Skip to page content

Swyddi gwag presennol

Pennaeth Cynaliadwyedd a Sicrwydd

Mae rôl reoleiddiol CCAUC yn gofyn am sicrwydd bod prifysgolion yn cael eu llywodraethu a’u rheoli’n briodol. Mae CCAUC yn recriwtio Pennaeth Cynaliadwyedd a Sicrwydd i arwain y tîm sy’n gyfrifol am ddarparu’r sicrwydd hwn.

Gan reoli prosesau CCAUC ar gyfer monitro perfformiad ariannol a chynaliadwyedd prifysgolion, y llywodraethu a’r risg, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio mewn partneriaeth â chyrff perthnasol yn y DU, gan gynnwys cyllidwyr a rheoleiddwyr eraill. Byddwch yn cyflwyno gwaith sicrwydd CCAUC ac agweddau ar waith CCAUC ar gydymffurfio rheoleiddiol, gan gynnwys cyflwyno adroddiadau a briffiau i Lywodraeth Cymru a’r Gweinidog Addysg.

Wedi cael addysg hyd at lefel gradd (neu gyfatebol), byddwch yn weithiwr proffesiynol profiadol o gefndir addysg uwch, sector cyhoeddus, llywodraeth neu wasanaethau proffesiynol perthnasol, sy’n deall materion ariannol, llywodraethu a/neu reoleiddiol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol weledigaeth strategol, gallu dadansoddol cadarn, sgiliau cyfathrebu rhagorol, a phrofiad o reoli a chymell staff mewn timau.

Mae gallu cyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg neu yn Saesneg yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £45,447 - £55,567. Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: Hanner dydd, 12 Ebrill 2019
Dyddiad Cyfweliad: 25 Ebrill 2019
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0126/670
Math o gontract: Parhaol, llawn amser (37 awr yr wythnos)
Gwybodaeth berthnasol arall: Mae’r manteision cyflogaeth yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gweithio hyblyg a 30 diwrnod o wyliau blynyddol (ac eithrio gwyliau banc).

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Pennaeth Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu

CCAUC yw’r cyllidwr mwyaf ar ymchwil yng Nghymru, gan ddarparu mwy na £76 miliwn y flwyddyn i gefnogi gweithgareddau ymchwil prifysgolion Cymru. Mae CCAUC yn recriwtio Pennaeth Ymchwil ac Arloesi i arwain y tîm sy’n gyfrifol am bennu cyfeiriad gweithgarwch ymchwil a chyfnewid gwybodaeth yng Nghymru.

Gan reoli’r gwaith o ddatblygu a gweithredu polisïau CCAUC mewn perthynas ag ymchwil ac arloesi, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio mewn partneriaeth â chyrff eraill, gan gynnwys y llywodraeth yng Nghymru a’r DU. Byddwch yn cyflwyno rhaglenni cyllido mawr sy’n cefnogi gweithgarwch prifysgolion ac yn goruchwylio’r gwaith o ddarparu mentrau yn y DU, a’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2021) yn sicr, gan weithio’n agos â chyrff cyllido addysg uwch eraill y DU yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Wedi cael addysg hyd at lefel gradd (neu gyfatebol), byddwch yn weithiwr proffesiynol profiadol o sefydliad addysg uwch neu sefydliad sector cyhoeddus, gyda phrofiad sylweddol o weithredu polisïau ymchwil ac arloesi a threfniadau cyllido ar gyfer y sector prifysgolion, naill ai yng Nghymru neu yn rhywle arall yn y DU. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol weledigaeth strategol, gallu dadansoddol cadarn, sgiliau cyfathrebu rhagorol, a phrofiad o reoli a chymell staff mewn timau.

Mae gallu cyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg neu yn Saesneg yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £45,447 - £55,567. Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: Hanner dydd, 12 Ebrill 2019
Dyddiad Cyfweliad: 2 Mai 2019
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0127/671
Math o gontract: Parhaol, llawn amser (37 awr yr wythnos)
Gwybodaeth berthnasol arall: Mae’r manteision cyflogaeth yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gweithio hyblyg a 30 diwrnod o wyliau blynyddol (ac eithrio gwyliau banc).

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu