Skip to page content

Swyddi gwag presennol

Swyddog Profiad Myfyrwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Profiad Myfyrwyr i weithio gyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau bod myfyrwyr yng Nghymru yn cael y profiad academaidd gorau posibl mewn addysg uwch. Mae gwaith y tîm Profiad Myfyrwyr yn ymwneud â meysydd fel safonau academaidd, sicrhau ansawdd, dysgu ac addysgu, gwybodaeth myfyrwyr a sgiliau a chyflogadwyedd.

Byddwch yn rhoi cefnogaeth i bwyllgorau allweddol sy'n ein helpu i gyflawni gwaith datblygu polisi, gan gynnwys ysgrifennu papurau, cyflawni gwaith prosiect a chymryd cofnodion. Byddwch hefyd yn cysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol, fel NUS Cymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn dirprwyo dros gydweithwyr mewn cyfarfodydd fel bo'r angen. Bydd y rôl yn canolbwyntio ar fuddiannau myfyrwyr, ond ni fydd yn golygu dod i gysylltiad yn uniongyrchol â myfyrwyr unigol.

Byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd (neu lefel gyfatebol). Bydd gennych sgiliau trefnu a gweinyddol ardderchog, ac yn ddelfrydol byddwch wedi ennill y sgiliau hynny mewn amgylchedd addysg uwch. Mae sgiliau cyfathrebu a rhifedd effeithiol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, ynghyd â sgiliau datrys problemau, dadansoddi a TG. Mae'r gallu i weithio yn Gymraeg, gan gynnwys sgwrsio â'n partneriaid a drafftio gohebiaeth, yn hanfodol. Byddwch hefyd yn gallu cefnogi tîm cyfathrebu CCAUC.

Cylchfa Gyflog: £22,989 - £28,983 Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: Hanner dydd, 28 Tachwedd 2019
Dyddiad Cyfweliad: 13 Rhagfyr 2019
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0137/680
Math o gontract: Parhaol. Swydd lawn amser yw hon ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol. Yn addas ar gyfer secondiad.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Dadansoddydd Cynorthwyol

Math o gontract: Profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr rhyngosod yn y flwyddyn academaidd 2020/21. Cyfnod sefydlog am 12 mis.
Cylchfa Gyflog: £17,655 - £21,851. Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 21 Tachwedd 2019
Dyddiad Cyfweliad: 9 Rhagfyr 2019
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0054/679
Gwybodaeth berthnasol arall: Llawn amser (37 awr yr wythnos). Gweithio hyblyg a 30 diwrnod o wyliau blynyddol (ac eithrio gwyliau banc).

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu