Skip to page content

Caffael

Mae ein swyddogaeth gaffael yn darparu arbenigedd caffael i’n staff ac i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Mae’n codi proffil caffael yn fewnol ac o fewn y sector AU. Hefyd, mae'n cyfleu polisïau Llywodraeth Cymru i randdeiliaid yn y sector AU, ac eraill.

Mae’r swyddogaeth gaffael o fewn CCAUC yn:
  • cefnogi gweithgareddau caffael CCAUC i sicrhau y ceir gwerth am arian pan fydd yn prynu ei nwyddau, gwasanaethau a gwaith ei hun, ac y dilynir yr arfer gorau ym maes caffael bob amser
  • gweithio gyda’r sector AU i hybu ac i roi cyngor ar yr arferion caffael gorau

Mae'r dogfennau yn Saesneg yn unig.

Polisi caffael a rôl gaffael CCAUC

Gweithdrefnau caffael llawn CCAUC

Polisi Caffael ac Egwyddorion Arweiniol Llywodraeth Cymru

Mae CCAUC wedi mabwysiadu Polisi Caffael Llywodraeth Cymru a 10 egwyddor polisi.

Polisi Caffael Llywodraeth Cymru a 10 egwyddor polisi

Adroddiad Caffael Blynyddol Addysg Uwch 2017/18

Lluniwyd yr adroddiad hwn er mwyn dangos i Lywodraeth Cymru y budd a gafwyd yn sgil arfer gorau wrth gaffael yn Sector AU Cymru. Mae’r sector yn adrodd yn flynyddol wrth CCAUC ar ei arbedion effeithlonrwydd wrth gaffael, ac yn cynnwys gwybodaeth am gynnydd gyda threfniadau caffael arfer gorau, fel defnyddio technoleg e-gaffael a phrosiectau allweddol sy’n cael eu cyflawni. Mae’r sector hefyd yn darparu gwybodaeth ynghylch sut y defnyddiwyd caffael i greu manteision cymunedol a chyflawni polisi caffael Llywodraeth Cymru.

Adroddiad caffael blynyddol addysg uwch 2017/18

Skip to top of page or to page menu