Skip to page content

Swyddi gwag presennol

Cyfle newydd i weithio yn CCAUC.

Teitl y Swydd: Rheolwr Cynaliadwyedd Sefydliadol

Mae CCAUC yn recriwtio Rheolwr Cynaliadwyedd Sefydliadol i weithio yn y tîm Ymgysylltu Sefydliadol. Byddwch yn rheoli prosesau CCAUC ar gyfer monitro perfformiad a chynaliadwyedd ariannol Sefydliadau Addysg Uwch ac yn darparu sicrwydd i Gyngor a Swyddog Cyfrifo CCAUC ar lywodraethu a fframwaith mesurau rheoli pob sefydliad. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddi datganiadau, rhagolygon a data ariannol eraill, gan gynnwys ffurflenni archwilio blynyddol, a pharatoi adroddiadau ar gyfer Pwyllgor Sicrwydd Archwilio a Risg CCAUC a’r Cyngor. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr CCAUC i gydlynu dadansoddi ac adrodd yn ôl, gan wirio cysondeb y rhagdybiaethau ariannol â’r wybodaeth sydd gan dimau eraill.

Bydd rhaid i chi fod wedi’ch addysgu hyd at lefel gradd (neu gyfatebol) a bod yn gyfrifydd cymwys gyda CCAB (neu ddal cymhwyster proffesiynol cyfatebol) gyda phrofiad sylweddol ar ôl cymhwyso mewn rôl ddadansoddi ariannol. Byddwch yn aelod o dîm sy’n gallu datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da gyda chydweithwyr CCAUC, staff sefydliadau ar bob lefel a chynghorwyr proffesiynol y sector, gan gynnwys archwilwyr mewnol ac allanol. Hefydd byddwch yn gallu gweithio’n annibynnol i lunio adroddiadau, gan gadw at amserlenni caeth weithiau, heb fawr ddim cyfarwyddyd. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol lygad am fanylder ac, ar yr un pryd, bydd yn gallu gweld y darlun mawr. Mae sgiliau cyfathrebu, rhifedd a TG cadarn yn hanfodol. Mae gallu cyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £36,042 - £44,050
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 29 Awst 2017
Dyddiad Cyfweliad: 15 Medi 2017
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0156/654
Gwybodaeth berthnasol arall: Swydd lawn amser yw hon ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais


Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r holl wybodaeth a ddarperir ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch, gan gynnwys CD electronig, CD sain, Braille a phrint mawr drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu