Skip to page content

Cynaliadwyedd

Ar ôl cyrraedd lefel 2 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd ym mis Ionawr 2009, rydym wedi ymrwymo i fabwysiadu arferion gwaith a datblygu polisi sy'n cael effaith gadarnhaol drwy wella ein perfformiad amgylcheddol, atal llygredd, a lleihau dylanwadau negyddol anochel ein gweithgareddau busnes.

Mae Rheolaeth Amgylcheddol yn rhan o gylch gwaith Grŵp Iechyd a Diogelwch / Rheolaeth Amgylcheddol CCAUC, sy’n adrodd yn uniongyrchol i’r Bwrdd Rheoli. Mae aelodaeth o’r Grŵp ar agor i bob aelod o’r staff a bydd yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion iechyd a diogelwch a materion amgylcheddol.

Byddwn yn ymrwymo i welliannau amgylcheddol parhaus drwy:
  • ailddefnyddio ac ailgylchu i leihau’r swm o wastraff a gynhyrchir
  • sicrhau bod prosesau caffael yn hwyluso adnabod a phrynu cynhyrchion neu wasanaethau sy’n cael yr effaith amgylcheddol leiaf posibl
  • defnyddio egni a dŵr yn effeithlon
  • annog cymhwyso egwyddorion teithio cynaliadwy i leihau allyriadau i’r eithaf
  • sicrhau cydymffurfiad â deddfwriaeth amgylcheddol sy’n berthnasol i weithgareddau’r corff
  • sicrhau, lle y bo’n briodol, fod y cyrff y gweithiwn ni gyda hwy wedi ymrwymo i wella cynaliadwyedd amgylcheddol
  • rheoli ein gweithgareddau ein hunain i atal llygredd

Adroddiad Blynyddol Amgylcheddol

Cynllun Gwella Amgylcheddol

Datganiad Amgylcheddol


Mae CCAUC hefyd yn gweithio gyda'r sector addysg uwch yng Nghymru i weithredu nod ADCDF/ESDGC i gryfhau'r cysylltiadau rhwng addysg a chynaliadwyedd.

Skip to top of page or to page menu