Skip to page content

Ystadegau cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i bolisi o gyfle cyfartal a cheisiwn y wybodaeth er mwyn cwrdd â’n dyletswyddau statudol ym maes cydraddoldeb a mynd ymhellach na hyn i fynd i’r afael yn gadarnhaol ag unrhyw faterion sy'n codi o’n monitro. Cyflwynir y wybodaeth hon yn gyfrinachol.

Bydd CCAUC yn monitro cydraddoldeb mewn perthynas â staff ac ymgeiswyr.

Casglwn wybodaeth am ryw, oedran, crefydd, credo, cyfeiriadedd rhywiol, ethnigedd ac anabledd ar hyn o bryd.

Yn achos ymgeiswyr, cyhoeddwn ystadegau ar ryw, ethnigedd ac anabledd.

Ystadegau am staff

Ystadegau am ymgeiswyr

I wneud ymholiadau neu i gael gwybodaeth bellach, e-bostiwch hrdepartment@hefcw.ac.uk.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu