Skip to page content

Safonau gwasanaeth

Ein nod yw sicrhau ein bod ni'n gweithio'n effeithlon ac effeithiol wrth ymdrin â'n rhan ddeiliad a'r cyhoedd, ac yn rhoi gwerth am yr arian.

Ymholiadau
 • Byddwn yn ymateb i ymholiadau o fewn 20 diwrnod gwaith ac yn ateb pob cais am wybodaeth o fewn 20 diwrnod gwaith yn unol â gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth
 • Byddwn yn ymrwymo i ddarparu safon gwasanaeth yr un mor uchel i'r cyhoedd yn y Gymraeg a'r Saesneg, yn unol â'r egwyddor o drin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal

Rhyddid gwybodaeth

Gwarchod data

Rheoliadau amgylcheddol

Cyrchu cyhoeddiadau

Hygyrchedd
 • Byddwn yn darparu’r wybodaeth sydd ar gael ar ein gwefan mewn fformatau hygyrch, gan gynnwys CD electronig, CD awdio, Braille a phrint mawr os gwneir cais amdanynt.
 • Byddwn yn ymgynghori â darparwyr AU a rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys cynrychiolwyr cydraddoldeb ac amrywiaeth, ar bolisïau sy’n gofyn am asesiad effaith llawn mewn perthynas â chydraddoldeb a byddwn yn ceisio rhoi o leiaf 6 wythnos iddynt i ymateb.
Nwyddau a gwasanaethau
 • Byddwn yn talu pawb sy’n cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i CCAUC o fewn 10 diwrnod ar ôl derbyn anfoneb ddilys.
Gweithio gyda'r sector addysg uwch
 • Byddwn yn cyhoeddi ein Grant Rheolaidd erbyn diwedd pob mis Mawrth ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod.
 • Byddwn yn talu cyllid wedi’i broffilio yn brydlon i’r sefydliadau.
 • Byddwn yn ymateb i neu’n darparu adborth ar strategaethau’r sefydliadau o fewn 3 mis ar ôl eu derbyn.
 • Byddwn yn sicrhau bod y Prif Weithredwr yn ymweld â phob sefydliad addysg uwch yng Nghymru bob blwyddyn.
 • Byddwn yn cyfleu gwybodaeth o ddiddordeb ‘amserol’ yn rheolaidd drwy ein gwefan a dulliau eraill.
 • Byddwn yn ymgynghori â darparwyr AU a rhanddeiliaid eraill ar benderfyniadau polisi mawr, a byddwn yn ceisio rhoi o leiaf 6 wythnos iddynt i ymateb.
 • Byddwn yn nodi pwrpas ceisiadau a wnawn am wybodaeth i ddarparwyr AU.
Skip to top of page or to page menu