif annibynnol, allanol i waith y Pwyllgorau, mewn cynhwysedd gwirfoddol. Mae manylion llawn am y swyddi ar gael drwy ddilyn y ddolen isod.

Bydd pob cais yn cael ei drin yr un fath a phenodir ar sail rhinweddau.

Hysbyseb lawn

Ffurflen Fonitro CydraddoldebMae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu