Skip to page content

Swyddi gwag presennol

Dadansoddwr Ystadegol

Mae Tîm Ystadegau CCAUC yn gyfrifol am ddadansoddi ac adrodd yn ôl ar ddata cysylltiedig â myfyrwyr, staff a chyllid addysg uwch; am ddarparu gwybodaeth i gydweithwyr mewnol ac allanol; ac am ddatblygu modelau cyllido a chyfrif dyraniadau cyllido. Rydym yn dîm bach o bump o bobl ac yn chwilio am Ddadansoddwr Ystadegol i ymuno â’n tîm.

Gyda chyfrifoldeb am system rheoli gwybodaeth CCAUC, am ddadansoddi data addysg uwch ac am sicrhau ansawdd data, byddwch yn datblygu i fod yn arbenigwr ar ddata addysg uwch a bydd gennych sgiliau, profiad a gwybodaeth i ddarparu data a gwybodaeth yn effeithiol i eraill.

Bydd rhaid i chi fod wedi cael addysg hyd at lefel gradd (neu gyfatebol) mewn gradd yn ymwneud â rhifau, fel mathemateg neu ystadegau. Byddwch yn aelod da o dîm sy’n gallu datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da gyda chydweithwyr yn CCAUC, cysylltiadau data mewn prifysgolion a rhanddeiliaid allanol fel yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a’r Gwasanaeth Derbyn i Brifysgolion a Cholegau (UCAS). Byddwch yn gallu gweithio’n annibynnol i feddwl am ddatrysiadau i broblemau a darparu awgrymiadau a gwelliannau i roi sylw i anghenion y rhai sy’n defnyddio’r dadansoddiadau a’r wybodaeth rydych yn eu llunio. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhoi sylw rhagorol i fanylder ac yn gallu gweld perthnasedd ehangach yr hyn maent yn ei gynhyrchu a sut caiff ei ddefnyddio. Mae sgiliau cyfathrebu a gwrando cadarn yn hanfodol. Bydd gennych sgiliau TG rhagorol, gan gynnwys Microsoft Excel, a phrofiad o raglennu yn SAS neu feddalwedd tebyg.

Mae gallu cyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg neu yn Saesneg yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £29,285 - £36,452. Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 24 Medi 2019
Dyddiad Cyfweliad: 3 neu 4 Hydref 2019
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0163/677
Gwybodaeth berthnasol arall: Swydd barhaol sydd yn hefyd addas ar gyfer secondiad. Llawn amser (37 awr yr wythnos)

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu