Skip to page content

Gweledigaeth a Chenhadaeth CCAUC

Ein gweledigaeth yw datblygu a chynnal addysg uwch o safon ryngwladol yng
Nghymru, er lles unigolion, cymdeithas ac economi Cymru ac y tu hwnt.

Cenhadaeth

Defnyddiwn gyllid a dderbyniwn gan Lywodraeth Cymru ac eraill yn strategol i:

  • sicrhau dysgu ac ymchwil addysg uwch o’r radd flaenaf
  • cynyddu i’r eithaf gyfraniad addysg uwch i ddiwylliant, cymdeithas ac economi
  • sicrhau hyfforddiant athrawon achrededig o safon uchel ar hyd a lled Cymru.
Ein fframwaith strategol

Ehangu Mynediad
Sicrhau tegwch, cyfle a llwyddiant mewn addysg uwch.

Profiad y Myfyrwyr
Sicrhau bod profiad y myfyrwyr o ansawdd uchel.

Sgiliau
Sicrhau bod pawb sy’n graddio yn barod am fyd gwaith a’u rôl fel dinasyddion.

Trosglwyddo Gwybodaeth
Sicrhau perthnasoedd mwy cynhyrchiol rhwng sefydliadau addysg uwch a’r sectorau
cyhoeddus a phreifat, cymunedau lleol ac asiantaethau eraill.

Ymchwil
Sicrhau gwell perfformiad ymchwil a fydd yn sylfaen i’r economi gwybodaeth ac
adfywiad diwylliannol a chymdeithasol.

Skip to top of page or to page menu