Skip to page content

Swyddi gwag presennol

Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Dadansoddi
Cyfeirnod y Swydd: HE00167/668

Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid
Cyfeirnod y Swydd: HE00168/669

Mae’n bleser gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) gyhoeddi dau gyfle rhagorol i unigolion priodol i wneud cyfraniad sylweddol at ein gwaith ac at addysg uwch yng Nghymru. Rydym eisiau penodi Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Dadansoddi, a Chyfarwyddwr Polisi a Chyllid.

Rydym yn rheoleiddio darparwyr addysg uwch (AU) yng Nghymru, yn craffu ar eu perfformiad ac yn sicrhau bod ansawdd addysg uwch yn cael ei asesu. Rydym yn defnyddio cyllid gan Lywodraeth Cymru ac eraill i sicrhau dysgu ac ymchwil AU o’r safon uchaf, gan sicrhau cyfraniad gorau posib AU at ddiwylliant, cymdeithas ac economi Cymru.

Rhoddodd Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 gyfrifoldebau newydd i ni ac rydym yn ailstrwythuro er mwyn eu cyflawni’n well. Rydym yn chwilio yn awr am ddau unigolyn eithriadol i arwain ein cyfarwyddiaethau newydd ac i chwarae rôl allweddol mewn arwain y sefydliad yn ystod y blynyddoedd i ddod.

Gyda phrofiad sylweddol o arwain pobl a rheoli cymhlethdod ac amwysedd, bydd y Cyfarwyddwyr newydd yn cyfrannu at gyfeiriad strategol a rheolaeth gyffredinol CCAUC ac yn arwain ar yr agweddau hynny ar ein gwaith sy’n gyfrifoldeb eu cyfarwyddiaeth. Bydd ganddynt sgiliau trafod a dylanwadu sydd wedi’u datblygu’n dda ac, oherwydd natur arbenigol a bach CCAUC, byddant yn hyblyg eu dull o weithredu ac yn gallu gweithio gyda phobl ar wahanol lefelau, yn fewnol a gyda rhanddeiliaid allanol.

Bydd y Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Dadansoddi yn mynd ati i gyflawni a datblygu ein cyfrifoldebau rheoleiddiol a’n swyddogaethau dadansoddi ariannol ac ystadegol. Bydd rhaid i’r ymgeiswyr ddangos gallu i gomisiynu, dehongli a chyfathrebu dadansoddiadau data cymhleth, ynghyd â gofynion cyfreithiol, i sicrhau cydbwysedd rhwng arweinyddiaeth strategol a sylw priodol i fanylder, gan sicrhau ein bod yn bodloni ein rhwymedigaethau rheoleiddiol statudol.

Bydd y Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid yn mynd ati i ddatblygu a goruchwylio cyflawni ein strategaeth gorfforaethol a’n polisïau sydd wedi’u cynllunio i sicrhau cyfraniad gorau posib darparwyr AU Cymru at flaenoriaethau’r llywodraeth. Bydd rhaid i’r ymgeiswyr ddangos gallu i weithredu a dylanwadu ar bolisi ar draws yr ystod o flaenoriaethau strategol sydd gan CCAUC, a sicrhau cydbwysedd o ran arweinyddiaeth, gyda sylw priodol i fanylder a chreadigrwydd er mwyn cynyddu effaith CCAUC fel cyllidwr a dylanwadwr.

Bydd rhaid i’r ymgeiswyr ddangos profiad sylweddol o weithio ar lefel uwch, gan arwain datblygiad strategol a gweithredu polisïau ac arferion. Bydd rhaid iddynt fod â gwybodaeth ragorol am sector addysg uwch Cymru a’r sector addysg uwch ehangach yn y DU, ac am amgylchedd y sector cyhoeddus yn gysylltiedig â pholisi addysg uwch. Bydd rhaid wrth hygrededd ac effeithiolrwydd personol a gallu cynrychioli’r sefydliad ar lefelau uchel gyda darparwyr addysg uwch, Llywodraethau Cymru a’r DU, cyrff cyllido eraill, a sefydliadau allanol eraill.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bwriad i weithredu newidiadau i’r tirlun addysg a hyfforddiant ôl orfodol yng Nghymru, drwy sefydlu corff newydd a noddir yn gyfrifol am gyllido a rheoleiddio’r holl addysg ôl-16. Mae’n fwriad i’r amrywiaeth lawn o swyddogaethau a chyfrifoldebau sydd gan CCAUC ffurfio rhan o’r corff newydd hwn yn y dyfodol a byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru ar weithredu’r trefniadau newydd. Bydd y ddau gyfarwyddwr newydd yn chwarae rhan allweddol yn y datblygiadau hynny.

Mae’r manteision cyflogaeth yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gweithio hyblyg a 30 diwrnod o wyliau blynyddol (ac eithrio gwyliau banc).

Mae CCAUC yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned ac mae’n falch o dderbyn ffurflenni cais yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Penodir ar sail rhinweddau.

Cylchfa Gyflog: £56,121 - £68,604 Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: hanner dydd ar 7 Ionawr 2019
Dyddiad Cyfweliad: 17, 18, 21 neu 22 Ionawr 2019

Pecyn gwybodaeth am swydd wag

Disgrifiad swydd - Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Dadansoddi

Disgrifiad swydd - Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid

Sut i wneud cais

Skip to top of page or to page menu